Jump to content
mariuszd31

pismo od komornika i zajecie calej wyplaty

Recommended Posts

mariuszd31

witam

 

doigralem sie niestety, komornik zajal mi cala wyplate, pracuje na umowe zlecenie i mam pytanie, jezeli mam umowe na rok i traktuje to jak prace to ma do tego prawo? po drugie w dokumencie pisze troche rzeczy ale nie rozumiem, dla mnie to maslo maslane, prosze o wyjasnienie jak krowie na rowie co oznacza:

1) na zasadzie art 896 par 1 pkt 1 i 2 wzywam do zlozenia oswiadczenia: czy dluznikowi nalezy sie od niego zajeta wierzytelnosc lub czy uznaje zajete prawo i w jakiej wysokosci?? co mam napisac, ze nie zgadzam sie bo umowa zlecenie to jak za prace? secundo - podal numer rachunku bankowego, na ktory przekazywane jest wynagrodzenie dluznika - pracownika, ?? ja mam to zrobic czy firma, a po drugie jak mi zajal konto to co mam jeszcze pisac, naprawde nie rozumiem

2) Zgodnie z art 795 par2 kpc z chwila doreczenia o wszczeciu egzekucji rozpoczyna sie bieg terminu do wniesienia przez dluznika zazalenia na posta. .......za posrednictwem I instancji do sadu okregowego?? i teraz to ja juz nic nie rozumiem, to do I instancji rejonowego czy okregowego, I instancja to dla mnie rejonowy, jak moge dac do okregowego I instancji, i jak takie zazalenie napisac?

jestem troche w dole, bo jestem na etapie wnioskow ugodowych do bankow a to to jakby noz w plecy..

dodam jeszcze ze mam tydzien a dzis to odebralem, jak sie wnosi takie zazalenie i czy skarga to co innego?

naprawde wiem ze to dla prawnikow easy way, ale ja z tego dokumentu nic nie rozumiem prawie..

help

Linki
lukaszb
witam

 

doigralem sie niestety, komornik zajal mi cala wyplate, pracuje na umowe zlecenie i mam pytanie, jezeli mam umowe na rok i traktuje to jak prace to ma do tego prawo?

 

Napisz wniosek do komornika popierając go przepisamy kodeksu pracy i kpc. Wynagrodzenie które otrzymujesz jest cykliczne i jedyne i sprawę pewnie obronisz. Jeśli komornik nie przychyli się do Twojego wniosku złóż na niego skargę do sądu przy którym działa. Jej koszt 100 zł.

 

We wniosku do komornika powołaj się na przepisy:

 

art 87.1 kodeksu pracy:

 

§1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za prace w wysokości:

 

- minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

- 75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

- 90 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

 

§2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 

oraz art. 833 kpc:

 

Art. 833 kpc

 

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

 

§ 1.1. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

§ 3. Ograniczeń przewidzianych w § 2 nie stosuje się do wierzytelności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni przypadających im od wniesionych do spółdzielni wkładów.

 

§ 4. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach.

 

§ 5. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

 

§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.

 

 

1) na zasadzie art 896 par 1 pkt 1 i 2 wzywam do zlozenia oswiadczenia: czy dluznikowi nalezy sie od niego zajeta wierzytelnosc lub czy uznaje zajete prawo i w jakiej wysokosci?? co mam napisac, ze nie zgadzam sie bo umowa zlecenie to jak za prace? secundo - podal numer rachunku bankowego, na ktory przekazywane jest wynagrodzenie dluznika - pracownika, ?? ja mam to zrobic czy firma, a po drugie jak mi zajal konto to co mam jeszcze pisac, naprawde nie rozumiem

Złóż wniosek o którym wyżej pisałem.

 

2) Zgodnie z art 795 par2 kpc z chwila doreczenia o wszczeciu egzekucji rozpoczyna sie bieg terminu do wniesienia przez dluznika zazalenia na posta. .......za posrednictwem I instancji do sadu okregowego?? i teraz to ja juz nic nie rozumiem, to do I instancji rejonowego czy okregowego, I instancja to dla mnie rejonowy, jak moge dac do okregowego I instancji, i jak takie zazalenie napisac?

Jeśli komornik nie przychyli się do Twojego wniosku składasz skargę do sądu rejonowego przy którym działa.

 

Dodam że w myśl kodeksu pracy kwota wolna od zajęcia to netto 1180 zł / brutto 1600 zł. Tyle powinno Ci zostać.

mariuszd31

to mam tylko pismo napisac co do tych punktow rozumiem, nie składać tego do sadu w terminie 7 dni?

lukaszb
to mam tylko pismo napisac co do tych punktow rozumiem, nie składać tego do sadu w terminie 7 dni?

 

Możesz zrobić też tak jak piszesz składająć od razu skargę na czynności komornika do sądu rejonowego przy którym działa komornik:

 

Art. 767 kpc

 

§ 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

 

§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

 

§ 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

 

§ 4. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

 

Powołujesz się na przepisy które Ci wyżej napisałem.

mariuszd31

nie myslalem o skardze ale o zazaleniu?

a moze rownolegle lepiej pismo do komornika, odpowiadajac na te 5 punktow,

a drugie rownolegle z pierwszym zażalenie ze względu na to co powyzej,

tylko ciekawi mnie co to znaczy sąd okregowy I instancja?

lukaszb
nie myslalem o skardze ale o zazaleniu?

a moze rownolegle lepiej pismo do komornika, odpowiadajac na te 5 punktow,

a drugie rownolegle z pierwszym zażalenie ze względu na to co powyzej,

tylko ciekawi mnie co to znaczy sąd okregowy I instancja?

Jedno pismo wystarczy. Możesz zrobić to albo pisząc do komornika, albo składając skargę do sądu przy którym działa komornik. Możesz też najpierw pismo, później skargę - jeśli komornik się nie przychyli. Zażalenie będzie Ci przysługiwało z chwilą gdy sąd nie rozpatrzy skargi na czynności komornika. Wtedy składasz zażalenie na postawienie sądu. Ale naprawdę nie przejmuj się tylko rób jak napisałem i będzie po sprawie - chronią Cie przepisy więc naprawde nie masz się czym przejmować.

antywindyka1

To wszystko nie tak.

Po pierwsze, co do pierwszego pytania, to komornik zapytał ZLECENIODAWCY i to o ON, a nie dłużnik ma odpisać.

Dwa, chodzi o wniesienie zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, do sądu II instancji, ale ZA POŚREDNICTWEM sądu I instancji. Czyli"

W preambule zażalenia pisze się"

Do sądu okręgowego w Wygwizdowie Pierwszym

ul. Zakończona na numerz xxx

xx-xxx Wygwizdów Pierwszy

ZA POŚREDNICTWEM!!!!!

sądy rejonowego w Cichej Wronie

ul. sraka a taka 25

xx-xxx Cicha Wrona

Oczywiście takie zażalenie składa się właśnie do sądu w takiej Cichej Wronie, a ten przekazuje do Wygwizdowa Pierwszego.

 

Poza tym, łukasz dobrze napisał, że świadczenie periodyczne z tytułu umowy zlecenie podlega ochronie jak ze stosunku pracy.

Ale, żeby komornik to wiedział, to rolą ZLECENIODAWCY jest opisanie tego faktu do komornika. Przecież komornik nie jest duchem świętym, żeby to wiedzieć. Zajął WIERZYTELNOŚĆ!!!

Reasumując>

1. Pismo do komornika pisze ZLECENIODAWCA!!!

2. Zażalenie można wnosić ( przynajmniej próbować), jeżeli chodzi o BTE

Na chwilę obecną żadna skarga nie wchodzi w rachubę

lukaszb
.

 

Poza tym, łukasz dobrze napisał, że świadczenie periodyczne z tytułu umowy zlecenie podlega ochronie jak ze stosunku pracy.

Ale, żeby komornik to wiedział, to rolą ZLECENIODAWCY jest opisanie tego faktu do komornika. Przecież komornik nie jest duchem świętym, żeby to wiedzieć. Zajął WIERZYTELNOŚĆ!!!

Reasumując>

1. Pismo do komornika pisze ZLECENIODAWCA!!!

2. Zażalenie można wnosić ( przynajmniej próbować), jeżeli chodzi o BTE

Na chwilę obecną żadna skarga nie wchodzi w rachubę

 

A dlaczego nie przysługuje skarga na czynności komornika skoro ten zajął 100% wypaty? Absolutnie nie ma takiego prawa!!!

 

Uważam że pismo do komornika sprawę zajęcia wyjaśni. Jeśli nie to skarga. Zupełnie nie rozstrząsam kwestii związanej z pismem Wierzyciela do komornika.

antywindyka1
A dlaczego nie przysługuje skarga na czynności komornika skoro ten zajął 100% wypaty? Absolutnie nie ma takiego prawa!!!

 

Uważam że pismo do komornika sprawę zajęcia wyjaśni. Jeśli nie to skarga. Zupełnie nie rozstrząsam kwestii związanej z pismem Wierzyciela do komornika.

Dlatego, że jest po prostu na nią za wcześnie. Bo co można skarżyć? Że komornika zajął wierzytelność? Skargę będzie można pisać, gdy komornik będzie chciał CAŁĄ wierzytelność od zleceniodawcy, bez uwzględniania faktu, że jest to świadczenie periodyczne i że jako takie podlega ochronie jak ze stosunku pracy.

Podkreślę w tym miejscu, że decyzję w tej sprawie podejmuje komornik i dopiero ewentualnie na tą decyzje ( czytaj postanowienie) będzie przysługiwała skarga.

Pozdrawiam.

lukaszb
Dlatego, że jest po prostu na nią za wcześnie. Bo co można skarżyć? Że komornika zajął wierzytelność? Skargę będzie można pisać, gdy komornik będzie chciał CAŁĄ wierzytelność od zleceniodawcy, bez uwzględniania faktu, że jest to świadczenie periodyczne i że jako takie podlega ochronie jak ze stosunku pracy.

Podkreślę w tym miejscu, że decyzję w tej sprawie podejmuje komornik i dopiero ewentualnie na tą decyzje ( czytaj postanowienie) będzie przysługiwała skarga.

Pozdrawiam.

 

Ok. Rozumiem, z tym tylko że kolega napisał że się "doigrał" i że komornik "zajął całą wypłatę". Jeśli mu zajął całą wypłatę to mu zajął - skarga stosownie do art. 767 kpc. A jak jest tak jak piszesz to niech poczeka chwilę i jak mu przyjdzie stosowne postanowienie niech robi tak jak wyżej pisałem i nic mu nie grozi.

antywindyka1
Ok. Rozumiem, z tym tylko że kolega napisał że się "doigrał" i że komornik "zajął całą wypłatę". Jeśli mu zajął całą wypłatę to mu zajął - skarga stosownie do art. 767 kpc. A jak jest tak jak piszesz to niech poczeka chwilę i jak mu przyjdzie stosowne postanowienie niech robi tak jak wyżej pisałem i nic mu nie grozi.

Co do zasady, to komornik postępuje prawidłowo. Ale żeby pozostawił kwotę wolną, to zleceniodawca musi ten fakt opisać. Jeżeli to zrobi, to komornik wyda stosowne postanowienie, że zwalnia taką a taką kwotę, a resztę, że by mu przekazywać. Jeżeli jednak komornik będzie chciał całą wierzytelność, pomimo faktu, że otrzymał stosowne pismo od zleceniodawcy, to dopiero wtedy należy sporządzić stosowną skargę.

mariuszd31

dziekuje za pomoc, jutro napisze do komornika.

lukaszb
Co do zasady, to komornik postępuje prawidłowo. Ale żeby pozostawił kwotę wolną, to zleceniodawca musi ten fakt opisać. Jeżeli to zrobi, to komornik wyda stosowne postanowienie, że zwalnia taką a taką kwotę, a resztę, że by mu przekazywać. Jeżeli jednak komornik będzie chciał całą wierzytelność, pomimo faktu, że otrzymał stosowne pismo od zleceniodawcy, to dopiero wtedy należy sporządzić stosowną skargę.

 

Rozumiem co masz na mysli i w pelni sie z tym zgadzam, natomiast z postu naszego kolegi to nie wynika wprost bo wyraznie kolega napisal ze zajeto mu cala wyplate. To jest podstawa do skargi.

 

Nie ma to znaczenia teraz. Jak by sie okazalo ze do zajecia dojdzie dopiero to juz wie co robic. Albo niech niech nie czeka tylko szybko pisze pismo o ktorym wczesniej pisalem.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Similar Topics

  • Zajecie wynagrodzenie przez komornika.

   Witam, Dzień Dobry cieszę się że odnalazłem te forum zanim sie zarejestrowałem poczytałem kilka wątków i postanowiłem sie zarejestrować i opisać problem mianowicie przez głupotę wziąłem chwilówke w vivus na kwote 1500 zl refinansowalem jednorazowo i nie moglem splacic jej w terminie przez to wzialem kolejne chwilówke na spłatę poprzedniej i tak wpadłem w spirale długów część jest w windykacji pozostałe u komornika na biurku, zajęcie wynagrodzenia pisma do pracodawcy, itd... część umorzona ze wzg

   in Komornik, windykacja

  • Skarga na czynności komornika.

   Mam taką sprawę: we wrześniu 2018 dokonałam całkowitej spłaty zobowiązań które miała u komornika (łącznie 8 spraw). Były tam zajęcia kont bankowych, komornik wycofał zajęcia kont dopiero po mojej interwencji w maju 2019r.   Druga sprawa jest taka że pośród tych 8 spraw, trzy były od innych komorników (zostały przekazane ze względu na zbieg). O il komornik u którego spłacałam dług wycofał zajęcia to zajęcie konta od tych trzech innych komorników (przed przekazaniem zdążyl

   in Komornik, windykacja

  • Via SMS - po jakim czasie pierwsze pismo i jak z ratami?

   Po ilu dniach viasms wysyła pierwsze upomnienie pisemne?   Przeglądając to forum natrafiłem na sprzeczne informacje - ktoś pisał, że ta firma jest bardzo okej i idzie się dogadać i rozłożyć zadłużenie na raty, a ktoś inny, że wręcz przeciwnie i po trzech tygodniach już jest jazda firmą windykacyjną.   Bardzo proszę o informacje.

   in Chwilówki

  • Pismo z sądu - chwilówka ID Finance.

   Witam    Otóż mam pewien problem nie rozumiem przesłanego mi pisma Otrzymałem je z sądu chodzi o chwilówke id finance poland chodzi o to że nie spłaciłem tej chwilówki.   W piśmie mam napisane tak :   Doręczenie orzeczenia Sąd Rejonowy xxx doręcza orzeczenie z nia 15 marca 2019r. z pouczeniem w sprawie powództwa id finance poland spolka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie przeciwko xxx - o zapłatę.   Postanowienie :  

   in Komornik, windykacja

  • Egzekucja komornika

   Witam mam pytanie takie jeśli Dostałem dzisiaj zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego to jak to wygląda w praktyce Czy w pierwszej kolejności zajmuje Moje wynagrodzenie i drugie pytanie co jeśli mam mieszkanie własnościowe czy od razu może zrobić egzekucję z mojego mieszkania Proszę o pomoc 

   in Kredyty gotówkowe

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.