Jump to content
rolandvonpil

"Czyszczenie BIK" w praktyce i samodzielnie - polecam!

Recommended Posts

rolandvonpil

Witam,

 

poniższy artykuł został napisany na przez Panią Bożenę Myszczyszyn i za jej zgodą kopiuję go tutaj jako przestrogę bądź poradę dla osób ze złą historią kredytową. Proponuję podpiąć temat, aby zawsze był widoczny.

 

Cyt.:

 

"Czyszczenie BIK" w praktyce i samodzielnie - jak NIE KORZYSTAĆ z ODPŁATNYCH usług kancelarii prawnych i specjalistów oferujących tego typu pomoc ?"

 

Tak zwane czyszczenie BIK w praktyce oznacza zmianę oświadczenia kredytobiorcy w zakresie zgody lub jej braku na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej przekazanych przez dany bank informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu zobowiązania lub wniosek o modyfikację wpisu, jeśli jest niepoprawny lub nieaktualny.

 

BIK samodzielnie nie usuwa żadnych informacji jakie zostały przekazane przez banki i SKOK-i do bazy, a wyłącznie te dane zbiera i udostępnia. Jeśli istnieje podstawa prawna lub faktyczna dane mogą być usunięte tylko na pisemny wniosek tego banku lub SKOK-u, który dane przekazał .

 

SKUTECZNOŚĆ indywidualnych działań kredytobiorcy jest w tym zakresie dokładnie taka sama jak kancelarii czy firm trudniących się odpłatnie usługą.

 

ZOBOWIĄZANIA wobec banku czy SKOK najpierw trzeba UREGULOWAĆ W CAŁOŚCI - cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w BIK i możliwość usunięcia wpisów "psujących" historię kredytową dotyczy tylko ZOBOWIĄZAŃ, które wygasły.

 

Nie ma znaczenia, czy pismo do banku jest sporządzone mniej czy bardziej profesjonalnie, samodzielnie czy przez kancelarię prawną - bank działa na podstawie przepisów PRAWA BANKOWEGO (w szczególności art. 105, 105a) www(kropka)nbp(kropka)pl/akty_prawne/prawo_bankowe/prawo_bankowe(kropka)pdf

 

Artykuł 105a prawa bankowego reguluje :

 

w punkcie 2 - prawo do odwołania zgody w każdym czasie na dalsze przetwarzanie danych w BIK po wygaśnięciu zobowiązania

w punkcie 3 - przesłanki, przy zaistnieniu których bank może dalej przetwarzać dane BEZ ZGODY kredytobiorcy, co będzie wiązało się z nieskutecznością wniosku kredytobiorcy o zaprzestanie przetwarzania tych danych

 

"2. instytucje o których mowa w ust. 1. mogą, z zastrzeżeniem ust. 3 przetwarzać informacje stanowiące takemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

3. Instytucje, o których mowa w ust. 1. mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnieciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucja ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inna instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody."

 

WAŻNE - pozytywna historia kredytowa działa na korzyść kredytobiorcy, stąd nie ma potrzeby usuwać wpisów świadczących o terminowym rgulowaniu zobowiązań. Udzielona w umowie kredytowej lub oddzielnym oświadczeniu zgoda dotyczy okresu nie dłuższego niż 5 lat i po tym terminie bez dodatkowego wniosku kredytobiorcy bank zaprzestanie przekazywania danych do BIK.

KROK po KROKU

 

Należy uzyskać RAPORT BIK - można to zrobić korespondencyjnie przez stronę www(kropka)bik(kropka)pl, do wyboru mamy

 

RAPORT PLUS (aktualnie cena 30 zł ) - wystarczający do analizy wpisów do usunięcia

RAPORT PLUS z informacją o ocenie punktowej (aktualnie cena 35 zł )

INFORMACJĘ USTAWOWĄ - udostępniana nie częściej niż raz na 6 miesięcy bez opłaty

 

Raport BIK zawiera dwie bazy

 

BIOZ - jest to informacja o zapytaniach kierowanych przez uprawnione instytucje np. w trakcie procesowania wniosków kredytowych, nie jest to informacja o posiadanych zobowiązaniach, zbyt duża liczba zapytań kredytowych może skutkować odmową udzielenia kredytu

 

Wystąpienie przez kredytobiorcę o raport BIK nie jest równoznaczne z zapytaniem i nie powiększa wpisów w bazie BIOZ.

 

BIORK - jest to informacja o faktycznie udzielonych zobowiązaniach kredytowych (kredyty, karty kredytowe, limity w ROR, debety w ROR) tych w trakcie spłaty oraz tych zamkniętych - te zobowiązania należy przeanalizowac pod kątem opóźnień w spłacie i możliwości usunięcia wpisów

 

Złożenie PISMA do BANKU w zakresie zobowiązań, w stosunku do których wpisy kredytobiorca chce usunąć , przykładowa treść oświadczenia poniżej :

 

Imię i nazwisko: .............................

Adres zamieszkania: ..................................

Dokument tożsamości: ..............seria i numer...........

Numer PESEL..........................

 

 

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, NIE WYRAŻAM ZGODY i WNOSZĘ O ZAPRZESTANIE gromadzenia, przetwarzania i udostępniania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ulicy Postępu 17a przekazanych przez Bank................................, a dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z Umowy........................nr..............................z dnia............................zawartej z Bankiem............................w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, z późniejszymi zmianami oraz innych ustaw.

 

....................................................................

/czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/

 

W przypadku ODMOWY ze strony banku - w związku z tym, że opóźnienia w spłacie kredytu przekroczyły 60 dni , jeśli bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego w zakresie zamiaru przetwarzania danych BEZ ZGODY kredytobiorcy lub zobowiązanie zostało całkowicie uregulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia - można się na tej podstawie ODWOŁAĆ od decyzji banku

 

Jeśli wniosek kredytobiorcy został negatywnie rozpatrzony i jednocześnie wystąpiły jednoznaczne przesłanki do odmownej decyzji banku - to znaczy, zaległości nie są wynikiem błędnego wpisu, opóźnienie w spłacie zobowiązań przekroczyło 60 dni lub kredytobiorca nie wykonał zobowiązania, bank powiadomił kredytobiorcę o zamiarze przetwarzania danych w BIK BEZ JEGO ZGODY (ma zwrotne potwierdzenie odbioru pisma lub zwrócony list z adnotacją o awizowaniu i braku odbioru w terminie) oraz jednocześnie upłynął termin co najmniej 30 dni od daty powiadomienia kredytobiorcy - w takiej sytuacji po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego zgodnie z regulacjami prawnymi na wykreślenie wpisu kredytobiorca będzie czekał 5 lat .

 

Pod pojęciem WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA należy rozumieć nie tylko sytuacje dobrowolnej spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę/klienta banku. Zobowiązania mogą wygasnąć np. w wyniku przedawnienia i umorzenia przez bank. Występuje wtedy sytuacja braku wykonania zobowiązania przez kredytobiorcę. Jeśli bank nie podejmie czynności windykacyjnych i nie zostanie wszczęta egzekucja komornicza to zobowiązania z tytułu kredytu bankowego przedawniają się z upływem 3 lat i tym samym następuje wygaśnięcie zobowiązania. W przypadku, gdy jednak bank wypowie umowę kredytową, skieruje pozew do sądu lub wystawi Bankowy Tytuł Egzekucyjny i po nadaniu klauzulii wykonalności skieruje wniosek do komornika - termin przedawnienia roszczeń wydłuża się do 10 lat licząc od momentu umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec bezskuteczności egzekucji. Jeśli bank nie odzyskał należności na drodze egzekucji komorniczej nie oznacza to jeszcze, że po 10 latach zobowiązanie wygaśnie w związku z przedawnieniem. Bank ma możliwość przerwania biegu przedawnienia poprzez np. ponowne skierowanie wniosku do komornika, więc niespłacony dług wobec banku może ciążyć na kredytobiorcy do końca życia.

 

POLECAM:

 

www(kropka)bik(kropka)pl

 

www(kropka)open(kropka)pl/news/czyszczenie_bazy_bik_czy_portfela(kropka)html

 

 

 

Poznań, 10.10.2012 r.

 

Bożena Myszczyszyn - Doradca Finansowy

artykuł pochodzi ze strony: www(kropka)sprawdzonydoradca.pl/opinie/637-czyszczenie-bik-w-praktyce-i-samodzielnie-jak-nie-korzystac-z-odplatnych-uslug-kancelarii-prawnych-i-specjalistow-oferujacych-tego-typu-pomoc

antywindyka1

 

Pod pojęciem WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA należy rozumieć nie tylko sytuacje dobrowolnej spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę/klienta banku. Zobowiązania mogą wygasnąć np. w wyniku przedawnienia i umorzenia przez bank. Występuje wtedy sytuacja braku wykonania zobowiązania przez kredytobiorcę. Jeśli bank nie podejmie czynności windykacyjnych i nie zostanie wszczęta egzekucja komornicza to zobowiązania z tytułu kredytu bankowego przedawniają się z upływem 3 lat i tym samym następuje wygaśnięcie zobowiązania. W przypadku, gdy jednak bank wypowie umowę kredytową, skieruje pozew do sądu lub wystawi Bankowy Tytuł Egzekucyjny i po nadaniu klauzulii wykonalności skieruje wniosek do komornika - termin przedawnienia roszczeń wydłuża się do 10 lat licząc od momentu umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec bezskuteczności egzekucji. Jeśli bank nie odzyskał należności na drodze egzekucji komorniczej nie oznacza to jeszcze, że po 10 latach zobowiązanie wygaśnie w związku z przedawnieniem. Bank ma możliwość przerwania biegu przedawnienia poprzez np. ponowne skierowanie wniosku do komornika, więc niespłacony dług wobec banku może ciążyć na kredytobiorcy do końca życia.

 

POLECAM:

 

www(kropka)bik(kropka)pl

 

www(kropka)open(kropka)pl/news/czyszczenie_bazy_bik_czy_portfela(kropka)html

 

 

 

Poznań, 10.10.2012 r.

 

Bożena Myszczyszyn - Doradca Finansowy

artykuł pochodzi ze strony: www(kropka)sprawdzonydoradca.pl/opinie/637-czyszczenie-bik-w-praktyce-i-samodzielnie-jak-nie-korzystac-z-odplatnych-uslug-kancelarii-prawnych-i-specjalistow-oferujacych-tego-typu-pomoc

Tyle tylko, że w przypadku BTE roszczenie przedawnia się po 3 latach, a nie 10. I jeżeli bank ponowi egzekucję, to znów okres przedawnienia wydłuży się o kolejne 3 lata.

schrol

Zgadza się. Co do słowa.

Bożena Myszczyszyn
Tyle tylko, że w przypadku BTE roszczenie przedawnia się po 3 latach, a nie 10. I jeżeli bank ponowi egzekucję, to znów okres przedawnienia wydłuży się o kolejne 3 lata.

 

dziękuję za zwrócenie uwagi na błąd,

 

zgadza się,

 

zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego w przypadku BTE przedawnienie nadal wynosi trzy lata, a jedynie w przypadku dochodzenia roszczeń poprzez wystąpienie z pozwem do sądu o zapłatę - wydłuża się do 10 lat

 

czyli w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie BTE bank ma trzy lata na ponowne wszczęcie egzekucji celem przerwania biegu przedawnienia

 

" Bankowy tytuł egzekucyjny nie korzysta z atrybutów właściwych dla tytułów egzekucyjnych w postaci prawomocnych orzeczeń sądowych. Dotyczy to mocy wiążącej, powagi rzeczy osądzonej oraz dziesięcioletniego terminu przedawnienia roszczeń przewidzianych w art. 125 k.c. Egzekwowane roszczenie na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności dotyczy roszczeń jeszcze nie osądzonych. Roszczenie objęte tym tytułem podlega osądzeniu w wypadku, gdy dłużnik wystąpi o ustalenie, że nie istnieje zobowiązanie, z którego bank wywodzi roszczenia, albo z powództwem przeciwegzekucyjnym lub też z żądaniem zwrotu świadczenia wyegzekwowanego na podstawie tytułu wystawianego przez bank." (źródło: httpx://dokumenty.e-prawnik.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/izba-celna/1iiiczp0398.html )

 

Pozdrawiam

Bożena Myszczyszyn

antywindyka1
h00jraq

Pozwolę sobie odświeżyć temat bo mam jedno pytanie:

 

Miałem w jedną umowę w WBK z 2009 roku - debet w koncie. Okazało się, że nie spłaciłem 15zł i to 15zł wisiało tam 81 dni. Niestety nie znam numeru umowy na ten debet w koncie(w raporcie BIK jest tylko data zawarcia chyba oraz ewentu numer rachunku bankowego). Czy pisząc do nich pismo o wycofanie zgody na przetwarzanie (oczywiście ładnie uzasadniając, bo wiem że zgodzić się nie muszą w sumie bo było ponad 80dni) musze koniecznie podać im numer umowy czy styknie Pesel i np data powstania zoobowiązania i moje dane??

lukaszb
Pozwolę sobie odświeżyć temat bo mam jedno pytanie:

 

Miałem w jedną umowę w WBK z 2009 roku - debet w koncie. Okazało się, że nie spłaciłem 15zł i to 15zł wisiało tam 81 dni. Niestety nie znam numeru umowy na ten debet w koncie(w raporcie BIK jest tylko data zawarcia chyba oraz ewentu numer rachunku bankowego). Czy pisząc do nich pismo o wycofanie zgody na przetwarzanie (oczywiście ładnie uzasadniając, bo wiem że zgodzić się nie muszą w sumie bo było ponad 80dni) musze koniecznie podać im numer umowy czy styknie Pesel i np data powstania zoobowiązania i moje dane??

Styknie PESEL + dane ;) Wrzucą Cię w system i szybko będą wiedzieli o co chodzi.

Bożena Myszczyszyn

Należy uzyskać RAPORT BIK - można to zrobić korespondencyjnie przez stronę www(kropka)bik(kropka)pl, do wyboru mamy

 

RAPORT PLUS (aktualnie cena 30 zł ) - wystarczający do analizy wpisów do usunięcia

RAPORT PLUS z informacją o ocenie punktowej (aktualnie cena 35 zł )

INFORMACJĘ USTAWOWĄ - udostępniana nie częściej niż raz na 6 miesięcy bez opłaty

 

W związku ze zmianą sposobu uzyskiwania raportów BIK poniżej aktualizacja powyższego fragmentu artykułu:

 

Obecnie do dyspozycji mamy pakiety MINIMALNY, OCHRONA i MONITORING , a w ramach pakietów do pobrania:

 • INFORMACJĘ USTAWOWĄ – udostępnianą nie częściej niż raz na 6 miesięcy bez opłaty w ramach każdego z pakietów
 • PROFIL KREDYTOWY PLUS – udostępniany w cenie 36 zł w pakiecie Minimalnym i Ochrona oraz bez dodatkowej opłaty ( do 12 pobrań) w ramach pakietu Monitoring

 

Na stronie BIK należy wybrać zakładkę Dla konsumentów, a następnie odpowiedni pakiet.

Bezpłatny Pakiet Minimalny, w ramach którego praktycznie od ręki można zamówić Informację Ustawową, do niedawna "ukryty" na stronie pojawił się w końcu w towarzystwie pakietów płatnych.

 

 

artykuł pochodzi ze strony: www(kropka)sprawdzonydoradca.pl/opinie/637-czyszczenie-bik-w-praktyce-i-samodzielnie-jak-nie-korzystac-z-odplatnych-uslug-kancelarii-prawnych-i-specjalistow-oferujacych-tego-typu-pomoc

 

Oryginalny (pierwotny) artykuł został przeniesiony na nową stronę, wobec czego jako autor aktualizuję link do tekstu:

Czyszczenie BIK w praktyce i samodzielnie – jak NIE KORZYSTAĆ z ODPŁATNYCH usług kancelarii prawnych i specjalistów oferujących tego typu pomoc ?

 

KOMENTARZ do tytułu.

Artykuł bynajmniej nie powstał z myślą by przestrzec w ogóle przed korzystaniem z płatnych usług.

Powstał, by spowodować, aby przed udaniem się do kancelarii wyczerpać własne możliwości działań.

Problem z opóźnieniami zwykle dotyka ludzi, którzy mają problemy finansowe, a zatem i usługa "czyszczenia" może przerastać ich możliwości, być może niejeden taki kredytobiorca zapożyczy się u rodziny by wyjść na prostą i być może nie raz są to pieniądze wyrzucone w błoto, bo jeśli nie uda się usunąć wszystkich "złych" wpisów ( w rozumieniu przesunięcia ich do części statystycznej i zaprzestania przetwarzania danych) - to nic się w sytuacji kredytobiorcy nie zmienia, poza tym, że jest uboższy o pieniądze wydane na "czyszczenie"

 

Trzeba mieć świadomość, że KLIK

Każdy wpis jest traktowany jako osobne zlecenie.
lukaszb
W związku ze zmianą sposobu uzyskiwania raportów BIK poniżej aktualizacja powyższego fragmentu artykułu:

 

Przyglądam się Twoim wpisom z uwagą od dłuższego czasu. Czapki z głów. Naprawdę rewelacyjne, wyczerpujące temat. Brawo!

Bożena Myszczyszyn
Przyglądam się Twoim wpisom z uwagą od dłuższego czasu. Czapki z głów. Naprawdę rewelacyjne, wyczerpujące temat. Brawo!

 

Dziękuję i gratuluję awansu Nowy moderator

Agnieszka03

Pani Bożeno - mam pytanie dotyczące pojęcia wygaśnięcia zobowiązania. Pisze Pani: " Zobowiązania mogą wygasnąć np. w wyniku przedawnienia i umorzenia przez bank. Występuje wtedy sytuacja braku wykonania zobowiązania przez kredytobiorcę" Czy mogłaby Pani napisać coś więcej na ten temat? Właściwie, to chciałabym się dowiedzieć, jakie przepisy o tym rozstrzygają. Ponadto, czy może Pani wyjaśnić, w którym momencie następuje wygaśnięcie zobowiązania w przypadku przeniesienia praw własności (sprzedaż długu), który jest przedawniony - w momencie własnie przedawnienia, czy w momencie sprzedażny tegoż długu? Będę niezmiernie zobowiązana za odpowiedz. Pozdrawiam

Bożena Myszczyszyn
Pisze Pani: " Zobowiązania mogą wygasnąć np. w wyniku przedawnienia i umorzenia przez bank. Występuje wtedy sytuacja braku wykonania zobowiązania przez kredytobiorcę" Czy mogłaby Pani napisać coś więcej na ten temat?

Wykonanie zobowiązania w stosunku do kredytu bankowego oznacza zwyczajnie spłatę kredytu w ratach i terminach zgodnych z umową.

Zobowiązanie może być wykonane z opóźnieniem, jeśli Kredytobiorca spóźniał się z ratami.

 

Może być też sytuacja, że kredytobiorca w którymś momencie zaprzestaje spłaty kredytu, a bank po wystawieniu Bankowego Tytułu Egzekucyjnego i skierowaniu sprawy do komornika nie ma z czego dochodzić roszczeń, bo kredytobiorca nie ma majątku, nie ma umowy o pracę itp .

 

Po jakimś okresie bezskutecznej egzekucji ( np. rok ) komornik umorzy postępowanie , a w ślad za komornikiem bank. Jeśli bank przed upływem trzech lat nie skieruje ponownie wniosku do komornika, to zobowiązanie się przedawnia, a zatem wygasa i bank nie może skutecznie dochodzić przedawnionego długu.

 

Właściwie, to chciałabym się dowiedzieć, jakie przepisy o tym rozstrzygają.

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1))

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

Ponadto, czy może Pani wyjaśnić, w którym momencie następuje wygaśnięcie zobowiązania w przypadku przeniesienia praw własności (sprzedaż długu), który jest przedawniony - w momencie własnie przedawnienia, czy w momencie sprzedażny tegoż długu? Będę niezmiernie zobowiązana za odpowiedz.

 

Jeśli najpierw wierzytelność banku przedawniła się, a dopiero potem została sprzedana - to zobowiązanie wygasło już z chwilą przedawnienia ( wobec banku ) .

 

Jeśli bank sprzedał dług, który nie był przedawniony to zobowiązanie wobec banku wygasa z chwilą sprzedaży długu.

 

Inną kwestią jest fakt uznania długu wobec firmy windykacyjnej, która dług kupiła poprzez potwierdzenie długu w formie spłaty jakiejś kwoty lub podpisanej ugody - to jest podstawa, by firma windykacyjna uzyskała własny tytuł egzekucyjny.

 

Myślę, że dobrym uzupełnieniem będzie inny temat na tym forum

wykup-dlugu-bankowego-przez-firme-windykacyjna-przedawnienie-roszczen

 

Podobnie jak Autor pierwszego postu zaznaczam, że nie jestem prawnikiem, więc w przypadku podejmowania konkretnych czynności należałoby zasięgnąć porady prawnej.

lukaszb

Po jakimś okresie bezskutecznej egzekucji ( np. rok ) komornik umorzy postępowanie , a w ślad za komornikiem bank. Jeśli bank przed upływem trzech lat nie skieruje ponownie wniosku do komornika, to zobowiązanie się przedawnia, a zatem wygasa i bank nie może skutecznie dochodzić przedawnionego długu.

 

Dwa słowa na marginesie.

 

Bank nie umarza takiego zobowiązania, ani ono nie wygasa. Staje się tzw zobowiązaniem niezupełnym, które to istnieje mimo że bank stracił możliwość przymusowego dochodzenia roszczenia. Ale ono jest. Dopiero jedna z trzech czynności - umorzenie, zapłata, albo oddalenie powództwa przez sąd i wyraźne napisanie w uzsadnieniu że dług nie istnieje (inaczej mówiąc roszczenie powoda jest bezzasadne) powoduje że dług ten nie istnieje (wygasa). Dlaczego o tym piszę? Bo jeśli dziś mam już przedawnione roszczenie, to jak się spotkamy za 15 lat i nie dojdzie do jednej z tych trzech wyżej opisanych czynności - nadal będzie to widoczne w BIK bo zobowiązanie będzie otwarte w księgach bankowych... Ba, nawet bank będzie nadal wykazywał zadłużenie z rosnącymi odsetkami (nawet jeśli pożyczkobiorca poddał się egzekucji do kwoty xxxxx i mimo że może dochodzić roszczenia do tejże kwoty xxxxx a nie wyższej).

 

Jeśli najpierw wierzytelność banku przedawniła się, a dopiero potem została sprzedana - to zobowiązanie wygasło już z chwilą przedawnienia ( wobec banku ) .

 

Naprawdę?? Z datą wsteczną?? Zawsze myślałem, że dopiero z chwilą zamknięcia rachunku w księgach banku czyt. cesją wierzytelności i zapłatą. Coś mi tu nie gra ;)

Bożena Myszczyszyn
Bank nie umarza takiego zobowiązania, ani ono nie wygasa. Staje się tzw zobowiązaniem niezupełnym, które to istnieje mimo że bank stracił możliwość przymusowego dochodzenia roszczenia. Ale ono jest. Dopiero jedna z trzech czynności - umorzenie, zapłata, albo oddalenie powództwa przez sąd i wyraźne napisanie w uzsadnieniu że dług nie istnieje (inaczej mówiąc roszczenie powoda jest bezzasadne) powoduje że dług ten nie istnieje (wygasa). Dlaczego o tym piszę? Bo jeśli dziś mam już przedawnione roszczenie, to jak się spotkamy za 15 lat i nie dojdzie do jednej z tych trzech wyżej opisanych czynności - nadal będzie to widoczne w BIK bo zobowiązanie będzie otwarte w księgach bankowych... Ba, nawet bank będzie nadal wykazywał zadłużenie z rosnącymi odsetkami (nawet jeśli pożyczkobiorca poddał się egzekucji do kwoty xxxxx i mimo że może dochodzić roszczenia do tejże kwoty xxxxx a nie wyższej).

Tylko w moim rozumowaniu umorzenie przedawnionego długu przez bank lub oddalenie powództwa jest jedynie potwierdzeniem stanu faktycznego - czyli tego, że zobowiązanie wygasło.

 

Analogicznie w księgach wieczystych - jeśli przykładowo ktoś nabędzie własność w wyniku postępowania spadkowego i nie złoży wniosku o zmianę w dziale II KW , wcale nie oznacza, że właścicielem jest nadal ta osoba zmarła, widniejąca w KW, bo właścicielem jest już spadkobierca, a jedynie przez jakiś czas jest niezgodność zapisów księgi wieczystej ze stanem faktycznym .

 

Do przedawnionych długów podchodzę w moim rozumowaniu analogicznie - fakt, że nie zostało to uporządkowane w księgach banku nie oznacza, że zobowiązanie z chwilą umorzenia nie wygasło - jedynie jest niezgodność zapisów księgowych ze stanem faktycznym, a dłużnik może moim zdaniem skutecznie domagać się od banku zamknięcia rachunku kredytowego i wyksięgowania długu .

 

Dopuszczam oczywiście, że mogę być w błędzie i sprostowanie mile widziane, gdyż nie zajmuję się obecnie windykacją, a moje doświadczenie w jakimś zakresie pochodzi sprzed ok. 10 lat.

 

Jednakże doprecyzuję swój tok rozumowania i to co miałam na myśli :

1) bank wystawia BTE i w tym momencie następuje zamrożenie naliczania odsetek karnych na kredycie, a od łącznej kwoty, na którą został wystawiony BTE ( niespłacony kapitał, odsetki naliczone i nie spłacone do dnia wystawienia BTE, koszty wezwań do zapłaty ) zaczynają być naliczane odsetki ustawowe , komornik będzie dochodził kwoty z BTE wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami windykacji ( komornika )

2) przypuśćmy, że komornik umarza postępowanie wysyłając postanowienie do banku o bezskuteczności egzekucji

3) w banku na kontach dłużnika nic się nie zmienia - zadłużenie nadal istnieje zgodnie ze stanem z dnia wystawienia BTE + odsetki ustawowe + koszty windykacji, które bank poniósł , przy czym dwie ostatnie pozycje mogą być ewidencjonowane pozaksięgowo ( czyli na rachunku kredytowym klienta nic się nie zmienia, ale kwota długu rośnie , bo na "boku" rosną odsetki ustawowe )

4) bank otrzymując postanowienie o umorzeniu postępowania przez komornika najczęściej wkłada je do dokumentów sprawy nie robiąc przeksięgowania długu, bo w ciągu trzech lat z tym samym BTE może ponownie skierować sprawę

5) jeśli dług, który był już raz u komornika na podstawie BTE "wisi" tak na kontach cztery lata bez żadnej czynności przerywającej bieg przedawnienia - staje się zobowiązaniem przedawnionym , chociaż nadal jest widoczny księgowo - w tym momencie moim zdaniem zobowiązanie wobec banku wygasa, dłużnik już nie jest zobowiązany oddać bankowi długu, a bank nie może skutecznie dochodzić zobowiązania - z chwilą przedawnienia, nawet jeśli bank by nie wyksięgował zadłużenia , jeśli upłynie okres 5 lat od momentu przedawnienia długu - moim zdaniem kredytobiorca może skutecznie żądać od banku zaprzestania przetwarzania danym o tym kredycie w BIK ( mogę się mylić )

 

Jeśli z kolei bank decyduje się umorzyć dług, co jest decyzją banku niezależną od postanowień komornika - to taki dług fizycznie nie znika całkowicie, jest przenoszony na inne konta, więc ślad w banku zostaje na wypadek, gdyby kiedyś tam jednak dłużnik zdecydował się uregulować stare długi,

jednakże moim zdaniem umorzenie długu przez bank związane z faktycznym przeksięgowaniem umorzonych zobowiązań skutkuje tym, że takie przedawnione zobowiązanie będzie widoczne w BIK z tym zamkniętym rachunkiem kredytowym, natomiast raport BIK już nie pokaże kont, na które bank wyksięgował umorzone kwoty

 

Naprawdę?? Z datą wsteczną?? Zawsze myślałem, że dopiero z chwilą zamknięcia rachunku w księgach banku czyt. cesją wierzytelności i zapłatą. Coś mi tu nie gra ;)

 

Oczywiście mogę się mylić.

 

W zasadzie już wyjaśniłam dlaczego moim zdaniem zobowiązanie wygasa z chwilą przedawnienia , a nie z chwilą sprzedaży przedawnionego długu - dla mnie jest to niezgodność stanu faktycznego ( zobowiązanie wygasa z chwilą przedawnienia, a sąd co najwyżej ten fakt potwierdza) ze stanem księgowym i jeśli dobrze rozumuję, to dłużnik może domagać się od banku zaprzestania przetwarzania informacji w BIK po upływie 5 lat licząc od daty przedawnienia, a nie od daty sprzedaży długu firmie windykacyjnej.

lukaszb
Tylko w moim rozumowaniu umorzenie przedawnionego długu przez bank lub oddalenie powództwa jest jedynie potwierdzeniem stanu faktycznego - czyli tego, że zobowiązanie wygasło.

 

Analogicznie w księgach wieczystych - jeśli przykładowo ktoś nabędzie własność w wyniku postępowania spadkowego i nie złoży wniosku o zmianę w dziale II KW , wcale nie oznacza, że właścicielem jest nadal ta osoba zmarła, widniejąca w KW, bo właścicielem jest już spadkobierca, a jedynie przez jakiś czas jest niezgodność zapisów księgi wieczystej ze stanem faktycznym .

 

Do przedawnionych długów podchodzę w moim rozumowaniu analogicznie - fakt, że nie zostało to uporządkowane w księgach banku nie oznacza, że zobowiązanie z chwilą umorzenia nie wygasło - jedynie jest niezgodność zapisów księgowych ze stanem faktycznym, a dłużnik może moim zdaniem skutecznie domagać się od banku zamknięcia rachunku kredytowego i wyksięgowania długu .

 

Nie. To zupełnie inna sytuacja. Nie wolno tego porównywać w ten sposób bo to mylące uproszczenie. Zobowiązanie w banku wygasa tylko z chwilą umorzenia, zapłaty albo przez oddalenie powództwa i wyraźne napisanie w uzasadnieniu że nie istnieje. W innym przypadku mimo że zobowiązanie jest przedawnione, nieściągalne istnieje, bo podstawą tego są księgi rachunkowe banku. Na forum często trafiają osoby które w BIK wiszą nawet po kilkanaście lat i dalej wisieć będą bo wierzyciel nie został zaspokojony w ten czy inny sposób. Takie zobowiązanie wtedy jest zobowiązaniem niezupełnym i mimo, że wierzyciel stracił możliwość dochodzenia go na drodze prawnej, to zobowiązanie nadal mu przysługuje. Stąd chociażby możliwość uznania długu - bo roszczenie jest należne. Gdyby nie istniało nie byłoby czego uznawać. Często więc dłużnicy w takich styuacjach uznają dług i spłacają (z reguły sam kapitał po umorzeniu odsetek) bo wiedzą że będą wisieć w bazach dłużników. A nawet jak nie w BIK to Bank sprzeda wierzytelność i kolejny wierzyciel może przetwarzać zobowiązanie w BIG, KRD czy innych bazach...

 

Dopuszczam oczywiście, że mogę być w błędzie i sprostowanie mile widziane, gdyż nie zajmuję się obecnie windykacją, a moje doświadczenie w jakimś zakresie pochodzi sprzed ok. 10 lat.

 

Jednakże doprecyzuję swój tok rozumowania i to co miałam na myśli :

1) bank wystawia BTE i w tym momencie następuje zamrożenie naliczania odsetek karnych na kredycie, a od łącznej kwoty, na którą został wystawiony BTE ( niespłacony kapitał, odsetki naliczone i nie spłacone do dnia wystawienia BTE, koszty wezwań do zapłaty ) zaczynają być naliczane odsetki ustawowe , komornik będzie dochodził kwoty z BTE wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami windykacji ( komornika )

2) przypuśćmy, że komornik umarza postępowanie wysyłając postanowienie do banku o bezskuteczności egzekucji

3) w banku na kontach dłużnika nic się nie zmienia - zadłużenie nadal istnieje zgodnie ze stanem z dnia wystawienia BTE + odsetki ustawowe + koszty windykacji, które bank poniósł , przy czym dwie ostatnie pozycje mogą być ewidencjonowane pozaksięgowo ( czyli na rachunku kredytowym klienta nic się nie zmienia, ale kwota długu rośnie , bo na "boku" rosną odsetki ustawowe )

4) bank otrzymując postanowienie o umorzeniu postępowania przez komornika najczęściej wkłada je do dokumentów sprawy nie robiąc przeksięgowania długu, bo w ciągu trzech lat z tym samym BTE może ponownie skierować sprawę

5) jeśli dług, który był już raz u komornika na podstawie BTE "wisi" tak na kontach cztery lata bez żadnej czynności przerywającej bieg przedawnienia - staje się zobowiązaniem przedawnionym , chociaż nadal jest widoczny księgowo - w tym momencie moim zdaniem zobowiązanie wobec banku wygasa, dłużnik już nie jest zobowiązany oddać bankowi długu, a bank nie może skutecznie dochodzić zobowiązania - z chwilą przedawnienia, nawet jeśli bank by nie wyksięgował zadłużenia , jeśli upłynie okres 5 lat od momentu przedawnienia długu - moim zdaniem kredytobiorca może skutecznie żądać od banku zaprzestania przetwarzania danym o tym kredycie w BIK ( mogę się mylić )

 

Ad. 1 Bank uprawniony jest do odsetek na jakie umówił się z pożyczkobiorcą. Odsetki bowiem mają także charakter odszkodowawczy. Stąd z reguły są określone w umowie na 4-krotność kredytu lombardowego (na dziś to 16%). Ponieważ dłużnik podpisał oświadczenie o poddaniu się egzekucji odsetki te nie mogą rosnąć w nieskończoność, a z reguły cała dochodzona kwota wynosi 2 x kredyt. Dlaczego? No bo zobowiązania okresowe przedawniają się z reguły z terminem 3 lat. Jak sobie policzysz na przykładzie 10 000 zł to odsetek przez 3 lat bank może naliczyć 4 800 zł + dodatkowe koszty: windykacji, obsługi prawnej, sądowe itd. I za każdym razem rachunek będzie podobny - czyli do 2 x kredyt.

 

Ad. 5 Przedawnienie kredytów z reguły następuje po 3 latach. Nie po 4 latach. Art 118 KC jeśli odrebny przepis nie stanowi inaczej. Takie zobowiązanie nie wygasa. Nie ma mowy. Zobowiązanie z chwilą przedawnienia staje się zobowiązanie niezupełnym o czym wyżej pisałem. W przypadku podniesienia w sądzie zarzutu osobistego przedawnienia zobowiązania dłużnik może się skutecznie uchylić od zaspokojenia wierzyciela, ale ten dług istnieje. Nawet po 50 latach będzie istniał co wyżej wyraźnie napisałem. BIK natomiast nie będzie uprawniony do przetwarzania danych z chwilą zapłąty po 5 latach liczonych od dnia zapłaty.

 

jednakże moim zdaniem umorzenie długu przez bank związane z faktycznym przeksięgowaniem umorzonych zobowiązań skutkuje tym, że takie przedawnione zobowiązanie będzie widoczne w BIK z tym zamkniętym rachunkiem kredytowym, natomiast raport BIK już nie pokaże kont, na które bank wyksięgował umorzone kwoty

 

Będzie widoczne przez 5 lat, ale to już nie bank przetwarza (bo ten zamknął rachunek kredytu umarzając dług), tylko BIK który jest uprawniony do przetwarzania przez 5 lat od daty zamknięcia rachunku.

Bożena Myszczyszyn

Wracam do podstawowego pytania :

w którym momencie następuje wygaśnięcie zobowiązania w przypadku przeniesienia praw własności (sprzedaż długu), który jest przedawniony - w momencie właśnie przedawnienia, czy w momencie sprzedażny tegoż długu?

 

Biorąc pod uwagę uzupełnienia @lukaszb

1) termin przedawnienia dla kredytów bankowych wynosi 3 lata

2) przedawnienie nie następuje automatycznie ( z urzędu ) , tylko staje się zobowiązaniem niezupełnym ( na co zwrócił mi uwagę @lukaszb ) , a niezbędnym elementem, aby uznać dług za przedawniony jest podniesienie przed sądem zarzutu przedawnienia z artykułu 118 KC

Sprzedaż długu może nastąpić :

1) bez podjęcia jakichkolwiek czynności windykacyjnych

2) już po wystawieniu BTE i bezskutecznej egzekucji komorniczej

 

Zakładając, że:

1) sytuacja pierwsza - upłynął okres ponad 3 lata od wymagalności całego zadłużenia ( bez wystawionego BTE)

2) sytuacja druga - upłynął okres ponad 3 lata od umorzenia postępowania komorniczego i bank nie przerwał biegu przedawnienia

 

to odpowiadając jeszcze raz na pytanie @Agnieszka03 - sprzedając dług w takiej postaci ( bez wystąpienia z powództwem w sądzie i bez podniesienia zarzutu przedawnienia ), zobowiązanie wobec banku wygasa z momentem sprzedaży długu (bo pomimo upływu przedawnienia, nie zostało to przedawnienie potwierdzone czynnością przed sądem )

 

dalej - bank sprzedaje dług, wyksięgowuje zadłużenie, zamyka rachunek kredytowy, jednakże zachowuje prawo by przetwarzać w BIK ten zamknięty rachunek kredytowy przez okres 5 lat (będzie na raporcie BIK informacja, że rachunek jest zamknięty, że powodem zamknięcia jest przeniesienie praw własności, a status rachunku zmieni się na "dług odsprzedany")

 

firma windykacyjna, która kupiła dług musi w jakiś sposób uzyskać uznanie/potwierdzenie tego długu by móc skutecznie domagać się zapłaty, jednakże gdyby sprawa miała trafić do komornika to musi uzyskać własny nakaz zapłaty ( może być więc sytuacja, że w banku nadal widnieje na raporcie BIK to zamknięte, sprzedane zobowiązanie, a firma windykacyjna zgłosi kredytobiorcę do krajowego rejestru długów Biura Informacji Gospodarczej )

 

W kontekście poniższego:

Dopiero jedna z trzech czynności - umorzenie, zapłata, albo oddalenie powództwa przez sąd i wyraźne napisanie w uzsadnieniu że dług nie istnieje (inaczej mówiąc roszczenie powoda jest bezzasadne) powoduje że dług ten nie istnieje (wygasa).

 

moje wcześniejsze zdanie (poniżej) jest błędne

5) jeśli dług, który był już raz u komornika na podstawie BTE "wisi" tak na kontach cztery lata bez żadnej czynności przerywającej bieg przedawnienia - staje się zobowiązaniem przedawnionym , chociaż nadal jest widoczny księgowo - w tym momencie moim zdaniem zobowiązanie wobec banku wygasa, dłużnik już nie jest zobowiązany oddać bankowi długu, a bank nie może skutecznie dochodzić zobowiązania - z chwilą przedawnienia, nawet jeśli bank by nie wyksięgował zadłużenia , jeśli upłynie okres 5 lat od momentu przedawnienia długu - moim zdaniem kredytobiorca może skutecznie żądać od banku zaprzestania przetwarzania danym o tym kredycie w BIK ( mogę się mylić )

 

Dalej:

Ad. 1 Bank uprawniony jest do odsetek na jakie umówił się z pożyczkobiorcą. Odsetki bowiem mają także charakter odszkodowawczy. Stąd z reguły są określone w umowie na 4-krotność kredytu lombardowego (na dziś to 16%). Ponieważ dłużnik podpisał oświadczenie o poddaniu się egzekucji odsetki te nie mogą rosnąć w nieskończoność, a z reguły cała dochodzona kwota wynosi 2 x kredyt. Dlaczego? No bo zobowiązania okresowe przedawniają się z reguły z terminem 3 lat. Jak sobie policzysz na przykładzie 10 000 zł to odsetek przez 3 lat bank może naliczyć 4 800 zł + dodatkowe koszty: windykacji, obsługi prawnej, sądowe itd. I za każdym razem rachunek będzie podobny - czyli do 2 x kredyt.

Małe sprostowanie :

1) podpisane oświadczenie o poddaniu się egzekucji nie jest wyznacznikiem górnej granicy naliczania odsetek - suma z oświadczenia o poddaniu się egzekucji jedynie określa kwotę, jakiej bank może dochodzić na podstawie BTE, natomiast jeśli kwota wierzytelności jest większa to zostaje powództwo sądowe i uzyskanie nakazu zapłaty

 

2) odnośnie ad.1 do wysokości odsetek naliczanych po wystawieniu BTE

Kiedyś, gdy nie funkcjonowało pojęcie odsetek maksymalnych, po wystawieniu BTE były naliczane odsetki ustawowe - kwota w BTE jest wyliczona i "zamknięta", a jedynie rosną odsetki od kwoty wyliczonej w BTE i koszty postępowania egzekucyjnego - w tej kwestii chyba nic się nie zmieniło ?

Prowadząc egzekucję na podstawie BTE opiewającego na kwotę 5000 zł, jeśli komornik umorzy postępowanie, a bank ponownie skieruje wniosek do komornika, to nadal będzie to dokładnie ten sam BTE wystawiony na kwotę 5000 zł , a jedynie odsetki od zadłużenia "zamkniętego" w obrębie BTE będą większe.

 

Z tego co piszesz wynika, że po wystawieniu BTE banki mogą naliczać dalej odsetki wg 4-krotnosci stopy lombardowej, a nie wg wysokości odsetek ustawowych ?

 

Nie jestem w stanie tego zweryfikować, jednakże jest to dla mnie informacja nowa, więc zaczęłam szukać i przykładowo trafiłam na interpretację, gdzie został podważony taki sposób liczenia odsetek po wystawieniu BTE z racji tej, że czterokrotrność stopy kredytu lombardowego jest formą opisową, KLIK , jest tam zdanie

 

" Przedłożony tytuł egzekucyjny, wbrew stanowisku żalącego, nie zawiera powyższych danych co do wskazanych w nim odsetek należnych po dniu wystawienia tytułu. Zgodnie z powoływaną uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2009r., która doprecyzowała stanowisko SN wyrażone w orzeczeniu z dnia 7 lipca 2000r. wydane w sprawie III CZP 27/00 (OSNC2001/1,poz.3) oznaczenie w bankowym tytule egzekucyjnym stopy odsetek za opóźnienie poprzez posłużenie się formułą „czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP” nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe. "

 

to czy tak jest rzeczywiście, że po wystawieniu BTE nadal nalicza się odsetki maksymalne ?

 

Ad. 5 Przedawnienie kredytów z reguły następuje po 3 latach. Nie po 4 latach.

Tak, wiem , nie to miałam na myśli, tak tylko podałam okres, jaki przykładowo upłynął, mogłam również napisać, że dług "wisi" już 5, 10 czy 15 lat

 

Będzie widoczne przez 5 lat, ale to już nie bank przetwarza (bo ten zamknął rachunek kredytu umarzając dług), tylko BIK który jest uprawniony do przetwarzania przez 5 lat od daty zamknięcia rachunku.

W zakresie uprawnień do przetwarzania danych w BIK nic się nie zmienia , BIK jedynie przetwarza i udostępnia informacje uzyskane z banku, samodzielnie o niczym nie decyduje. Jesli więc bank zamknął rachunek kredytu i umorzył dług, to informacja o tym rachunku zamknietym jest widoczna w BIK, bo bank taką informację przekazał.

lukaszb

Małe sprostowanie :

1) podpisane oświadczenie o poddaniu się egzekucji nie jest wyznacznikiem górnej granicy naliczania odsetek - suma z oświadczenia o poddaniu się egzekucji jedynie określa kwotę, jakiej bank może dochodzić na podstawie BTE, natomiast jeśli kwota wierzytelności jest większa to zostaje powództwo sądowe i uzyskanie nakazu zapłaty

 

odnośnie ad.1 do wysokości odsetek naliczanych po wystawieniu BTE

Kiedyś, gdy nie funkcjonowało pojęcie odsetek maksymalnych, po wystawieniu BTE były naliczane odsetki ustawowe - kwota w BTE jest wyliczona i "zamknięta", a jedynie rosną odsetki od kwoty wyliczonej w BTE i koszty postępowania egzekucyjnego - w tej kwestii chyba nic się nie zmieniło ?

Prowadząc egzekucję na podstawie BTE opiewającego na kwotę 5000 zł, jeśli komornik umorzy postępowanie, a bank ponownie skieruje wniosek do komornika, to nadal będzie to dokładnie ten sam BTE wystawiony na kwotę 5000 zł , a jedynie odsetki od zadłużenia "zamkniętego" w obrębie BTE będą większe.

 

Tak, w księgach rozrachunkowych banku odsetki nadal będą rosły. Nawet teraz mam sprawę gdzie kobieta poddała się egzekucji do kwoty ok 50 000 zł, a bank już jej naliczył łącznie (kapitał + odsetki) do kwoty blisko 80 000 zł. Dług jest przedawniony, Pani przez wiele lat żyła po drugiej stronie kuli ziemskiej i była nieściągalna, a mimo tego bank cały czas wykazuje rosnące zadłużenie. Wszyscy wiemy, że to "wirtualne" pieniądze i dłużnik może się przed tym skutecznie bronić.

 

Z tego co piszesz wynika, że po wystawieniu BTE banki mogą naliczać dalej odsetki wg 4-krotnosci stopy lombardowej, a nie wg wysokości odsetek ustawowych ?

 

Zasada jest dokładnie taka sama jak przy każdej innej umowie cywilnoprawnej. Jeśli strony umówią się na odsetki w wysokości 16% to bank nadal może naliczać 16%, Jeśli nie będzie w umowie takiego zapisu - bankowi przysługują odsetki ustawowe czyli na dziś 13%. Tylko jak wyżej pisałem - dłużnik może się skutecznie przed nimi bronić.

 

Nie jestem w stanie tego zweryfikować, jednakże jest to dla mnie informacja nowa, więc zaczęłam szukać i przykładowo trafiłam na interpretację, gdzie został podważony taki sposób liczenia odsetek po wystawieniu BTE z racji tej, że czterokrotrność stopy kredytu lombardowego jest formą opisową, KLIK , jest tam zdanie]

 

No tak. Dawno temu widziałem ten wyrok SN, dlatego też wierzyciele stosują juz zapisy w umowach kredytowych np.: przysługują bankowi odsetki za zwłokę w zapłacie do dnia zapłaty w wysokości 16%, ale nie wyższej niż 4-krotność stopy kredytu lombardowego, albo: w wysokości 4-krotności skl która na dzień sporządzenia umowy wynosi 16% itd itd. Strony mogą się umówić na dowolne odsetki karne, ale nie wyższe niż 16% (4-krotność skl - najwyższe możliwe oprocentowanie). Weź do ręki jakąkolwiek umowę kredytową i zobaczysz że jest taki zapis.

Bożena Myszczyszyn
No tak. Dawno temu widziałem ten wyrok SN, dlatego też wierzyciele stosują juz zapisy w umowach kredytowych np.: przysługują bankowi odsetki za zwłokę w zapłacie do dnia zapłaty w wysokości 16%, ale nie wyższej niż 4-krotność stopy kredytu lombardowego, albo: w wysokości 4-krotności skl która na dzień sporządzenia umowy wynosi 16% itd itd. Strony mogą się umówić na dowolne odsetki karne, ale nie wyższe niż 16% (4-krotność skl - najwyższe możliwe oprocentowanie). Weź do ręki jakąkolwiek umowę kredytową i zobaczysz że jest taki zapis.

 

Zapisy umów kredytowych w tym zakresie znam. Gdy zmiany weszły w życie do czynienia miałam z umowami jednego banku i informacja o tym ile na dzień podpisania umowy wynosi stopa maksymalna były od samego początku.

 

Nie miałam tylko świadomości konsekwencji tych zmian dla naliczania odsetek po wystawieniu Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.

Bożena Myszczyszyn
Obecnie do dyspozycji mamy pakiety MINIMALNY, OCHRONA i MONITORING

 

Informacja jest już nieaktualna, Biuro Informacji Kredytowej po raz kolejny zmieniło ofertę dla konsumentów i sposób pobierania raportów

 

https://www.bik.pl/oferta-dla-konsumentow

 

Obecnie mamy do wyboru:

 

 • konto podstawowe za 0 zł , a w ramach konta Informacja Ustawowa
 • konto premium za 79zł/rok z dostępem do Informacji Ustawowej, Alertów BIK, BIK Pass, Profilu kredytowego Plus

Jest też konto próbne z możliwością testowania przez 60 dni.

 

Dla "nieinternetowych" nadal jest możliwość wysłania papierowego wniosku i otrzymania raportu pocztą.

Wojciech Wspaniały

Dzień dobry Forumowicze,

 

przeczytałem wątek praktycznie od deski do deski.

 

Poprawcie mnie jeśli się mylę; jeśli pobrałem sobie raport BIK i widzę dwa wpisy które mi brudzą i oba mają status "...zostało umorzone" -bardzo stare i drobne zobowiązania z lat młodości, sprzed 10 i 8 lat - to wystarczy złożenie pism (do banków, które wpisy zamieściły) o usunięcie tych wpisów?

Bożena Myszczyszyn
jeśli pobrałem sobie raport BIK i widzę dwa wpisy które mi brudzą i oba mają status "...zostało umorzone" -bardzo stare i drobne zobowiązania z lat młodości, sprzed 10 i 8 lat - to wystarczy złożenie pism (do banków, które wpisy zamieściły) o usunięcie tych wpisów?

W jakiej sekcji są te zobowiązania - zamknięte czy może już w zobowiązaniach przetwarzanych dla celów statystycznych?

 

Jeśli jeszcze nie są przerzucone do części statystycznej to jaka jest data umorzenia, data zamknięcia zobowiązania ?

Wojciech Wspaniały

Oba wpisy są w sekcji: Zobowiązania przetwarzane w celu stosowania metod statystycznych.

Daty zamknięcia zobowiązań to kolejno 26-08-2005 oraz 27-11-2009

(we wcześniejszym poście omyłkowo wpisałem 10 i 8 lat - powinno być 10 i 6 lat)

Bożena Myszczyszyn
Oba wpisy są w sekcji: Zobowiązania przetwarzane w celu stosowania metod statystycznych.

 

W takim razie nic nie trzeba robić - te wpisy nie są widoczne dla banków.

Tzw "czyszczenie" BIK polega właśnie na przesuwaniu zobowiązań do części statystycznej.

Wojciech Wspaniały

Bardzo dziękuję za odpowiedź!

Czy to jest równoznaczne z tym, że takie wpisy w ogóle nie rzutują na ocenę kredytową?

Czy nie warto by było jednak usunąć o ile jest to możliwe w ogóle?

Z jakiegoś względu, bardzo prosty wniosek online w mBanku gdzie konto mam od 2 lat, obroty na rachunku w ubiegłym roku >200k, na tylko limit w koncie - nie przeszedł. Byłem przekonany, że to przez BIK właśnie.

Bożena Myszczyszyn
Czy to jest równoznaczne z tym, że takie wpisy w ogóle nie rzutują na ocenę kredytową?

Tak - wyjątkiem może być sytuacja, gdy o kredyt wnioskujemy w banku, w którym było przeterminowane zobowiązanie - bank wtedy oprócz raportu BIK ma wgląd do starych kredytów, które były w tym banku.

 

Wpisów statystycznych nie można usunąć - same wygasną.

 

Odrzucenie wniosku może mieć różne przyczyny np. młody wiek, niewystarczające lub niesystematyczne wpływy , płatności na ZUS/US dokonywane z opóźnieniem.

 

Można dla pewności sprawdzić też Bankowy Rejestr oraz Krajowy Rejestr Długów - czy tam nie ma wpisu.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Similar Content

  • paula00004
   By paula00004
   Witam. Mam problem z bankiem Santander. Wystawił mi do BIKU opóźnienie po wyżej 30 dni z powodu wakacji kredytowych spowodowanych koronowirusem. W lipcu była złożona Reklamacja jak nam kazano zrobić i mówili że wszystko będzie załatwione. Dzisiaj mąż dzwonił jak długo mamy jeszcze czekać na wyczyszczenie BIKU a pani powiedziała że Reklamacja nie została uznana ponieważ nie mają Podstaw Prawnych do jej przyjęcia. Co dalej robić? 
  • exeqq
   By exeqq
   Witam.
   Mam 57 pkt w bik.Pobrałałam dziś raport z którego wyniką pkt. suma kredytów 27,187 do spłaty 26,786 kwota rat 955 są to 2 kredyty bnp paribas na 48 miesiecy i wonga na 18 miesiecy, dodam ze jest chwiłówka w Netcredit na 3500 której nie widać w biku tzn w tym raporcie i pozyczka monedo now na kwote 3000 tysiecy a do splaty jest 3850 ta pozyczka byla wzieta tylko poto zeby splacic chwilowke która widniała w Bik. (pozyczki również nie ma w raporcie rata jakos 350) 0 opoźnien moj wiek to 25 lat. Umowa o prace na czas nieokreślony srednia z 3 ostatnich miesiecy z umowy, nadgodzin, premi kwartalnej to 4600 zł. (sama umowa to 3900) gdzie moge dostać kredyt w baku zeby splacic netcredit, wonge i monednow. ?
  • Martikka1
   By Martikka1
   Dzień dobry.

   Mam nadzieję, że znajdę tutaj pomoc. Mam zaciągniętych kilka chwilówek oraz 1 kredyt konsumencki i mam problemy ze spłatą. Rat mam za dużo i przez to narobiłam opóźnień w spłatach (od lutego), dostaję już ponaglenia windykacyjne i jestem na skraju załamania, że doprowadziłam do takiej sytuacji. Raty w calości opiewają na kwotę 900 zł miesięcznie.
   Posiadam stały dochód z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony: 6700 netto.
   Próbowałam wziąć kredyt konsolidacyjny (na własną rękę), aby spłacić długi, ale niestety żaden bank nie chce mi go udzielić. Czy jest szansa na wyjście z tej pętli?

   Pozdrawiam
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

X  POBIERZ RAPORT BIK