Jump to content
ADRIAN89

pko bp mdm

Recommended Posts

Julia1985

dzisiaj kolejne dwa dokumenty w tym pit donosiłem i cały czas brak decyzji ;/

Vigo88

U mnie równo 4 tyg w PKO BP, a sytuacji nie miałem oczywistej bo 4/5 dochodów z gospodarstwa rolnego.. jednak jakoś to poszło, a uważam, że mój doradca też był średni..

cgbb

U mnie też dziś kolejne kwiatki wyszły, w postaci konieczności spisania z deweloperem aneksu do umowy przedwstępnej.

Jak wiadomo, każda taka zmiana to kolejne dni oczekiwania...

Julia1985

u mnie od dwóch tygodni mówią że decyzja w ciągu około 2 dni i tak czekam jak skończony debil, dzwoniąc i prosząc się o informację jakąkolwiek. Za chwilę kończy mi się najem mieszkania, a wiadomo że nikt mi na miesiąc mieszkania nie wynajmie. Żenada.

Julia1985

jest decyzja pozytywna podjęta przez analityka ale jeszcze nie przygotował umowy

cgbb

Gratulacje! Trochę miałeś z tym pod górkę, ale opłaciło się nie poddawać :)

Daj znać jak podpiszesz już umowę.

Bożena Myszczyszyn
jest decyzja pozytywna podjęta przez analityka ale jeszcze nie przygotował umowy

Umowa będzie w takim razie jutro,

jest to od razu forma zawiadomienia o warunkach decyzji - po zapoznaniu się i zaakceptowaniu nic nie stoi na przeszkodzie by umawiać się na podpisanie nawet tego samego dnia.

Julia1985

niestety nie, ponieważ w związku z tym że zmieniłem umowę rezerwacyjną na umowę przedwstępną zmieniła się kwota kredytu o 1000zł (wpłacony zadatek przy umowie przedwstępnej) i potrzeba niby zgody bgż, po za tym pani z pko ma jutro urlop ;/

 

kiedy trzeba prowizję wpłacić gotówką? przy podpisywaniu umowy?

Bożena Myszczyszyn
jest decyzja pozytywna podjęta przez analityka ale jeszcze nie przygotował umowy
+
niestety nie, ponieważ w związku z tym że zmieniłem umowę rezerwacyjną na umowę przedwstępną zmieniła się kwota kredytu o 1000zł (wpłacony zadatek przy umowie przedwstępnej) i potrzeba niby zgody bgż, po za tym pani z pko ma jutro urlop ;/

 

kiedy trzeba prowizję wpłacić gotówką? przy podpisywaniu umowy?

 

W umowie będzie zapis, że prowizja jest płatna w dniu podpisania umowy.

 

Czyli jest decyzja, ale wymaga korekty, bo w decyzji nie uwzględniono parametrów z umowy przedwstępnej, którą to umowę bank dostał właśnie po to by na jej podstawie podjąć decyzję.

 

Zgoda BGŻ na co ? Deweloper ma kredyt inwestycyjny w BGŻ ?

cgbb
+

 

 

 

Zgoda BGŻ na co ? Deweloper ma kredyt inwestycyjny w BGŻ ?

 

Wydaje mi się że koledze chodziło o BGK.

Miropan
U mnie równo 4 tyg w PKO BP
Potwierdzam że w PKO się nie spieszą. Za to można z nimi się dogadać.
Julia1985

Dostałem wzór umowy kredytowej ale wg. mnie nie ma w niej ani informacji o racie kredytu ani o kwocie jaką muszę zapłacić gotówką przy podpisywaniu umowy.

 

 

Do całkowitego kosztu kredytu zalicza się:

nie dotyczy ;

wysokość kosztu, który Kredytobiorca będzie zobowiązany ponieść z tytułu odsetek, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 COU: …………………………………zł

wysokość składki ubezpieczeniowej od utraty pracy za pierwszy 48 miesięczny okres ubezpieczenia: 4*928.79 zł;

koszt ustanowienia hipoteki, na podstawie oświadczenia PKO BP SA wydanego w trybie art. 95 ustawy Prawo bankowe : 200.00 zł;

koszt oszacowania wartości nieruchomości: 0.00 zł;

składka z tytułu ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, naliczona za cały okres spłaty kredytu przy założeniu, że wysokość składki naliczono według stawki przyjętej w aktualnej ofercie PKO BP SA, wysokość składki nie ulegnie zmianie, oraz podstawą naliczenia* składki jest kwota udzielonego kredytu: 3*639.72 zł;

podatek od czynności cywilnoprawnych: 19.00*zł;

opłata za przeprowadzenie przez PKO BP SA kontroli nieruchomości przed zawarciem umowy – jednorazowa: 200.00*zł;

koszt zastosowania podwyższonej marży do czasu prawomocnego ustanowienia hipoteki na rzecz PKO BP SA.- przyjęto 7 miesięczny okres podwyższenia marży: 796.18*zł;

Całkowity koszt kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi: …………. zł.

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę w dniu zawarcia umowy wynosi: ……………………………………….zł.

Prowizja jest płatna w postaci:

nie dotyczy,

Składka ubezpieczeniowa na wypadek utraty pracy jest płatna w postaci:

jednorazowej kwoty płatnej przez Kredytobiorcę przy wypłacie pierwszej transzy,

Wpłata składki ubezpieczeniowej na wypadek utraty pracy nastąpi w formie pobrania przez PKO BP SA równowartości wysokości składki ubezpieczeniowej zgodnie z pisemną dyspozycją Kredytobiorcy, z rachunku ROR numer: 02102052970000109600489153;

Na dzień zawarcia umowy, obowiązują następujące prowizje i opłaty bankowe oraz ich wysokości określone w Taryfie:

wcześniejsza całkowita spłata kredytu mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego, pożyczki hipotecznej ze zmienną stopą procentową – od kwoty spłaty: 2% nie mniej niż 200,00 zł,

wcześniejsza całkowita spłata kredytu mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego, pożyczki hipotecznej ze stałą stopą procentową – od kwoty spłaty: 2% nie mniej niż 200,00 zł,

wcześniejsza częściowa spłata kredytu mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego, pożyczki hipotecznej – od kwoty spłaty: 1,5%.

Prowizja pobierana od spłat częściowych dokonywanych w ciągu trzech pierwszych lat spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej, licząc od dnia uruchomienia,

(Posiadacz rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” założonego od dnia 19 stycznia 2009r. uzyskuje prawo do obniżenia prowizji i opłat zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” w PKO BP SA),

skrócenie/wydłużenie okresu kredytowania - od kwoty aktualnego zadłużenia: 0,5% nie mniej niż 300,00 zł.

(za realizację czynności nie pobiera się dodatkowej opłaty za aneks od umowy),

obniżenie marży w okresie kredytowania - od kwoty aktualnego zadłużenia: 0,5% nie mniej niż 300,00 zł.

(za realizację czynności nie pobiera się dodatkowej opłaty za aneks od umowy),

zawarcie umowy zzawarcie umowy ugody – od kwoty należności objętej umową: do 2%,

czynności związane z:

dokonaniem przez PKO BP SA oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej - od każdej nieruchomości: 200,00 zł.

(Posiadacz rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” założonego od dnia 19 stycznia 2009r. uzyskuje prawo do obniżenia prowizji i opłat zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” w PKO BP SA)

przeprowadzeniem kontroli:

nieruchomości przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu lub pożyczki hipotecznej: 200,00 zł.

(obowiązuje dla umów zawartych od dnia 15 listopada 2011r.),

na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu: 200,00 zł.

(Posiadacz rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” założonego od dnia 19 stycznia 2009r. uzyskuje prawo do obniżenia prowizji i opłat zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” w PKO BP SA),

kredytowanej nieruchomości, potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z kredytu po wypłacie ostatniej transzy: 200,00 zł.

(obowiązuje dla umów zawartych od dnia 15 listopada 2011 r.) ,

wydanie zaświadczenia o aktualnym stanie zadłużenia zawierającego (np.: numer rachunku do spłaty, promesę wykreślenia hipoteki) na życzenie kredytobiorcy, pożyczkobiorcy lub poręczyciela: 300,00 zł

(za wydanie zaświadczenia sporządzonego na życzenie kredytobiorcy, pożyczkobiorcy – w ramach jednej dyspozycji złożonej do kilku umów kredytu, pożyczki pobiera się jedną opłatę),

inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy wymagające zmiany postanowień umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej w formie aneksu do umowy, nieskutkujące zmianą kwot spłaty bądź terminów spłaty: 300,00 zł.

(w przypadku sporządzania aneksu do umowy kredytu, pożyczki, w związku z jednoczesną zmianą kilku warunków umowy, dla których:

wysokość opłat i prowizji jest różna, pobierana jest jedna opłata albo prowizja, stanowiąca najwyższą z kwot,

wysokość opłat i prowizji jest równa, pobierana jest jedna opłata lub prowizja),

inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy wymagające zmiany postanowień umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej w formie aneksu do umowy, skutkujące zmianą kwot spłaty bądź terminów spłaty: 300,00 zł.

(w przypadku sporządzania aneksu do umowy kredytu, pożyczki, w związku z jednoczesną zmianą kilku warunków umowy, dla których:

wysokość opłat i prowizji jest różna, pobierana jest jedna opłata albo prowizja, stanowiąca najwyższą z kwot,

wysokość opłat i prowizji jest równa, pobierana jest jedna opłata lub prowizja)

inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy/pożyczkobiorcy lub za kredytobiorcę/pożyczkobiorcę, niewymagające zmiany postanowień umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej: 50,00 zł.

(nie pobiera się opłat w przypadku gdy wydanie dokumentów jest niezbędne do zwolnienia zabezpieczenia kredytu lub dochodzenia przez podmiot udzielający zabezpieczenia (np.: poręczyciela ), który dokonał spłaty wierzytelności PKO BP SA, roszczeń regresowych wobec dłużnika)

sporządzenie i wysłanie:

przypomnienia (monitu) o niedopłacie lub braku spłaty kredytu / pożyczki hipotecznej, raty (rat) kredytu / pożyczki lub odsetek: 40,00 zł,

pisma informującego kredytobiorcę/pożyczkobiorcę o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy niż terminowa spłata: 40,00 zł,

zmiana rodzaju stopy procentowej kredytów lub pożyczki hipotecznej:

ze stałej na zmienną – od kwoty aktualnego zadłużenia: 2% nie mniej niż 200 zł,

ze zmiennej na stałą - od kwoty aktualnego zadłużenia: 150,00 zł,

telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie kredytu/pożyczki: 10,00 zł,

interwencyjna wizyta bezpośrednio u klienta: 0,00 zł,

sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty: 30,00 zł,

wysłanie sms-a w sprawie opóźnienia w spłacie kredyty/pożyczki: 0,00 zł.

 

Które z tych kwot muszę zapłacić gotówką? Czy dobrze rozumiem że prowizja wynosi 0% Czy te dwa ubezpieczenia łącznie na ponad 7 tys trzeba gotówką płacić?

GPO Finanse

Rata kredytu będzie w harmonogramie spłat (nie może być zawarta w umowie ponieważ jest zmienna). Przy podpisywaniu umowy trzeba zapłacić za inspekcję i wycenę nieruchomości oraz prowizję.

Julia1985

a reszta jest kredytowana i wliczona w ratę? To w moim przypadku ile to będzie bo nie widzę słowa o prowizji? Te ubezpieczenia są kredytowane mam nadzieje :)

GPO Finanse

A o jakich ubezpieczeniach mowa?

Julia1985

składka z tytułu ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, naliczona za cały okres spłaty kredytu przy założeniu, że wysokość składki naliczono według stawki przyjętej w aktualnej ofercie PKO BP SA, wysokość składki nie ulegnie zmianie, oraz podstawą naliczenia* składki jest kwota udzielonego kredytu: 3*639.72 zł;

 

wysokość składki ubezpieczeniowej od utraty pracy za pierwszy 48 miesięczny okres ubezpieczenia: 4*928.79 zł;

PlanFinance.pl

Wklej warunki do wypłaty kredytu.

Julia1985

Rozdział 5. Warunki wypłaty kredytu

§ 6.

 

Całkowita wypłata kredytu nastąpi do dnia 30.04.2014..

Sposób wypłaty kredytu: jednorazowo.

Wypłata kredytu nastąpi przelewem na rachunek:

Inwestora;

Przed wypłatą kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany do:

udokumentowania zaangażowania na rzecz inwestora kwoty 1*000.00 zł stanowiącej wkład finansowy Kredytobiorcy;

przystąpienia do:

grupowej umowy ubezpieczenia Kredytobiorców od ryzyka utraty pracy, całkowitej niezdolności do pracy i pobytu w szpitalu – UP 7 COMPLEX zawartej przez PKO BP SA z InterRisk SA Vienna Insurance Group,

dokonania przelewu wierzytelności pieniężnej z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży nr 86/SW2/2014 z 07/03/2014 wraz z potwierdzeniem przelewu wierzytelności przez dłużnika wierzytelności (dewelopera).

złożenia przez Kredytobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji jako Kredytobiorca;

złożenia przez Kredytobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz BGK,

złożenia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz BGK

zawarcia bądź przystąpienia do umów produktów, których zawarcie jest warunkiem otrzymania marży, o której mowa w § 2 ust 6 CSU., tj: Konto za Zero;

złożenia dyspozycji wypłaty kredytu;

złożenia dyspozycji pobrania składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy z rachunku, o którym mowa w § 3 ust. 5 CSU;

GPO Finanse

Składka z tytułu ubezpieczenia nieruchomości jest podana za cały okres kredytowy, ale jeżeli zdecydujecie się właśnie na to bankowe (bo nie musicie, możecie mieć jakieś inne z wolnego rynku) płatności są co rok. Więc teraz trzeba będzie zapłacić tylko 0,8% od kwoty kredytu (to jest stawka tego ubezpieczenia).

 

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie od utraty pracy - to czy jest ono kredytowane ustalane jest na początku procesu, ponieważ to zależy od LTV (czy można skredytować coś więcej niż zakup). Jeżeli kwota udzielonego kredytu jest podwyższona o 4.928,79 to znaczy, że jest to skredytowane. Jeżeli nie to trzeba to zapłacić przy podpisywaniu umowy.

Julia1985

dziękuję bardzo za odpowiedź, z tego wynika że pewnie nie mniej niż 10 tys własnych środków trzeba będzie wyłożyć licząc notariusza. Prowizja pewnie ok. 3500 plus to ubezpieczenie bo kwota kredytu na umowie nie jest powiększona :(

GPO Finanse
... Prowizja pewnie ok. 3500 plus to ubezpieczenie bo kwota kredytu na umowie nie jest powiększona :(

 

Jeżeli jest to ubezpieczenie od utraty pracy to prowizji już nie ma.

Julia1985

ślicznie dziękuję za pomoc, miłego weekendu :)

Vigo88
Składka z tytułu ubezpieczenia nieruchomości jest podana za cały okres kredytowy, ale jeżeli zdecydujecie się właśnie na to bankowe (bo nie musicie, możecie mieć jakieś inne z wolnego rynku) płatności są co rok. Więc teraz trzeba będzie zapłacić tylko 0,8% od kwoty kredytu (to jest stawka tego ubezpieczenia).

 

Oj chyba nie... u mnie wyliczono te ubezpieczenie na kwotę 3 013.48 zł, przy 188 tys. kredytu. Rocznie wychodzi to ok 150 zł (kredyt na 20 lat)... wiec chyba dosyć konkurencyjna stawka??

GPO Finanse

Błąd drukarski - miało być 0,08%.

Vigo88

Hmm wiec trzeba ubezpieczyć tylko do kwoty kredytu...

 

Miałbym pytanko, jak z konkurencyjnością tej oferty?? Chodzi o cenę, jak i zakres ubezpieczenia...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Similar Content

  • cranky1
   By cranky1
   Witam, proszę o pomoc co zrobić w takiej sytuacji. Miałem opóźnienie w spłacie chwilówki w providencie i vivusie po wypowiedzeniu umowy pozczki. Spłata dokonana w całości w terminie krótszym niż 60 dni. Wczoraj zamówiłem raport z Biku z oceną punktową, bo w banku wyskoczył problem z Bik ale nie wiadomo było co. Więc wchodzę w ten raport mam 3 gwiazdki i 433 punkty ale żadnych wpisów od provident czy vivus że były opóźnienia. Nie ma żadnej informacji ze u nich miałem pożyczkę. Czy jeśli napisze do nich pismo ze wycofuje zgodę na przetwarzanie danych w BIK to czy scoring się poprawi? 
   Mam nadzieję że w miarę zrozumiałe napisałem. 
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.