Bożena Myszczyszyn - kredyty hipoteczne

Mieszkanie dla młodych MDM 2014

Oceń wpis
przez
Bożena Myszczyszyn
w dniu 20-01-2014 o 16:15 (4711 Odsłon)
Źródło informacji BGK , MIiR

W skrócie – co należy wiedzieć ?

 • Okres obowiązywania programu 01.01.2014 – 31.12.2018r.

Ważne - wniosek o dofinansowanie można złożyć do 30.09.2018r. ze wskazaniem terminu wypłaty dofinansowania maksymalnie na IV kwartał 2018r. Na każdy rok jest przyznany limit środków, limity nie przechodzą na rok kolejny. Wypłata dofinansowania może opóźnić się tylko w ramach danego roku.

 • Mieszkanie/dom można nabyć wyłącznie na rynku pierwotnym od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Ważne – nieruchomości nabywane od SM, których inwestycje nie podlegają pod ustawę o ochronie praw nabywcy, a nabycie następuje poprzez wniesienie wkładu budowlanego przez członka spółdzielni - nie będą objęte programem. Zgodnie z interpretacją MIiR wyjątkiem są gotowe mieszkania. Zobacz temat Kupno lokalu od spoldzielni MDM

 • Program polega na

Dofinansowaniu wkładu własnego
Spłacie części kredytu

 • Skorzystanie z programu wymaga zaciągnięcia kredytu

wyłącznie w PLN
z przeznaczeniem wyłącznie na zakup
na co najmniej 50% ceny nabycia
na okres co najmniej 15 lat
Ważne - nadpłata , wcześniejsza spłata kredytu nie narusza warunków programu, jednak całkowita spłata/refinansowanie kredytu uniemożliwi skorzystanie z dodatkowego wsparcia 5% po urodzeniu trzeciego dziecka.


 • Wniosek o dofinansowanie jest składany razem z wnioskiem kredytowym (nie ma możliwości wnioskowania o dofinansowanie w trakcie trwania umowy kredytowej )


Ważne – w przypadku wniosków składanych do kilku banków data rejestracji wniosku w BGK będzie wspólna dla wszystkich banków zgodna z datą rejestracji pierwszego wniosku. W ciągu 60 dni od rejestracji wniosku BGK musi otrzymać informację o podpisaniu umowy kredytowej.

Ważne
- dopiero podpisanie umowy kredytowej i wpis do ewidencji nabywców powoduje rezerwację kwoty limitu roku planowanej wypłaty dofinansowania w wysokości wyliczonej na dzień złożenia wniosku.


 • Nabywca :

Małżeństwo (Ważne – niezależnie czy jest wspólnota majątkowa czy rozdzielność mieszkanie jest nabywane wspólnie i o kredyt małżonkowie ubiegają się wspólnie)
Osoba samotnie wychowująca dziecko
Osoba nie pozostająca w związku małżeńskim (Ważne – jeśli jako singiel występuje osoba pozostająca w związku partnerskim, to partner nie będzie współwłaścicielem mieszkania ani też współkredytobiorcą , dwóch singli nie może nabyć wspólnie mieszkania )

Pod warunkiem, że :

 • Wniosek zostanie złożony do końca roku kalendarzowego, w którym kredytobiorca kończy 35 lat ( dla małżonków – dotyczy młodszego )
 • Żaden z kredytobiorców nie jest i nie był w przeszłości właścicielem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, właścicielem/współwłaścicielem udziałów w budynku mieszkalnym, którym odpowiadałby jeden lokal mieszkalny

Ważne – w przypadku małżonków warunek w zakresie własności musi być spełniony przez obydwu małżonków, zarówno razem jak i z osobna. Jeśli małżonkowie posiadający rozdzielność majątkową są współwłaścicielami w 50% każde tego samego mieszkania, to razem posiadają całe mieszkanie , co ich wyklucza z programu przy nabyciu kolejnego mieszkania.

Ważne – zmiana stanu cywilnego po zawarciu umowy kredytowej, ale przed wypłatą dofinansowania lub przeniesieniem własności nie narusza warunków programu MDM. Więcej w temacie MDM a małżeństwo
 • W przypadku braku zdolności do kredytu mogą przystąpić : zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha, teściowie nabywcy

z uwzględnieniem zasad kredytowania danego banku np. maksymalnego okresu kredytowania w relacji do wieku kredytobiorcy

 • Parametry nabywanego lokalu mieszkalnego

położenie na terenie RP
wyłącznie na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
zostanie po raz pierwszy zasiedlone
powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza :

75 m2
dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego
( 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci)

Ważne – dla Singli nie ma dodatkowego ograniczenia powierzchni nabywanego lokalu do 50 m2, tak jak to było w Rodzina na Swoim.

Dodatkowe wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:
wyjaśnienia do MDM pomieszczenia przynależne i miejsce postojowe
powierzchnia użytkowa wyjaśnienia do MDM


 • Maksymalna cena mieszkania/domu

1,1 x powierzchnia użytkowa lokalu x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach

 • Maksymalna dopłata do wkładu własnego

10% ( 15% dla nabywcy z min. jednym dzieckiem) x powierzchnia użytkowa lokalu ( nie więcej niż 50 m2) x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach

Ważne – dopłata nie jest liczona jako procent w stosunku do ceny konkretnego mieszkania, ani też nie stanowi procentu liczonego od maksymalnej ceny za metr kwadratowy

Cena metra kwadratowego i wysokość dopłaty jest ustalana dla trzech lokalizacji:
Miasta będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
Gminy sąsiadujące lista gmin
Pozostały obszar województwa

 • Dodatkowe finansowe wsparcie z tytułu urodzenia (przysposobienia) trzeciego lub kolejnego dziecka polega na spłacie części kredytu w wysokości 5% liczonych jako iloczyn średniego wskaźnika oraz powierzchni mieszkania stanowiących podstawę dla określenia wysokości dofinansowania wkładu własnego i przysługuje, jeżeli:

nastąpiło to w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności,
po tym zdarzeniu nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci

 • Naruszenie warunków programu następuje, gdy w ciągu 5 lat od uzyskania prawa własności nabywca:

sprzedał/zbył mieszkanie
wynajął lub użyczył mieszkanie osobie trzeciej (czyli nie mogą np. w mieszkaniu zamieszkiwać rodzice zamiast kredytobiorcy )
zmienił sposób użytkowania uniemożliwiając zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego ( z wyłączeniem spadku)

W takiej sytuacji część dofinansowania podlega zwrotowi w wysokości równej :
kwota dofinans. wkładu własnego x ( liczba pełnych miesięcy do zakończenia okresu 5 lat / 60 )

PRZYKŁAD dla miasta Poznań

wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 30 września 2013 r. wynosi 4.820 zł
na okres od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r. wynosi 5.370 zł
średni wskaźnik (4820 + 5370)/ 2 = 5095 zł

Ta wartość jest podstawą do wyliczenia :

 1. Dopłaty 10% x 5095 = 509,50 zł jako maksymalna dopłata do metra kwadratowego ( dla 15% = 764,25 zł )
 2. Maksymalnej ceny za metr = 1,1 x 5095 zł = 5.604,50 zł
 3. Kwoty dodatkowego wsparcia w postaci spłaty kredytu 5% x 5095 zł = 254,75 zł za m2 dla powierzchni będącej podstawą wyliczenia dofinansowania wkładu własnego

Czyli jeśli singiel kupi mieszkanie o powierzchni 45 m2 w cenie 247.500 zł
Cena za m2 = 5.500 zł
i mieści się w limicie
Dofinansowanie wkładu własnego wyniesie 45 x 509,50 zł = 22.927,50 zł (nie zapewnia to pełnych 10% wkładu własnego)
Opracowanie własne na podstawie materiałów na stronie BGK oraz MIiR.

Bożena Myszczyszyn, bozena.myszczyszyn (at) opendirect.pl

Updated 06-06-2015 at 17:52 by Bożena Myszczyszyn

Kategorie
Bez kategorii

Komentarze