Jump to content
iza14523

Profi Credit - wyrok zaoczny.

Recommended Posts

iza14523

Dzień Dobry, 

 

W dniu dzisiejszym otrzymałam wyrok zaoczny w sprawie Profi Credit od którego przysługuje 2 tygodnie na złożenie sprzeciwu.Kwota znacznie przewyższona. Czy jest na Forum z Państwa ktoś, kto jest w stanie mi pomóc? Jeśli tak - bardzo proszę o kontakt. 

Lady Liberty
W dniu 4.03.2019 o 19:43, iza14523 napisał:

Dzień Dobry, 

 

W dniu dzisiejszym otrzymałam wyrok zaoczny w sprawie Profi Credit od którego przysługuje 2 tygodnie na złożenie sprzeciwu.Kwota znacznie przewyższona. Czy jest na Forum z Państwa ktoś, kto jest w stanie mi pomóc? Jeśli tak - bardzo proszę o kontakt. 

I co się w Pani sprawie dzieje na chwile obecną ?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Similar Content

  • Malinowa86
   By Malinowa86
   Witam. Wczoraj zapadł wyrok o natychmiastowej wykonalności w sprawie z Centrum Rozwiązań kredytowych. Co to oznacza ? Da się jeszcze coś z tym zrobić? 
  • fast123
   By fast123
   Cześć,
   mam do Was pytanie czy jak nie byłem na sprawie w SR to czy orzeczenie przychodzi pocztą?
   Jeśli nie to w jaki sposób mogę sprawdzić jakie było orzeczenie?
  • PiotrekEs
   By PiotrekEs
   Hej, czy możecie rzucić okiem na uzasadnienie zakończonej już sprawy w której wyrokiem było oddalenie częściowe powództwa, jednakże SR uznał mnie za stronę przegraną i obciążył kosztami procesowymi ? 
    
   Jest sens lecieć z tym do apelacji ? 
    
   Już pal licho sama kwota odsetkowa dla Rapidy, ale kosztów procesowych w tym 900 zł dla radcy Rapidy przeboleć nie mogę 🤯...
    
   Zwolnili mnie z kosztów sądowych a później w procesowe wrzucili opłatę za pozew i opłaty administracyjne...
   To w zasadzie jakich kosztów uniknąłem ?
    
   Poniżej pismo:
    
   Sygn. akt 
    
   Uzasadnienie
   wyroku Sądu Rejonowego w 
   z dnia 26 września 2019 roku 
    
       Pozwem z dnia 22 lutego 2019 roku strona powodowa Rapida sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w trybie elektronicznego postępowania upominawczego w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie domagała się zapłaty od pozwanych ... i ... kwoty 3 812,16 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powód żądał również zwrotu kosztów postępowania. 
   Z uzasadnienia pozwu wynika, że pozwani posiadają wobec strony powodowej wymagalne zadłużenie wynikające z tytułu umowy o kredyt konsumencki zawartej przez … w dniu 12 kwietnia 2018r. na kwotę 5 000zł oraz z tytułu umowy o przystąpieniu do długu z dnia 12 kwietnia 2018r. zawartej przez … . Powód podał, że pozwani pomimo wielokrotnych wezwań zaprzestali regulowania zadłużenia w ustalonej wysokości i terminach, a nadto nie odpowiadali na wezwania do spłaty pozostałego zadłużenia. W związku z powyższym powód wypowiedział umowę pożyczki na piśmie bez zachowania terminu wypowiedzenia i jednocześnie podjął próbę ostatecznego polubownego rozstrzygnięcia sporu, wzywając pozwanych do spłaty zadłużenia w terminie 7 dni. Pozwany wskazał, że skutek doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pożyczki pozwanemu ... nastąpił z dniem 7 listopada 2018r. a pozwanej ... z dniem 6 listopada 2018r. Z ostrożności procesowej powód podał, że datą wymagalności roszczenia jest 32 dzień zalegania przez pożyczkobiorcę ze spłatą miesięcznej raty. Wyjaśnił również, że na żądaną kwotę składa się kwota udzielonej pożyczki w wysokości 5 000zł powiększoną o prowizję za udzielenie pożyczki w wysokości 750 zł oraz opłatę administracyjną w wysokości 500zł. Powód podał, że powyższą sumę pomniejszono o wpłaty już dokonane przez pożyczkobiorcę i gwaranta wysokości 2 437,84 zł. 
       Postanowieniem z dnia 07.03.2019r. sygn. akt VI Nc-e Sąd Rejonowy Lublin-Zachód przekazał sprawę tut. Sądowi. 
   Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24.06.2019r. sygn. akt  uwzględniono w całości żądanie strony powodowej. 
   W jednobrzmiących sprzeciwach od nakazu zapłaty złożonych oddzielnie przez pozwanych dnia 23.07.2019r. pozwani wnosili o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanych kosztów procesu według norm przepisanych.  W uzasadnieniu podali, że dokonali spłaty zadłużenia objętego pozwem w łącznej kwocie 5 670,40 zł, przyznając, że część spłaty nastąpiła w trakcie niniejszego postępowania. Pozwani przyznali okoliczności zawarcia umowy podane w treści pozwu, a także wysokość opłaty administracyjnej i prowizji, wskazując, że postanowienia umowne, z których koszty te wynikały stanowią niedozwolone klauzule umowne. 
   Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 26 września 2019r. tut. Sąd zwolnił pozwanych od kosztów sądowych w całości. 
      
   Niesporne w sprawie są następujące okoliczności 
   ... w dniu 12 kwietnia 2018 roku zawarł ze stroną powodową Rapida sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę pożyczki opiewającą na kwotę 5 000zł. Do długu przystąpiła również pozwana … , na podstawie umowy o przystąpieniu do długu z dnia 12 kwietnia 2018r. Do dnia 05.10.2018r. pozwani dokonali spłaty zaciągniętej  pożyczki w łącznej kwocie 2 437,84 zł. Wobec zalegania przez pozwanych ze spłatą pożyczki w terminie strona powodowa wypowiedziała umowę pożyczki. Prowizja za udzielenie pożyczki opiewała na kwotę 750,00 zł, dodatkowo pożyczkobiorca winien uiścić opłatę administracyjną – 500,00 zł.
    
   Sąd ustalił następujący stan faktyczny. 
       Strona powodowa wielokrotnie zwracała się do pozwanych .. i ... o uregulowanie zadłużenia. 
       Dowód:
   - wydruk wiadomości e-mail , k. 56-61,63-69;
    
   W toku niniejszego postępowania pozwani dokonali na rzecz strony powodowej spłat w wysokości 3 232,20 zł. Łącznie pozwani dokonali spłaty tytułem zadłużenia w kwocie 5 670,04 zł. 
   Dowód:
   - wydruk wiadomości e-mail , k. 62;
   - potwierdzenia przelewów pozwanych na rzecz strony powodowej, k. 70-79.
    
   Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wymienionych wyżej dowodów z dokumentów, albowiem ich prawdziwość nie została zakwestionowana przez strony. W   ocenie Sądu są one wiarygodne i jako takie mogą stanowić podstawę ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie. Podkreślić trzeba, że w wiadomości mailowej z dnia 06 marca 2019 roku strona powodowa potwierdziła dokonanie wpłaty przez pozwanych na kwotę 3040,46 zł, zaś z potwierdzeń przelewów jasno wynika na czyją rzecz i jakim tytułem dokonano wpłaty. Nie bez znaczenia jest również oczywiście to, że strona powodowa po otrzymaniu złożonych przez pozwanych sprzeciwów nie zaprzeczyła okolicznościom w nich podniesionych, w tym dotyczących zarzutu częściowej zapłaty. 
    Sąd pominął pozostałe wnioski dowodowe, albowiem dotyczyły one okoliczności przyznanych przez stronę przeciwną, a zatem należało uznać je za bezsporne i niewymagające dowodu. 
    
   Sąd zważył co następuje.
   Powództwo zasługiwało na uwzględnienie jedynie w części.
   W pierwszej kolejności wskazać należy, ze pozwani nie kwestionowali ani samego faktu zawarcia umów ze strona powodową ani kwot do spłaty z nich wynikających. Sporne pozostawało to czy postanowienia umów są abuzywnymi oraz to w jakiej wysokości pozwani spłacili zadłużenie.  Kolejno wskazać należy, że na dochodzoną przez stronę powodową kwotę, jak wynika z twierdzeń pozwu, złożyły się kapitał (kwota udzielonej pożyczki) oraz prowizja i opłatą administracyjna pomniejszone o dokonane przez pozwanych wpłaty. Strona powodowa nie dochodziła żadnych odsetek, prócz odsetek za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu.  
   Stosownie do treści art. 720 §  1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Do umowy zawartej pomiędzy stronami, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24) stosuje się przepisy tej ustawy.
   W niniejszej sprawie pozwani ... i ... przyznali okoliczności faktyczne, podnoszone w pozwie, dlatego prowadzenie postępowania dowodowego w zakresie okoliczności zawarcia umów, z których powód wywodzi skutki prawne stało się zbędne. Pozwani podnosili natomiast zarzut, że umowa pożyczki zawierała klauzule abuzywne w zakresie kosztów prowizji i opłaty administracyjnej.  Zarzuty pozwanych nie zasługują jednak na uwzględnienie. Wskazać należy, że przedmiotowa umowa zostawała zawarta w okresie obowiązywania art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim, który od 11 marca 2016 roku ogranicza pozaodsetkowe koszty kredytu. Powołany przepis zawiera wzór, według którego należy obliczać maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu. Zgodnie z obliczeniami dokonanymi według tego wzoru pozaodsetkowe koszty udzielonego pozwanemu kredytu mogą być równe lub mniejsze od kwoty 2 750 zł ( (5 000x 0,25) + (5 000x 0,3 x 1) = 2 750).   Bezsporne w sprawie było to, że koszty prowizji oraz opłaty administracyjnej opiewały na łączną kwotę 1 250 zł, a zatem są znacznie niższe od wyliczonej kwoty maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, a to przesądza o zasadności ich żądania przez stronę powodową. Również pozostałych postanowień zawartych umów nie sposób uznać za abuzywne, zwłaszcza mając na względzie to co składa się na dochodzoną pozwem kwotę. 
   Wskazać jednak należy, że rację mają pozwani, iż w toku niniejszego postępowania uregulowała część objętego pozwem zadłużenia. Z potwierdzeń przelewów załączonych do sprzeciwu od nakazu zapłaty wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że pozwani dokonali wpłaty na rzecz strony powodowej w trzech ratach łącznej kwoty 3232,20 zł. Tym samym żądanie strony powodowej należało w tej części uznać za zaspokojone, a powództwo zasadne w pozostałej kwocie tj. 579,96 zł. 
   O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 §1 k.c., który stanowi, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (§ 1). Z kolei jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe (§ 2 zd. 1). W niniejszej sprawie strona powodowa domagała się odsetek ustawowych od dnia wniesienia pozwu tj. od daty 22 lutego 2019 r. W konsekwencji odsetki w wysokości ustawowej zasądzono zgodnie z żądaniem. 
   Mając na uwadze powyższe okoliczności orzeczono jak w pkt I  i II wyroku.
   O kosztach niniejszego postępowania Sąd orzekł w pkt III wyroku na zasadzie art. 98 k.p.c. w zw.z art. 99 k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że pomimo oddalenia powództwa w znacznej części, stroną przegrywającą niniejszą sprawę są pozwani … i … . Wskazać należy, że podstawą oddalenia powództwa ponad zasądzoną w pkt 1.wyroku kwotę było częściowe zaspokojenie roszczenia powoda przez pozwanych, które co istotne, nastąpiło już po dacie złożenia pozwu w niniejszej sprawie. Niewątpliwie zatem wystąpienie z powództwem było niezbędne dla celowego dochodzenia praw powoda. Skoro zatem pozwani dali powód do wytoczenia niniejszego powództwa to winni oni ponieść koszty  procesu. Zgodnie z ugruntowaną już linią orzeczniczą za stronę przegrywającą sprawę w rozumieniu przepisów o kosztach procesu należy także uważać pozwanego, który w toku procesu spełnił dochodzone od niego świadczenie, czym zaspokoił roszczenie powoda wymagalne w chwili wytoczenia powództwa (por. np. postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z 1984-11-06, IV CZ 196/84, Opubl: Legalis). Na koszty te złożyły się: opłata od pozwu w wysokości 100 zł, wynagrodzenie pełnomocnika powoda, będącego radcą prawnym- 900 zł, wyliczone zgodnie z §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku o opłatach za czynności radców prawnych (Dz.U.2018.215 ze zm.) oraz opłata skarbowa od dwóch pełnomocnictwa – 17 zł wynikająca z art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z częścią IV załącznika zawierającego wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., poz. 783 ze zm.).    
   Sygn.
   Sekr./Proszę:
   odnotować uzasadnienie;
   odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć obu pozwanym ... o ... z pouczeniem o apelacji,
   kal. 2 tygodnie z d.d.
    
   , 11 października 2019 roku
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.