Jump to content
lukaszb

Komornik a zajęcie rachunku bankowego.

Recommended Posts

lukaszb

Pytanie: Witam. Kilka dni temu dowiedziałam się o zajęciu rachunku bankowego. Mam już zajęcie wynagrodzenia. Czy komornik mógł tak zrobić? Czy pozostałam bez środków do życia. Co mam zrobić? Ratunku!

 

Odpowiedź: Zajęcie wynagrodzenia, a zajęcie rachunku to dwie inne rzeczy. Należy rozróżnić, że zajęcie wynagrodzenia powstaje na poziomie pracodawcy, natomiast zajęcie rachunku bankowego już na poziomie banku.

 

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w art. 10 pkt 2 wprowadziła zmianę ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo bankowe, na podstawie której znacząco zmodyfikowano kwotę wolną od zajęcia komorniczego na rachunku bankowym dłużnika. Mowa mianowicie o zmianie art. 54 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

 

W pierwotnym brzmieniu znowelizowanego przepisu środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, były wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

 

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że kwota wolna od zajęcia wynosiła trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku. Gdyby zmiana omawianego przepisu nie weszła w życie, to kwota wolna od zajęcia w dniu dzisiejszym oscylowałaby na poziomie 12 753,63 zł. Co byłoby zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r., w którym przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2016 r. wynosiło 4251,21 zł. Należy jednak mieć na uwadze, że kwota wolna od podatku była kwotą jednorazową w toku postępowania egzekucyjnego. Było to rozwiązanie o tyle niekorzystne dla dłużników, że w sytuacji długotrwałej egzekucji, kwota ta nie ulegała zwiększeniu, ani comiesięcznemu uzupełnieniu.

 

Wprowadzone nowelizacją zmiany są zdecydowanie bardziej korzystne dla dłużników. W dniu 8 września 2016 r. weszło bowiem w życie znowelizowane brzmienie art. 54 ust. 1 Prawa bankowego. W nowej wersji przepisu, który już dziś obowiązuje, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.132)), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Rada Ministrów ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany tej wysokości. Tak więc na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. w § 1 rozporządzenia wskazano, że od dnia 1 stycznia 2016 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1850 zł.

 

Na tej podstawie możemy obliczyć, że kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego, od dnia 8 września 2016 r., w każdym miesiącu kalendarzowym wynosi 1387,50 zł. Rozwiązanie to wprowadza niebagatelną zmianę w postaci comiesięcznej kwoty wolnej od zajęcia. Nie jest to więc kwota jednorazowa. W sytuacji, w której egzekucja trwa dłuższy okres, w każdym miesiącu jej trwania zabezpieczone zostają podstawowe potrzeby finansowe dłużnika, który ma pewność, że nawet jeśli wyda wolną od zajęcia kwotę, to w następnym miesiącu taka sama suma pieniędzy nie będzie podlegać zajęciu. Dla przykładu, jeżeli egzekucja trwałaby dwanaście miesięcy, to suma kwot wolnych od zajęcia znajdowałaby się na poziomie aż 16650 zł.

 

Natomiast w przypadku wykorzystania powyższego limitu wszystkie środki z zajętego rachunku zostaną automatycznie przelane na rachunek komornika prowadzącego egzekucję.

 

Można też wskazać pracodawcy rachunek zaufanej osoby trzeciej (nie będącej dłużnikiem np. siostry, brata, kolegi itp.), albo jeśli jest taka możliwość, pobierać wynagrodzenie do ręki na podstawie art. 86 §3 kodeksu pracy, który mówi:

 

Art. 86 k.p.

 

§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

 

§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

 

§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

 

Może się zdarzyć, że wypłata wynagrodzenia do ręki nie będzie możliwa w przypadku, gdy w zakładzie pracy jest podpisany układ zbiorowy z pracodawcą regulujący kwestię wypłat wynagrodzeń np. na rachunek bankowy.

 

Kolejna możliwość. Można do komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne złożyć wniosek o zwolnienie rachunku bankowego do kwoty wpływającego wynagrodzenia po potrąceniu (albo innych świadczeń np. zasiłków, czy alimentów). Jeżeli komornik się nie przychyli wniosek można złożyć do sądu przy którym działa komornik. Dopuszczalne jest też pismo do wierzyciela. We wniosku należy udowodnić, że na rachunek wpływa jedynie kwota po potrąceniu.

 

Wyjściem może być także wykupienie karty pre paid w jednym z banków, choć taka karta wiąże się z szeregiem ograniczeń i bardzo ubogą funkcjonalnością.

 

Limit na rachunku bankowym dotyczy jedynie rachunków prywatnych (rachunków firmowych nie dotyczy) w określonym w przepisie (rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowe lokat oszczędnościowych), niezależnie od liczby zawartych umów.

 

Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

X  POBIERZ RAPORT BIK