Bożena Myszczyszyn - kredyty hipoteczne

WIBOR w bankach. Jak banki ustalają wibor i kiedy aktualizują oprocentowanie kredytu ?

Ocena: 2 głosów, 5.00 średnio.
przez
Bożena Myszczyszyn
w dniu 11-08-2013 o 02:13 (6487 Odsłon)
Zmienna stopa procentowa kredytu wg której bank nalicza odsetki stanowi sumę zmiennej stawki odniesienia/stopy referencyjnej/stopy bazowej ( WIBOR ) oraz stałej marży banku. W praktyce nie zawsze bank zastosuje stawkę rynkową z dnia aktualizacji oprocentowania na konkretnym kredycie. Banki stosują odmienne mechanizmy ustalania wskaźnika WIBOR, sposób aktualizacji określają zapisy umowy kredytowej . Może to być np. stawka z określonego dnia lub też średnia za jakiś okres.

Jak to wygląda w wybranych bankach ?

1. ALIOR
- WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym rozpoczyna się nowy okres obrachunkowy

2. BGŻ -
WIBOR 6M lub 1Y ogłaszany na dwa dni robocze przed upływem poprzedniego Okresu Stabilizacji ( 6 lub 12 miesięcy)

3. BNP PARIBAS
- WIBOR 3M z dnia uruchomienia , zmiany dokonywane w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
- zmiany oprocentowania kredytu lombardowego NBP o co najmniej 0,1%
- zmiany stopy redyskontowej weksli NBP o co najmniej 0,1%
- zmiany stopy referencyjnej NBP o co najmniej 0,1%
- zmiany rynkowej rentowności bonów skarbowych lub obligacji Skarbu Państwa o co najmniej 0,1%
- zmiany stopy rezerwy obowiązkowej
- zmiany rocznej stopy inflacji o co najmniej 0,1%.

4. BOŚ
- WIBOR 6M notowany na 2 dni robocze przed zakończeniem poprzedniego okresu

5. BPH
- WIBOR 1M, 3M lub 6M, aktualizowany w ostatnim dniu każdego mijającego miesięcznego/3 miesięcznego/6 miesięcznego okresu obrachunkowego wg stawki WIBOR ustalonej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień aktualizacji.

6. BRE (mBank, Multibank)
- WIBOR 3M ogłaszany przedostatniego dnia roboczego miesiąca i aktualizowany w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,10 punktów procentowych

7. BZ WBK
- aktualizacja co 3 miesiące wg stawki WIBOR 3M z dwóch dni roboczych poprzedzających zmianę

8. CREDIT AGRICOLE -
stopa ulega zmianie, gdy wartość bezwzględna różnicy pomiędzy aktualnie obowiązującą stopą bazową oraz średnią arytmetyczną stawek Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M z kolejnych notowań w okresie od 22-go do 27-go dnia włącznie z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym kończy się dany okres trzymiesięczny, jest co najmniej równa współczynnikowi zmiany podanemu w aktualnej Tabeli Oprocentowania ( obecnie 0,25 p.p., współczynnik bank może zmienić bez zmiany umowy)

9. DEUTSCHE BANK PBC -
zmiana oprocentowania następuje w pierwszym miesiącu każdego kwartału kalendarzowego, pierwszego dnia roboczego po dniu płatności raty kredytu (rata dla wszystkich płatna 4-go) i przyjmuje wartość WIBOR 3M z wtorku lub czwartku poprzedzającego zmianę;
DB nieco inaczej podchodzi do aktualizacji oprocentowania i raty - ustalona na początku rata równa w przypadku spadku oprocentowania nie ulega zmniejszeniu - klient spłaca mniej odsetek w racie, a różnica jest uzupełniona spłatą kapitału (nadpłaca kapitał) do wysokości pierwotnie ustalonej raty; powoduje to szybszą spłatę kredytu i skrócenie okresu kredytowania; gdy oprocentowanie rośnie o ile wcześniej bank skrócił okres kredytowania , o tyle ma możliwość znowu go wydłużyć zachowując poziom raty; dopiero, gdy nie ma możliwości wydłużenia okresu kredytowania następuje podwyższenie raty


10. EUROBANK - w danym kwartale obowiązuje stopa bazowa (WIBOR 3M) aktualna na 25 dzień ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego, aktualizacja 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października ( pod warunkiem zmiany o min 0,01p.p.)

11. GETIN NOBLE BANK
- aktualizacja obowiązuje od 9-go dnia najbliższego miesiąca będącego początkiem nowego kwartału rozliczeniowego i stanowi średnią ze stawek WIBOR 3M z pierwszych pięciu dni roboczych miesiąca poprzedzającego 3-miesięczny okres obowiązywania nowych stawek, gdy różnica wynosi przynajmniej 10 punktów bazowych w stosunku do poprzedniej stawki
KWARTAŁY ROZLICZENIOWE w GNB
9 marca - 8 czerwca
9 czerwca - 8 września
9 września - 8 grudnia
9 grudnia - 8 marca

12. ING
- zmiany następować będą w okresach 6-miesięcznych w oparciu o stawkę WIBOR 6M obowiązującą w dniu płatności raty kredytu

13. MILLENNIUM
- WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana ( z zachowaniem minimalnego oprocentowania na poziomie 3% )

14. PEKAO SA
- stopa bazowa kredytu mieszkaniowego (SBKM) ustalana dla danego miesiąca kalendarzowego jako średnia arytmetyczna stawek WIBOR 3M z całego poprzedniego miesiąca kalendarzowego, dla konkretnego kredytobiorcy zmiana oprocentowania będzie następować w cyklach 3 miesięcznych (okres obrachunkowy).

15. PKO BP
- WIBOR 3M z drugiego dnia poprzedzającego dzień rozpoczynający pierwszy i kolejne trzymiesięczne okresy obowiązywania stawki referencyjnej

16. POCZTOWY
- WIBOR 3M aktualizowany w terminie zapadalności rat w wysokości stawki z najbliższego dnia roboczego poprzedzającego dzień aktualizacji

Tam, gdzie oprocentowanie wolniej spada (bądź to przez dłuższy okres oczekiwania przy WIBOR 6M , bądź to w wyniku metody ustalania stawki odniesienia), a przez to wolniej spada rata - przy wzrostach również później kredytobiorca odczuje ujemny skutek , czyli dłużej będzie cieszył się niższą ratą.
Dla celów porównawczych w symulacjach zwykle uwzględnia się tę samą stawkę WIBOR we wszystkich bankach, pomimo, że potem w umowach zapisy są różne, gdyż w dłuższym okresie różnice się wyrównują.

Copyright @Bożena Myszczyszyn Forum-Kredytowe.pl
Powielanie tej pracy bez zgody autora zabronione.

Bożena Myszczyszyn
bozena.myszczyszyn (at) opendirect.pl

Updated 14-03-2015 at 21:32 by Bożena Myszczyszyn

Kategorie
Bez kategorii

Komentarze