• Mieszkanie dla Młodych - zakazy i sankcje. Kiedy utrata dopłaty?

  Ustawa, wprowadzająca program dopłat do kredytów hipotecznych „Mieszkanie dla Młodych”, przewiduje szereg zakazów, których złamanie przez kredytobiorcę pociąga za sobą określoną sankcję: zwrot części otrzymanej dopłaty.


  Decydując się na zaciągnięcie kredytu z dopłatą (oczywiście, jeśli kredydobiorca i nieruchomość spełnią określone w ustawie warunki) warto pamiętać, że uczestnik programu przez 5 pierwszych lat po zakupie nieruchomości będzie miał bardzo niewielkie możliwości dysponowania nią.


  Przed upływem pięciu lat od przeniesienia prawa do nieruchomości beneficjent programu nie będzie mógł:
  - wynająć ani użyczyć dotowanego mieszkania czy domu,
  - użytkować domu lub domu w sposób, który wyklucza zaspakajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (np. przeróbka mieszkania na gabinet lekarski),
  - sprzedać całości lub części nieruchomości, zakupionej z dopłatą.


  Ale to nie wszystko. Beneficjent programu „MdM” nie będzie mógł - na drodze innej niż dziedziczenie - uzyskać prawa własności (współwłasności) innego lokalu lub budynku mieszkalnego, a także (również poza dziedziczeniem) uzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.


  Jeśli jakakolwiek z tych okoliczności zajdzie, beneficjent programu „MdM” będzie musiał w ciągu 30 dni powiadomić bank, który udzielił kredytu, o złamaniu zakazu. Bank zobowiąże dłużnika do zwrotu części dopłaty. Na ten zwrot klient będzie miał 60 dni, licząc od dnia złamania zakazu.


  Wartość zwracanej dopłaty będzie ustalana na podstawie wzoru:
  zwrot jednorazowej dopłaty z programu MdM = kwota wypłaconej dopłaty x (liczba pełnych miesięcy do upływu pięcioletniego terminu/60 m-cy).
  Opinie Skomentuj

  Kliknij tutaj, aby się zalogować