Jump to content
Chucky

Błędna podstawa faktyczna pozwu o zapłatę.

Recommended Posts

Chucky

Przedmiotem postępowania przed SO, jest wytoczone powództwo przez Bank o zasądzenie świadczenia. W uzasadnieniu pozwu, pełnomocnik powoda ( radca prawny ), jako podstawę faktyczną dochodzonego roszczenia, zamieścił informację, iż w dniu ................................pozwany zaciągnął zobowiązanie względem Powoda - pomiędzy stronami
zawarta została umowa Pożyczki nr ............................. .  Jednak bezspornym pozostaje fakt, iż pomiędzy stronami nie została zawarta umowa pożyczki, lecz umowa kredytowa ( dokładnie umowa o kredyt konsolidacyjny ). Jako pozwany, orientuje się jakie są istotne różnice pomiędzy pożyczką a kredytem, jakie przepisy regulują wymienione czynności bankowe oraz jakim rygorom one podlegają.

Pytanie:

jakie skutki prawne może wywołać, podniesienie wspomnianego zarzutu przez pozwanego na najbliższym posiedzeniu Sądu
 

Lady Liberty
W dniu 1.03.2019 o 18:33, Chucky napisał:

Przedmiotem postępowania przed SO, jest wytoczone powództwo przez Bank o zasądzenie świadczenia. W uzasadnieniu pozwu, pełnomocnik powoda ( radca prawny ), jako podstawę faktyczną dochodzonego roszczenia, zamieścił informację, iż w dniu ................................pozwany zaciągnął zobowiązanie względem Powoda - pomiędzy stronami
zawarta została umowa Pożyczki nr ............................. .  Jednak bezspornym pozostaje fakt, iż pomiędzy stronami nie została zawarta umowa pożyczki, lecz umowa kredytowa ( dokładnie umowa o kredyt konsolidacyjny ). Jako pozwany, orientuje się jakie są istotne różnice pomiędzy pożyczką a kredytem, jakie przepisy regulują wymienione czynności bankowe oraz jakim rygorom one podlegają.

Pytanie:

jakie skutki prawne może wywołać, podniesienie wspomnianego zarzutu przez pozwanego na najbliższym posiedzeniu Sądu
 

Odpowiedź już znasz,natomiast jest ponad tydzień po zadanym pytaniu i...cisza.

Chucky

Zgodnie z art. 187 § 1 Kpc pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać w szczególności przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających

żądanie.

W dniu 27.04.2018r pełnomocnik powoda – Radca Prawny wniesionym do Sądu Rejonowego w Lublinie Pozwem o Zapłatę sygn. akt. Nc-e 793657/18, zainicjował powództwo przeciwko pozwanemu. W uzasadnieniu pozwu, jako podstawę faktyczną powództwa wskazano:

 

,, że w dniu 2016-07-19 pozwany zaciągnął zobowiązanie finansowe względem Powoda. Pomiędzy stronami zawarta została umowa Pożyczki nr BLP0008348594.

Na podstawie wymienionej umowy Pozwany zobowiązał się m. in. do terminowej spłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz Powoda ''.

W dniu 24 maja 2018r zgodnie z żądaniem pozwu wydany został Nakaz Zapłaty. Konsekwencją skutecznie wniesionego sprzeciwu przez pozwanego, było przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego w Bytomiu.

 

Niezaprzeczalnym jednak pozostaje fakt, że w dniu 19.07.2016r, wbrew twierdzeniom powoda, zawartym w uzasadnieniu pozwu, pomiędzy stronami nie doszło do zawarcia Umowy Pożyczki. Natomiast strony zawarły i podpisały Umowę kredytu bankowego, a precyzyjnie ujmując Umowę o Kredyt konsolidacyjny nr BLP0008348594, której oryginał znajduje się w aktach sprawy. Wspomniane wyżej produkty finansowe, pomimo pewnych podobieństw, posiadają jednak istotne, odróżniające je od siebie różnice, a ich utożsamianie byłoby niedopuszczalnym błędem.

Przytaczanie w niniejszym piśmie definicji umowy pożyczki, która ujęta jest w art. 720Kc, czy też definicji umowy kredytu, określonej w art. 69 Pb pozwany uważa za zbędne. Podkreślenia wymaga jednak, iż umowa pożyczki w przeciwieństwie do umowy kredytu, nie podlega rygorom przepisów Ustawy Prawo Bankowe.

Wskazać w tym miejscu dodatkowo należy, że powód nie udowodnił również powództwa, tak co do zasady jak i co do wysokości. Powód wskazał w pozwie, ze dochodzi należności od pozwanego z tytułu zawartej w dniu 19.07.2016r umowy pożyczki o nr BLP0008348594. Do pozwu, jak również później składanych pism procesowych nie załączył jednakże przedmiotowej umowy, wobec czego brak jest możliwości weryfikacji zasadności powództwa.

Natomiast na podstawie dokumentów dołączonych przez strony postępowania, znajdujących się w aktach sprawy, jednoznacznie wynika, że w dniu 19.07.2016r pomiędzy stronami, doszło do zawarcia stosunku zobowiązaniowego, którego podstawę stanowiła Umowa Kredytu Bankowego o nr BLP0008348594.

Wobec powyższego żądanie pozwu, jest sprzeczne z podstawowymi normami prawa materialnego.

Roszczenie jest oczywiście bezzasadne, jeżeli powód nie ma prawa żądać od pozwanego świadczenia, na podstawie przedstawionych w pozwie okoliczności faktycznych.

 

Ewentualne zasądzenie sumy pieniężnej, która wprawdzie mieści się w granicach kwotowych powództwa, lecz z uwzględnieniem innej podstawy faktycznej niż określona w pozwie przez powoda, stanowiłaby orzeczenie ponad żądanie (w rozumieniu art. 321 k.p.c.).


 

Jak Lady Liberty słusznie zauważyła, nikt nie odniósł się do mojego pytania. Odpowiedziałem więc na nie sobie sam.

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Similar Content

  • Toskania
   By Toskania
   Witam,
   dostałam nakaz zapłaty z SR, za kredyt w Super Grosz na kwotę 12tys!?
   W 2017r.wzięłam pożyczkę w kwcie 5tys. Po 2 miesiącach spłaciłam połowę kapitału i poprosiłam o przeliczenie kredytu - zero odzewu od SG! Następnie zablokowali mi konto na swoim portalu i nie miałam już możliwości logowania się. Przelew został wykonany za pośrednictwem BlueMedia  i dalej już nawet nie mogłam płacić, z powodu braku dostępu do konta na portalu. Nawet nie można teraz zweryfikować, że przelew był do nich adresowany.
   Nie mam od nich żadnej korespondencji ani pisemnej ani e-mail z nowym harmonogramem czy choćby powiadomieniem o terminie spłaty. Kompletnie NIC. 
   Zamierzam oczywiście napisać sprzeciw. Pomóżcie proszę, jak to ugryźć. Wydaje mi się, że korespondencja dot.wezwania do zapłaty czy wypowiedzenia umowy powinna zostać doręczona listem poleconym. A tu nic.
   Oczywiście jakieś telefony odbierałam, ale wyznaję zasadę, że nie podaję swoich danych każdemu kto się przedstawi, że jest z kancelarii X .
  • tresholder
   By tresholder
   Drodzy,
    
   Dostałem pozew od kancelarii prawnej przy pełnomocnictwie INKASO o jakieś odsetki z długu który spłaciłem prawie dwa lata temu.
    
   38,37 pln z odsetkami ustawowymi
   0,31 pln bez odsetek
   2,97 z odestkami ustawowymi
    
   Łącznie pozywa mnie kancelaria o 41,65 zł (wartość sporu).
    
   Dowód: Wyliczenie odsetek
    
   Ponadto zawarto w piśmie informację jakobym dostał informację przed wniesieniem pozwu o aktualnej kwocie zadłużenia, której uwaga nigdy nie dostałem. Nie zmieniałem miejsca zamieszkania, do maila mam stały dostęp. Żadnych informacji na temat jakichkolwiek odsetek. Od momentu spłaty zadłużenia wysłałem 2 wiadomości mailowe do getback który był właścicielem długu o potwierdzenie całkowitej spłaty zadłużenia. Nie dostałem żadnej odpowiedzi.
    
   Teraz Sąd Rejonowy II Wydział Cywilny w Warszawie przesłal mi dodatkowo pismo:
    
   ZARZĄDZENIE
    
   1. Sekretariat II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego z powództwa Inkaso przeciwko - mnie - o zapłatę doręcza Panu odpis pozwu wraz załącznikami, a także informuje że Sąd zamierza wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym.
    
   2. Sąd zobowiązuje do złożenia odpowiedzi na pozew, w której w szczególności wyjaśni czy przyznaje czy też zaprzecza okolicznościom wskazanym w tezach dowodowych wniosków o przesłuchanie świadków i stron, w terminie 14 dni pod rygorem pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów.
    
   Mam kilogramowy plik dokumentów. Pozew o 41zł - naprawdę? Czy to jest poważne? 
    
   Jak mam się bronić w takim wypadku?
    
   Proszę o pomoc. 
    
   Z poważaniem.
    
   Mateusz
  • Krzysiek88
   By Krzysiek88
   Witam.Otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.Pozew został złożony na formularzu urzędowym.Sprzeciw muszę wnieść też na takim formularzu?Gdzie go dostanę?I co mogę wpisać w sprzeciwie.Nakaz wydany w sądzie rejonowym po przekazaniu z EPU.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.