Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 35
Like Tree6Przydatne Posty

"Czyszczenie BIK" w praktyce i samodzielnie - polecam!

 1. #1
  rolandvonpil
  rolandvonpil jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy
  Dołączył
  09-10-2012
  Lokalizacja
  Warszawa
  Posty
  26
  Pomógł
  1 razy

  "Czyszczenie BIK" w praktyce i samodzielnie - polecam!

  Witam,

  poniższy artykuł został napisany na przez Panią Bożenę Myszczyszyn i za jej zgodą kopiuję go tutaj jako przestrogę bądź poradę dla osób ze złą historią kredytową. Proponuję podpiąć temat, aby zawsze był widoczny.

  Cyt.:

  "Czyszczenie BIK" w praktyce i samodzielnie - jak NIE KORZYSTAĆ z ODPŁATNYCH usług kancelarii prawnych i specjalistów oferujących tego typu pomoc ?"

  Tak zwane czyszczenie BIK w praktyce oznacza zmianę oświadczenia kredytobiorcy w zakresie zgody lub jej braku na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej przekazanych przez dany bank informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu zobowiązania lub wniosek o modyfikację wpisu, jeśli jest niepoprawny lub nieaktualny.

  BIK samodzielnie nie usuwa żadnych informacji jakie zostały przekazane przez banki i SKOK-i do bazy, a wyłącznie te dane zbiera i udostępnia. Jeśli istnieje podstawa prawna lub faktyczna dane mogą być usunięte tylko na pisemny wniosek tego banku lub SKOK-u, który dane przekazał .

  SKUTECZNOŚĆ indywidualnych działań kredytobiorcy jest w tym zakresie dokładnie taka sama jak kancelarii czy firm trudniących się odpłatnie usługą.

  ZOBOWIĄZANIA wobec banku czy SKOK najpierw trzeba UREGULOWAĆ W CAŁOŚCI - cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w BIK i możliwość usunięcia wpisów "psujących" historię kredytową dotyczy tylko ZOBOWIĄZAŃ, które wygasły.

  Nie ma znaczenia, czy pismo do banku jest sporządzone mniej czy bardziej profesjonalnie, samodzielnie czy przez kancelarię prawną - bank działa na podstawie przepisów PRAWA BANKOWEGO (w szczególności art. 105, 105a) www(kropka)nbp(kropka)pl/akty_prawne/prawo_bankowe/prawo_bankowe(kropka)pdf

  Artykuł 105a prawa bankowego reguluje :

  w punkcie 2 - prawo do odwołania zgody w każdym czasie na dalsze przetwarzanie danych w BIK po wygaśnięciu zobowiązania
  w punkcie 3 - przesłanki, przy zaistnieniu których bank może dalej przetwarzać dane BEZ ZGODY kredytobiorcy, co będzie wiązało się z nieskutecznością wniosku kredytobiorcy o zaprzestanie przetwarzania tych danych

  "2. instytucje o których mowa w ust. 1. mogą, z zastrzeżeniem ust. 3 przetwarzać informacje stanowiące takemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
  3. Instytucje, o których mowa w ust. 1. mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnieciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucja ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inna instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody."

  WAŻNE - pozytywna historia kredytowa działa na korzyść kredytobiorcy, stąd nie ma potrzeby usuwać wpisów świadczących o terminowym rgulowaniu zobowiązań. Udzielona w umowie kredytowej lub oddzielnym oświadczeniu zgoda dotyczy okresu nie dłuższego niż 5 lat i po tym terminie bez dodatkowego wniosku kredytobiorcy bank zaprzestanie przekazywania danych do BIK.
  KROK po KROKU

  Należy uzyskać RAPORT BIK - można to zrobić korespondencyjnie przez stronę www(kropka)bik(kropka)pl, do wyboru mamy

  RAPORT PLUS (aktualnie cena 30 zł ) - wystarczający do analizy wpisów do usunięcia
  RAPORT PLUS z informacją o ocenie punktowej (aktualnie cena 35 zł )
  INFORMACJĘ USTAWOWĄ - udostępniana nie częściej niż raz na 6 miesięcy bez opłaty

  Raport BIK zawiera dwie bazy

  BIOZ - jest to informacja o zapytaniach kierowanych przez uprawnione instytucje np. w trakcie procesowania wniosków kredytowych, nie jest to informacja o posiadanych zobowiązaniach, zbyt duża liczba zapytań kredytowych może skutkować odmową udzielenia kredytu

  Wystąpienie przez kredytobiorcę o raport BIK nie jest równoznaczne z zapytaniem i nie powiększa wpisów w bazie BIOZ.

  BIORK - jest to informacja o faktycznie udzielonych zobowiązaniach kredytowych (kredyty, karty kredytowe, limity w ROR, debety w ROR) tych w trakcie spłaty oraz tych zamkniętych - te zobowiązania należy przeanalizowac pod kątem opóźnień w spłacie i możliwości usunięcia wpisów

  Złożenie PISMA do BANKU w zakresie zobowiązań, w stosunku do których wpisy kredytobiorca chce usunąć , przykładowa treść oświadczenia poniżej :

  Imię i nazwisko: .............................
  Adres zamieszkania: ..................................
  Dokument tożsamości: ..............seria i numer...........
  Numer PESEL..........................


  Oświadczenie
  Ja niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, NIE WYRAŻAM ZGODY i WNOSZĘ O ZAPRZESTANIE gromadzenia, przetwarzania i udostępniania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ulicy Postępu 17a przekazanych przez Bank................................, a dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z Umowy........................nr..............................z dnia............................zawartej z Bankiem............................w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, z późniejszymi zmianami oraz innych ustaw.

  ....................................................................
  /czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/

  W przypadku ODMOWY ze strony banku - w związku z tym, że opóźnienia w spłacie kredytu przekroczyły 60 dni , jeśli bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego w zakresie zamiaru przetwarzania danych BEZ ZGODY kredytobiorcy lub zobowiązanie zostało całkowicie uregulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia - można się na tej podstawie ODWOŁAĆ od decyzji banku

  Jeśli wniosek kredytobiorcy został negatywnie rozpatrzony i jednocześnie wystąpiły jednoznaczne przesłanki do odmownej decyzji banku - to znaczy, zaległości nie są wynikiem błędnego wpisu, opóźnienie w spłacie zobowiązań przekroczyło 60 dni lub kredytobiorca nie wykonał zobowiązania, bank powiadomił kredytobiorcę o zamiarze przetwarzania danych w BIK BEZ JEGO ZGODY (ma zwrotne potwierdzenie odbioru pisma lub zwrócony list z adnotacją o awizowaniu i braku odbioru w terminie) oraz jednocześnie upłynął termin co najmniej 30 dni od daty powiadomienia kredytobiorcy - w takiej sytuacji po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego zgodnie z regulacjami prawnymi na wykreślenie wpisu kredytobiorca będzie czekał 5 lat .

  Pod pojęciem WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA należy rozumieć nie tylko sytuacje dobrowolnej spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę/klienta banku. Zobowiązania mogą wygasnąć np. w wyniku przedawnienia i umorzenia przez bank. Występuje wtedy sytuacja braku wykonania zobowiązania przez kredytobiorcę. Jeśli bank nie podejmie czynności windykacyjnych i nie zostanie wszczęta egzekucja komornicza to zobowiązania z tytułu kredytu bankowego przedawniają się z upływem 3 lat i tym samym następuje wygaśnięcie zobowiązania. W przypadku, gdy jednak bank wypowie umowę kredytową, skieruje pozew do sądu lub wystawi Bankowy Tytuł Egzekucyjny i po nadaniu klauzulii wykonalności skieruje wniosek do komornika - termin przedawnienia roszczeń wydłuża się do 10 lat licząc od momentu umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec bezskuteczności egzekucji. Jeśli bank nie odzyskał należności na drodze egzekucji komorniczej nie oznacza to jeszcze, że po 10 latach zobowiązanie wygaśnie w związku z przedawnieniem. Bank ma możliwość przerwania biegu przedawnienia poprzez np. ponowne skierowanie wniosku do komornika, więc niespłacony dług wobec banku może ciążyć na kredytobiorcy do końca życia.

  POLECAM:

  www(kropka)bik(kropka)pl

  www(kropka)open(kropka)pl/news/czyszczenie_bazy_bik_czy_portfela(kropka)html  Poznań, 10.10.2012 r.

  Bożena Myszczyszyn - Doradca Finansowy
  artykuł pochodzi ze strony: www(kropka)sprawdzonydoradca.pl/opinie/637-czyszczenie-bik-w-praktyce-i-samodzielnie-jak-nie-korzystac-z-odplatnych-uslug-kancelarii-prawnych-i-specjalistow-oferujacych-tego-typu-pomoc

 2. #1.5
  Zarejestrowani użytkownicy Awatar Doradca - reklama
  Dołączył
  15-10-2011
  Lokalizacja
  Polska
  Wiek
  24
  Posty
  359
  Pomógł
  1 razy

  "Czyszczenie BIK" w praktyce i samodzielnie - polecam!


 3. #2
  antywindyka1
  antywindyka1 jest nieaktywny
  Zbanowani Użytkownicy
  Dołączył
  15-11-2012
  Lokalizacja
  Hrubieszów Lubelskie
  Posty
  1,419
  Pomógł
  133 razy
  Wpisy w blogu
  7
  Cytat Zamieszczone przez rolandvonpil Zobacz posta

  Pod pojęciem WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA należy rozumieć nie tylko sytuacje dobrowolnej spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę/klienta banku. Zobowiązania mogą wygasnąć np. w wyniku przedawnienia i umorzenia przez bank. Występuje wtedy sytuacja braku wykonania zobowiązania przez kredytobiorcę. Jeśli bank nie podejmie czynności windykacyjnych i nie zostanie wszczęta egzekucja komornicza to zobowiązania z tytułu kredytu bankowego przedawniają się z upływem 3 lat i tym samym następuje wygaśnięcie zobowiązania. W przypadku, gdy jednak bank wypowie umowę kredytową, skieruje pozew do sądu lub wystawi Bankowy Tytuł Egzekucyjny i po nadaniu klauzulii wykonalności skieruje wniosek do komornika - termin przedawnienia roszczeń wydłuża się do 10 lat licząc od momentu umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec bezskuteczności egzekucji. Jeśli bank nie odzyskał należności na drodze egzekucji komorniczej nie oznacza to jeszcze, że po 10 latach zobowiązanie wygaśnie w związku z przedawnieniem. Bank ma możliwość przerwania biegu przedawnienia poprzez np. ponowne skierowanie wniosku do komornika, więc niespłacony dług wobec banku może ciążyć na kredytobiorcy do końca życia.

  POLECAM:

  www(kropka)bik(kropka)pl

  www(kropka)open(kropka)pl/news/czyszczenie_bazy_bik_czy_portfela(kropka)html  Poznań, 10.10.2012 r.

  Bożena Myszczyszyn - Doradca Finansowy
  artykuł pochodzi ze strony: www(kropka)sprawdzonydoradca.pl/opinie/637-czyszczenie-bik-w-praktyce-i-samodzielnie-jak-nie-korzystac-z-odplatnych-uslug-kancelarii-prawnych-i-specjalistow-oferujacych-tego-typu-pomoc
  Tyle tylko, że w przypadku BTE roszczenie przedawnia się po 3 latach, a nie 10. I jeżeli bank ponowi egzekucję, to znów okres przedawnienia wydłuży się o kolejne 3 lata.

 4. #3
  schrol
  schrol jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy
  Dołączył
  18-12-2011
  Posty
  90
  Pomógł
  4 razy

  Sprawdziłem na sobie.

  Zgadza się. Co do słowa.

 5. #4
  Bożena Myszczyszyn
  Bożena Myszczyszyn jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy Awatar Bożena Myszczyszyn
  Dołączył
  17-01-2013
  Lokalizacja
  Poznań
  Posty
  931
  Pomógł
  196 razy
  Wpisy w blogu
  7
  Cytat Zamieszczone przez antywindyka1 Zobacz posta
  Tyle tylko, że w przypadku BTE roszczenie przedawnia się po 3 latach, a nie 10. I jeżeli bank ponowi egzekucję, to znów okres przedawnienia wydłuży się o kolejne 3 lata.
  dziękuję za zwrócenie uwagi na błąd,

  zgadza się,

  zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego w przypadku BTE przedawnienie nadal wynosi trzy lata, a jedynie w przypadku dochodzenia roszczeń poprzez wystąpienie z pozwem do sądu o zapłatę - wydłuża się do 10 lat

  czyli w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie BTE bank ma trzy lata na ponowne wszczęcie egzekucji celem przerwania biegu przedawnienia

  " Bankowy tytuł egzekucyjny nie korzysta z atrybutów właściwych dla tytułów egzekucyjnych w postaci prawomocnych orzeczeń sądowych. Dotyczy to mocy wiążącej, powagi rzeczy osądzonej oraz dziesięcioletniego terminu przedawnienia roszczeń przewidzianych w art. 125 k.c. Egzekwowane roszczenie na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności dotyczy roszczeń jeszcze nie osądzonych. Roszczenie objęte tym tytułem podlega osądzeniu w wypadku, gdy dłużnik wystąpi o ustalenie, że nie istnieje zobowiązanie, z którego bank wywodzi roszczenia, albo z powództwem przeciwegzekucyjnym lub też z żądaniem zwrotu świadczenia wyegzekwowanego na podstawie tytułu wystawianego przez bank." (źródło: httpx://dokumenty.e-prawnik.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/izba-celna/1iiiczp0398.html )

  Pozdrawiam
  Bożena Myszczyszyn

 6. #5
  antywindyka1
  antywindyka1 jest nieaktywny
  Zbanowani Użytkownicy
  Dołączył
  15-11-2012
  Lokalizacja
  Hrubieszów Lubelskie
  Posty
  1,419
  Pomógł
  133 razy
  Wpisy w blogu
  7
  You welcome.

 7. #6
  h00jraq
  h00jraq jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy
  Dołączył
  22-10-2013
  Posty
  8
  Pomógł
  0 razy
  Pozwolę sobie odświeżyć temat bo mam jedno pytanie:

  Miałem w jedną umowę w WBK z 2009 roku - debet w koncie. Okazało się, że nie spłaciłem 15zł i to 15zł wisiało tam 81 dni. Niestety nie znam numeru umowy na ten debet w koncie(w raporcie BIK jest tylko data zawarcia chyba oraz ewentu numer rachunku bankowego). Czy pisząc do nich pismo o wycofanie zgody na przetwarzanie (oczywiście ładnie uzasadniając, bo wiem że zgodzić się nie muszą w sumie bo było ponad 80dni) musze koniecznie podać im numer umowy czy styknie Pesel i np data powstania zoobowiązania i moje dane??

 8. #7
  lukaszb
  lukaszb jest nieaktywny
  Ekspert Awatar lukaszb
  Dołączył
  23-08-2008
  Lokalizacja
  Warszawa, Łódź, cała Polska
  Posty
  32,251
  Pomógł
  4779 razy
  Wpisy w blogu
  21
  Cytat Zamieszczone przez h00jraq Zobacz posta
  Pozwolę sobie odświeżyć temat bo mam jedno pytanie:

  Miałem w jedną umowę w WBK z 2009 roku - debet w koncie. Okazało się, że nie spłaciłem 15zł i to 15zł wisiało tam 81 dni. Niestety nie znam numeru umowy na ten debet w koncie(w raporcie BIK jest tylko data zawarcia chyba oraz ewentu numer rachunku bankowego). Czy pisząc do nich pismo o wycofanie zgody na przetwarzanie (oczywiście ładnie uzasadniając, bo wiem że zgodzić się nie muszą w sumie bo było ponad 80dni) musze koniecznie podać im numer umowy czy styknie Pesel i np data powstania zoobowiązania i moje dane??
  Styknie PESEL + dane ;) Wrzucą Cię w system i szybko będą wiedzieli o co chodzi.

 9. #8
  Bożena Myszczyszyn
  Bożena Myszczyszyn jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy Awatar Bożena Myszczyszyn
  Dołączył
  17-01-2013
  Lokalizacja
  Poznań
  Posty
  931
  Pomógł
  196 razy
  Wpisy w blogu
  7
  Należy uzyskać RAPORT BIK - można to zrobić korespondencyjnie przez stronę www(kropka)bik(kropka)pl, do wyboru mamy

  RAPORT PLUS (aktualnie cena 30 zł ) - wystarczający do analizy wpisów do usunięcia
  RAPORT PLUS z informacją o ocenie punktowej (aktualnie cena 35 zł )
  INFORMACJĘ USTAWOWĄ - udostępniana nie częściej niż raz na 6 miesięcy bez opłaty
  W związku ze zmianą sposobu uzyskiwania raportów BIK poniżej aktualizacja powyższego fragmentu artykułu:

  Obecnie do dyspozycji mamy pakiety MINIMALNY, OCHRONA i MONITORING , a w ramach pakietów do pobrania:
  • INFORMACJĘ USTAWOWĄ – udostępnianą nie częściej niż raz na 6 miesięcy bez opłaty w ramach każdego z pakietów
  • PROFIL KREDYTOWY PLUS – udostępniany w cenie 36 zł w pakiecie Minimalnym i Ochrona oraz bez dodatkowej opłaty ( do 12 pobrań) w ramach pakietu Monitoring


  Na stronie BIK należy wybrać zakładkę Dla konsumentów, a następnie odpowiedni pakiet.
  Bezpłatny Pakiet Minimalny, w ramach którego praktycznie od ręki można zamówić Informację Ustawową, do niedawna "ukryty" na stronie pojawił się w końcu w towarzystwie pakietów płatnych.


  artykuł pochodzi ze strony: www(kropka)sprawdzonydoradca.pl/opinie/637-czyszczenie-bik-w-praktyce-i-samodzielnie-jak-nie-korzystac-z-odplatnych-uslug-kancelarii-prawnych-i-specjalistow-oferujacych-tego-typu-pomoc
  Oryginalny (pierwotny) artykuł został przeniesiony na nową stronę, wobec czego jako autor aktualizuję link do tekstu:
  Czyszczenie BIK w praktyce i samodzielnie – jak NIE KORZYSTAĆ z ODPŁATNYCH usług kancelarii prawnych i specjalistów oferujących tego typu pomoc ?

  KOMENTARZ do tytułu.
  Artykuł bynajmniej nie powstał z myślą by przestrzec w ogóle przed korzystaniem z płatnych usług.
  Powstał, by spowodować, aby przed udaniem się do kancelarii wyczerpać własne możliwości działań.
  Problem z opóźnieniami zwykle dotyka ludzi, którzy mają problemy finansowe, a zatem i usługa "czyszczenia" może przerastać ich możliwości, być może niejeden taki kredytobiorca zapożyczy się u rodziny by wyjść na prostą i być może nie raz są to pieniądze wyrzucone w błoto, bo jeśli nie uda się usunąć wszystkich "złych" wpisów ( w rozumieniu przesunięcia ich do części statystycznej i zaprzestania przetwarzania danych) - to nic się w sytuacji kredytobiorcy nie zmienia, poza tym, że jest uboższy o pieniądze wydane na "czyszczenie"

  Trzeba mieć świadomość, że KLIK
  Cytat Zamieszczone przez PoradyPrawne Zobacz posta
  Każdy wpis jest traktowany jako osobne zlecenie.
  Autor tego postu otrzymał podziękowania od: lukaszb i dinero-finanse.

 10. #9
  lukaszb
  lukaszb jest nieaktywny
  Ekspert Awatar lukaszb
  Dołączył
  23-08-2008
  Lokalizacja
  Warszawa, Łódź, cała Polska
  Posty
  32,251
  Pomógł
  4779 razy
  Wpisy w blogu
  21
  Cytat Zamieszczone przez Bożena Myszczyszyn Zobacz posta
  W związku ze zmianą sposobu uzyskiwania raportów BIK poniżej aktualizacja powyższego fragmentu artykułu:
  Przyglądam się Twoim wpisom z uwagą od dłuższego czasu. Czapki z głów. Naprawdę rewelacyjne, wyczerpujące temat. Brawo!

 11. #10
  Bożena Myszczyszyn
  Bożena Myszczyszyn jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy Awatar Bożena Myszczyszyn
  Dołączył
  17-01-2013
  Lokalizacja
  Poznań
  Posty
  931
  Pomógł
  196 razy
  Wpisy w blogu
  7
  Cytat Zamieszczone przez lukaszb Zobacz posta
  Przyglądam się Twoim wpisom z uwagą od dłuższego czasu. Czapki z głów. Naprawdę rewelacyjne, wyczerpujące temat. Brawo!
  Dziękuję i gratuluję awansu Nowy moderator
  Autor tego postu otrzymał podziękowania od: lukaszb.

 12. #11
  Agnieszka03
  Agnieszka03 jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy
  Dołączył
  16-12-2013
  Posty
  1
  Pomógł
  0 razy

  pytanie do Pani Bozeny

  Pani Bożeno - mam pytanie dotyczące pojęcia wygaśnięcia zobowiązania. Pisze Pani: " Zobowiązania mogą wygasnąć np. w wyniku przedawnienia i umorzenia przez bank. Występuje wtedy sytuacja braku wykonania zobowiązania przez kredytobiorcę" Czy mogłaby Pani napisać coś więcej na ten temat? Właściwie, to chciałabym się dowiedzieć, jakie przepisy o tym rozstrzygają. Ponadto, czy może Pani wyjaśnić, w którym momencie następuje wygaśnięcie zobowiązania w przypadku przeniesienia praw własności (sprzedaż długu), który jest przedawniony - w momencie własnie przedawnienia, czy w momencie sprzedażny tegoż długu? Będę niezmiernie zobowiązana za odpowiedz. Pozdrawiam

 13. #12
  Bożena Myszczyszyn
  Bożena Myszczyszyn jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy Awatar Bożena Myszczyszyn
  Dołączył
  17-01-2013
  Lokalizacja
  Poznań
  Posty
  931
  Pomógł
  196 razy
  Wpisy w blogu
  7
  Cytat Zamieszczone przez Agnieszka03 Zobacz posta
  Pisze Pani: " Zobowiązania mogą wygasnąć np. w wyniku przedawnienia i umorzenia przez bank. Występuje wtedy sytuacja braku wykonania zobowiązania przez kredytobiorcę" Czy mogłaby Pani napisać coś więcej na ten temat?
  Wykonanie zobowiązania w stosunku do kredytu bankowego oznacza zwyczajnie spłatę kredytu w ratach i terminach zgodnych z umową.
  Zobowiązanie może być wykonane z opóźnieniem, jeśli Kredytobiorca spóźniał się z ratami.

  Może być też sytuacja, że kredytobiorca w którymś momencie zaprzestaje spłaty kredytu, a bank po wystawieniu Bankowego Tytułu Egzekucyjnego i skierowaniu sprawy do komornika nie ma z czego dochodzić roszczeń, bo kredytobiorca nie ma majątku, nie ma umowy o pracę itp .

  Po jakimś okresie bezskutecznej egzekucji ( np. rok ) komornik umorzy postępowanie , a w ślad za komornikiem bank. Jeśli bank przed upływem trzech lat nie skieruje ponownie wniosku do komornika, to zobowiązanie się przedawnia, a zatem wygasa i bank nie może skutecznie dochodzić przedawnionego długu.

  Cytat Zamieszczone przez Agnieszka03 Zobacz posta
  Właściwie, to chciałabym się dowiedzieć, jakie przepisy o tym rozstrzygają.
  USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1))
  USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

  Cytat Zamieszczone przez Agnieszka03 Zobacz posta
  Ponadto, czy może Pani wyjaśnić, w którym momencie następuje wygaśnięcie zobowiązania w przypadku przeniesienia praw własności (sprzedaż długu), który jest przedawniony - w momencie własnie przedawnienia, czy w momencie sprzedażny tegoż długu? Będę niezmiernie zobowiązana za odpowiedz.
  Jeśli najpierw wierzytelność banku przedawniła się, a dopiero potem została sprzedana - to zobowiązanie wygasło już z chwilą przedawnienia ( wobec banku ) .

  Jeśli bank sprzedał dług, który nie był przedawniony to zobowiązanie wobec banku wygasa z chwilą sprzedaży długu.

  Inną kwestią jest fakt uznania długu wobec firmy windykacyjnej, która dług kupiła poprzez potwierdzenie długu w formie spłaty jakiejś kwoty lub podpisanej ugody - to jest podstawa, by firma windykacyjna uzyskała własny tytuł egzekucyjny.

  Myślę, że dobrym uzupełnieniem będzie inny temat na tym forum
  wykup-dlugu-bankowego-przez-firme-windykacyjna-przedawnienie-roszczen

  Podobnie jak Autor pierwszego postu zaznaczam, że nie jestem prawnikiem, więc w przypadku podejmowania konkretnych czynności należałoby zasięgnąć porady prawnej.

 14. #13
  lukaszb
  lukaszb jest nieaktywny
  Ekspert Awatar lukaszb
  Dołączył
  23-08-2008
  Lokalizacja
  Warszawa, Łódź, cała Polska
  Posty
  32,251
  Pomógł
  4779 razy
  Wpisy w blogu
  21
  Cytat Zamieszczone przez Bożena Myszczyszyn Zobacz posta
  Po jakimś okresie bezskutecznej egzekucji ( np. rok ) komornik umorzy postępowanie , a w ślad za komornikiem bank. Jeśli bank przed upływem trzech lat nie skieruje ponownie wniosku do komornika, to zobowiązanie się przedawnia, a zatem wygasa i bank nie może skutecznie dochodzić przedawnionego długu.
  Dwa słowa na marginesie.

  Bank nie umarza takiego zobowiązania, ani ono nie wygasa. Staje się tzw zobowiązaniem niezupełnym, które to istnieje mimo że bank stracił możliwość przymusowego dochodzenia roszczenia. Ale ono jest. Dopiero jedna z trzech czynności - umorzenie, zapłata, albo oddalenie powództwa przez sąd i wyraźne napisanie w uzsadnieniu że dług nie istnieje (inaczej mówiąc roszczenie powoda jest bezzasadne) powoduje że dług ten nie istnieje (wygasa). Dlaczego o tym piszę? Bo jeśli dziś mam już przedawnione roszczenie, to jak się spotkamy za 15 lat i nie dojdzie do jednej z tych trzech wyżej opisanych czynności - nadal będzie to widoczne w BIK bo zobowiązanie będzie otwarte w księgach bankowych... Ba, nawet bank będzie nadal wykazywał zadłużenie z rosnącymi odsetkami (nawet jeśli pożyczkobiorca poddał się egzekucji do kwoty xxxxx i mimo że może dochodzić roszczenia do tejże kwoty xxxxx a nie wyższej).

  Cytat Zamieszczone przez Bożena Myszczyszyn Zobacz posta
  Jeśli najpierw wierzytelność banku przedawniła się, a dopiero potem została sprzedana - to zobowiązanie wygasło już z chwilą przedawnienia ( wobec banku ) .
  Naprawdę?? Z datą wsteczną?? Zawsze myślałem, że dopiero z chwilą zamknięcia rachunku w księgach banku czyt. cesją wierzytelności i zapłatą. Coś mi tu nie gra ;)

 15. #14
  Bożena Myszczyszyn
  Bożena Myszczyszyn jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy Awatar Bożena Myszczyszyn
  Dołączył
  17-01-2013
  Lokalizacja
  Poznań
  Posty
  931
  Pomógł
  196 razy
  Wpisy w blogu
  7
  Cytat Zamieszczone przez lukaszb Zobacz posta
  Bank nie umarza takiego zobowiązania, ani ono nie wygasa. Staje się tzw zobowiązaniem niezupełnym, które to istnieje mimo że bank stracił możliwość przymusowego dochodzenia roszczenia. Ale ono jest. Dopiero jedna z trzech czynności - umorzenie, zapłata, albo oddalenie powództwa przez sąd i wyraźne napisanie w uzsadnieniu że dług nie istnieje (inaczej mówiąc roszczenie powoda jest bezzasadne) powoduje że dług ten nie istnieje (wygasa). Dlaczego o tym piszę? Bo jeśli dziś mam już przedawnione roszczenie, to jak się spotkamy za 15 lat i nie dojdzie do jednej z tych trzech wyżej opisanych czynności - nadal będzie to widoczne w BIK bo zobowiązanie będzie otwarte w księgach bankowych... Ba, nawet bank będzie nadal wykazywał zadłużenie z rosnącymi odsetkami (nawet jeśli pożyczkobiorca poddał się egzekucji do kwoty xxxxx i mimo że może dochodzić roszczenia do tejże kwoty xxxxx a nie wyższej).
  Tylko w moim rozumowaniu umorzenie przedawnionego długu przez bank lub oddalenie powództwa jest jedynie potwierdzeniem stanu faktycznego - czyli tego, że zobowiązanie wygasło.

  Analogicznie w księgach wieczystych - jeśli przykładowo ktoś nabędzie własność w wyniku postępowania spadkowego i nie złoży wniosku o zmianę w dziale II KW , wcale nie oznacza, że właścicielem jest nadal ta osoba zmarła, widniejąca w KW, bo właścicielem jest już spadkobierca, a jedynie przez jakiś czas jest niezgodność zapisów księgi wieczystej ze stanem faktycznym .

  Do przedawnionych długów podchodzę w moim rozumowaniu analogicznie - fakt, że nie zostało to uporządkowane w księgach banku nie oznacza, że zobowiązanie z chwilą umorzenia nie wygasło - jedynie jest niezgodność zapisów księgowych ze stanem faktycznym, a dłużnik może moim zdaniem skutecznie domagać się od banku zamknięcia rachunku kredytowego i wyksięgowania długu .

  Dopuszczam oczywiście, że mogę być w błędzie i sprostowanie mile widziane, gdyż nie zajmuję się obecnie windykacją, a moje doświadczenie w jakimś zakresie pochodzi sprzed ok. 10 lat.

  Jednakże doprecyzuję swój tok rozumowania i to co miałam na myśli :
  1) bank wystawia BTE i w tym momencie następuje zamrożenie naliczania odsetek karnych na kredycie, a od łącznej kwoty, na którą został wystawiony BTE ( niespłacony kapitał, odsetki naliczone i nie spłacone do dnia wystawienia BTE, koszty wezwań do zapłaty ) zaczynają być naliczane odsetki ustawowe , komornik będzie dochodził kwoty z BTE wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami windykacji ( komornika )
  2) przypuśćmy, że komornik umarza postępowanie wysyłając postanowienie do banku o bezskuteczności egzekucji
  3) w banku na kontach dłużnika nic się nie zmienia - zadłużenie nadal istnieje zgodnie ze stanem z dnia wystawienia BTE + odsetki ustawowe + koszty windykacji, które bank poniósł , przy czym dwie ostatnie pozycje mogą być ewidencjonowane pozaksięgowo ( czyli na rachunku kredytowym klienta nic się nie zmienia, ale kwota długu rośnie , bo na "boku" rosną odsetki ustawowe )
  4) bank otrzymując postanowienie o umorzeniu postępowania przez komornika najczęściej wkłada je do dokumentów sprawy nie robiąc przeksięgowania długu, bo w ciągu trzech lat z tym samym BTE może ponownie skierować sprawę
  5) jeśli dług, który był już raz u komornika na podstawie BTE "wisi" tak na kontach cztery lata bez żadnej czynności przerywającej bieg przedawnienia - staje się zobowiązaniem przedawnionym , chociaż nadal jest widoczny księgowo - w tym momencie moim zdaniem zobowiązanie wobec banku wygasa, dłużnik już nie jest zobowiązany oddać bankowi długu, a bank nie może skutecznie dochodzić zobowiązania - z chwilą przedawnienia, nawet jeśli bank by nie wyksięgował zadłużenia , jeśli upłynie okres 5 lat od momentu przedawnienia długu - moim zdaniem kredytobiorca może skutecznie żądać od banku zaprzestania przetwarzania danym o tym kredycie w BIK ( mogę się mylić )

  Jeśli z kolei bank decyduje się umorzyć dług, co jest decyzją banku niezależną od postanowień komornika - to taki dług fizycznie nie znika całkowicie, jest przenoszony na inne konta, więc ślad w banku zostaje na wypadek, gdyby kiedyś tam jednak dłużnik zdecydował się uregulować stare długi,
  jednakże moim zdaniem umorzenie długu przez bank związane z faktycznym przeksięgowaniem umorzonych zobowiązań skutkuje tym, że takie przedawnione zobowiązanie będzie widoczne w BIK z tym zamkniętym rachunkiem kredytowym, natomiast raport BIK już nie pokaże kont, na które bank wyksięgował umorzone kwoty

  Cytat Zamieszczone przez lukaszb Zobacz posta
  Naprawdę?? Z datą wsteczną?? Zawsze myślałem, że dopiero z chwilą zamknięcia rachunku w księgach banku czyt. cesją wierzytelności i zapłatą. Coś mi tu nie gra ;)
  Oczywiście mogę się mylić.

  W zasadzie już wyjaśniłam dlaczego moim zdaniem zobowiązanie wygasa z chwilą przedawnienia , a nie z chwilą sprzedaży przedawnionego długu - dla mnie jest to niezgodność stanu faktycznego ( zobowiązanie wygasa z chwilą przedawnienia, a sąd co najwyżej ten fakt potwierdza) ze stanem księgowym i jeśli dobrze rozumuję, to dłużnik może domagać się od banku zaprzestania przetwarzania informacji w BIK po upływie 5 lat licząc od daty przedawnienia, a nie od daty sprzedaży długu firmie windykacyjnej.

 16. #15
  lukaszb
  lukaszb jest nieaktywny
  Ekspert Awatar lukaszb
  Dołączył
  23-08-2008
  Lokalizacja
  Warszawa, Łódź, cała Polska
  Posty
  32,251
  Pomógł
  4779 razy
  Wpisy w blogu
  21
  Cytat Zamieszczone przez Bożena Myszczyszyn Zobacz posta
  Tylko w moim rozumowaniu umorzenie przedawnionego długu przez bank lub oddalenie powództwa jest jedynie potwierdzeniem stanu faktycznego - czyli tego, że zobowiązanie wygasło.

  Analogicznie w księgach wieczystych - jeśli przykładowo ktoś nabędzie własność w wyniku postępowania spadkowego i nie złoży wniosku o zmianę w dziale II KW , wcale nie oznacza, że właścicielem jest nadal ta osoba zmarła, widniejąca w KW, bo właścicielem jest już spadkobierca, a jedynie przez jakiś czas jest niezgodność zapisów księgi wieczystej ze stanem faktycznym .

  Do przedawnionych długów podchodzę w moim rozumowaniu analogicznie - fakt, że nie zostało to uporządkowane w księgach banku nie oznacza, że zobowiązanie z chwilą umorzenia nie wygasło - jedynie jest niezgodność zapisów księgowych ze stanem faktycznym, a dłużnik może moim zdaniem skutecznie domagać się od banku zamknięcia rachunku kredytowego i wyksięgowania długu .
  Nie. To zupełnie inna sytuacja. Nie wolno tego porównywać w ten sposób bo to mylące uproszczenie. Zobowiązanie w banku wygasa tylko z chwilą umorzenia, zapłaty albo przez oddalenie powództwa i wyraźne napisanie w uzasadnieniu że nie istnieje. W innym przypadku mimo że zobowiązanie jest przedawnione, nieściągalne istnieje, bo podstawą tego są księgi rachunkowe banku. Na forum często trafiają osoby które w BIK wiszą nawet po kilkanaście lat i dalej wisieć będą bo wierzyciel nie został zaspokojony w ten czy inny sposób. Takie zobowiązanie wtedy jest zobowiązaniem niezupełnym i mimo, że wierzyciel stracił możliwość dochodzenia go na drodze prawnej, to zobowiązanie nadal mu przysługuje. Stąd chociażby możliwość uznania długu - bo roszczenie jest należne. Gdyby nie istniało nie byłoby czego uznawać. Często więc dłużnicy w takich styuacjach uznają dług i spłacają (z reguły sam kapitał po umorzeniu odsetek) bo wiedzą że będą wisieć w bazach dłużników. A nawet jak nie w BIK to Bank sprzeda wierzytelność i kolejny wierzyciel może przetwarzać zobowiązanie w BIG, KRD czy innych bazach...

  Cytat Zamieszczone przez Bożena Myszczyszyn Zobacz posta
  Dopuszczam oczywiście, że mogę być w błędzie i sprostowanie mile widziane, gdyż nie zajmuję się obecnie windykacją, a moje doświadczenie w jakimś zakresie pochodzi sprzed ok. 10 lat.

  Jednakże doprecyzuję swój tok rozumowania i to co miałam na myśli :
  1) bank wystawia BTE i w tym momencie następuje zamrożenie naliczania odsetek karnych na kredycie, a od łącznej kwoty, na którą został wystawiony BTE ( niespłacony kapitał, odsetki naliczone i nie spłacone do dnia wystawienia BTE, koszty wezwań do zapłaty ) zaczynają być naliczane odsetki ustawowe , komornik będzie dochodził kwoty z BTE wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami windykacji ( komornika )
  2) przypuśćmy, że komornik umarza postępowanie wysyłając postanowienie do banku o bezskuteczności egzekucji
  3) w banku na kontach dłużnika nic się nie zmienia - zadłużenie nadal istnieje zgodnie ze stanem z dnia wystawienia BTE + odsetki ustawowe + koszty windykacji, które bank poniósł , przy czym dwie ostatnie pozycje mogą być ewidencjonowane pozaksięgowo ( czyli na rachunku kredytowym klienta nic się nie zmienia, ale kwota długu rośnie , bo na "boku" rosną odsetki ustawowe )
  4) bank otrzymując postanowienie o umorzeniu postępowania przez komornika najczęściej wkłada je do dokumentów sprawy nie robiąc przeksięgowania długu, bo w ciągu trzech lat z tym samym BTE może ponownie skierować sprawę
  5) jeśli dług, który był już raz u komornika na podstawie BTE "wisi" tak na kontach cztery lata bez żadnej czynności przerywającej bieg przedawnienia - staje się zobowiązaniem przedawnionym , chociaż nadal jest widoczny księgowo - w tym momencie moim zdaniem zobowiązanie wobec banku wygasa, dłużnik już nie jest zobowiązany oddać bankowi długu, a bank nie może skutecznie dochodzić zobowiązania - z chwilą przedawnienia, nawet jeśli bank by nie wyksięgował zadłużenia , jeśli upłynie okres 5 lat od momentu przedawnienia długu - moim zdaniem kredytobiorca może skutecznie żądać od banku zaprzestania przetwarzania danym o tym kredycie w BIK ( mogę się mylić )
  Ad. 1 Bank uprawniony jest do odsetek na jakie umówił się z pożyczkobiorcą. Odsetki bowiem mają także charakter odszkodowawczy. Stąd z reguły są określone w umowie na 4-krotność kredytu lombardowego (na dziś to 16%). Ponieważ dłużnik podpisał oświadczenie o poddaniu się egzekucji odsetki te nie mogą rosnąć w nieskończoność, a z reguły cała dochodzona kwota wynosi 2 x kredyt. Dlaczego? No bo zobowiązania okresowe przedawniają się z reguły z terminem 3 lat. Jak sobie policzysz na przykładzie 10 000 zł to odsetek przez 3 lat bank może naliczyć 4 800 zł + dodatkowe koszty: windykacji, obsługi prawnej, sądowe itd. I za każdym razem rachunek będzie podobny - czyli do 2 x kredyt.

  Ad. 5 Przedawnienie kredytów z reguły następuje po 3 latach. Nie po 4 latach. Art 118 KC jeśli odrebny przepis nie stanowi inaczej. Takie zobowiązanie nie wygasa. Nie ma mowy. Zobowiązanie z chwilą przedawnienia staje się zobowiązanie niezupełnym o czym wyżej pisałem. W przypadku podniesienia w sądzie zarzutu osobistego przedawnienia zobowiązania dłużnik może się skutecznie uchylić od zaspokojenia wierzyciela, ale ten dług istnieje. Nawet po 50 latach będzie istniał co wyżej wyraźnie napisałem. BIK natomiast nie będzie uprawniony do przetwarzania danych z chwilą zapłąty po 5 latach liczonych od dnia zapłaty.

  Cytat Zamieszczone przez Bożena Myszczyszyn Zobacz posta
  jednakże moim zdaniem umorzenie długu przez bank związane z faktycznym przeksięgowaniem umorzonych zobowiązań skutkuje tym, że takie przedawnione zobowiązanie będzie widoczne w BIK z tym zamkniętym rachunkiem kredytowym, natomiast raport BIK już nie pokaże kont, na które bank wyksięgował umorzone kwoty
  Będzie widoczne przez 5 lat, ale to już nie bank przetwarza (bo ten zamknął rachunek kredytu umarzając dług), tylko BIK który jest uprawniony do przetwarzania przez 5 lat od daty zamknięcia rachunku.

Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni

Podobne wątki

 1. Czyszczenie BIK w praktyce
  Autor Ekspert_Kredytowy / Forum BIK i BIG
  Odpowiedzi: 45
  Ostatni post / autor: 05-07-2014, 10:09
 2. Czyszczenie BIk i zapytań na "kredyt"?
  Autor kryzys / Forum BIK i BIG
  Odpowiedzi: 2
  Ostatni post / autor: 11-04-2014, 19:49
 3. Odpowiedzi: 2
  Ostatni post / autor: 21-06-2013, 00:00
 4. Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 31-10-2011, 18:11
 5. Odpowiedzi: 7
  Ostatni post / autor: 17-03-2011, 17:52

Tagi dla tego wątku