Jump to content

Meritum's Blog

  • entries
    2
  • comments
    0
  • views
    862

BTE, przedawnienie, komornik, cesja wierzytelności.

Meritum

6,312 views

Jeden z naszych Klientów zadał następujące pytanie:

 

„(…)proszę niniejszym o rozwianie wątpliwości. Muszę bowiem przyznać, że pogubiłam się czytając liczne odpowiedzi na forach stąd prośba do Państwa o podanie odpowiedzi z podstawą prawną.

Jak w końcu liczy się przedawnienie długu z tytułu umowy kredytu w przypadkach:

1. jeśli Bank skierował wniosek do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności BTE, czy wówczas zakładając, że trwało postępowanie egzekucyjne i zostało przez komornika umorzone, czy zatem okres przedawnienia to trzy lata od umorzenia?

2. jeśli bank sprzedał dług wcześniej nie nadając tytułu wykonalności BTE, czy wówczas bieg przedawnienia liczy się od terminu zapadalności ostatniej raty również trzy lata?

I w końcu ostatnie pytanie: czy jeśli dług został już przedawniony czy wówczas zakładając, że jakiś fundusz od starego wierzyciela go zakupi i skieruje sprawę do sądu o nadanie tytułu wykonalności - czy to przerwie bieg przedawnienia? Moim zdaniem nie, bo przecież nie można przerwać czegoś co już jest przedawnione. (…)”

 

ODPOWIADAMY:

 

Roszczenia banku z tytułu udzielonego kredytu przedawniają się z upływem trzech lat od dnia kiedy roszczenie stało się wymagalne a więc od daty kiedy zgodnie z umowa kredytową powinna nastąpić spłata kredytu.

 

Natomiast art. 124 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi między innymi, że przerywa przedawnienie czynność w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym przy czym przedawnienie nie biegnie od początku (na nowo) dopóki takie postępowanie nie zostanie zakończone.

Natomiast zgodnie z art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone między innymi prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się po upływie dziecięciu lat. W przypadku bankowego tytułu egzekucyjnego problem jest dość specyficzny.

 

Jednoznacznie w tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 lipca 2003 r., sygn. akt II CKN 363/2001, a mianowicie, wystawienie przez bank tytułu wykonawczego w trybie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe (poprzednio obowiązująca ustawa) nie przerywało biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem. (takie stanowisko jest jednakże przedmiotem sporów i to w samym orzecznictwie albowiem nawet ten sam Sąd Najwyższy w innym wyroku z dnia 15 listopada 2002 r., sygn. II CKN 986/2000 uznał, że wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Do tej pory powstały zarówno krytyczne jak i aprobujące komentarze wobec tego orzeczenia i brak jednoznacznego, wiążącego stanowiska w doktrynie).

Natomiast złożenie przez bank w sądzie wniosku o wszczęcie egzekucji albo o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia (wyrok SN z 10 października 2003 r., II CK 113/02, LexPolonica nr 370038, OSP 2004, nr 11, poz. 141 z glosą aprobującą M. Mulińskiego). Jednakże czynność dokonana przez bank w postępowaniu wewnętrznym nie przerywa biegu przedawnienia, ponieważ bank nie jest organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń (por. na ten temat tezę 2).

 

Odpowiadając więc na Pani pytanie, złożenie wniosku do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, moim zdaniem przerywa bieg przedawnienia.

 

Jeżeli po uzyskaniu klauzuli wykonalności bank skierował sprawę do komornika to znowu doszło do przerwania biegu przedawnienia, które liczy się od dnia umorzenia postępowania egzekucyjnego.

 

Zgodnie z art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego - roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

 

 

Jednak w swoim orzeczeniu Sąd Najwyższy uznał, że art. 125 nie ma zastosowania do roszczeń stwierdzonych bankowym tytułem egzekucyjnym. Roszczenia te przedawniają się w terminach przewidzianych dla roszczeń danego rodzaju, zazwyczaj znacznie krótszych od dziesięcioletniego terminu ustanowionego w art. 125 § 1 (tak SN w uzasadnieniu uchwały z 16 stycznia 2004 r., III CZP 101/03, LexPolonica nr 365534, Wok. 2004, nr 10, s. 1).

 

Co do drugiego pytania, jeżeli bank sprzedał dług, to wymagalność długu wynika z umowy dłużnika z bankiem. Najczęściej w praktyce spotyka się, iż w razie braku spłaty kilku rat bank wypowiada umowę kredytu i wtedy należność jest natychmiast wymagalna. Jest to określone w ogólnych warunkach kredytu dołączonego do umowy. Należy więc liczyć termin przedawnienia od tego okresu. W przeciwnym razie (jeżeli takiego wypowiedzenia nie było i nie wynika ono z ogólnych warunków umowy kredytu, każda z rat przedawnia się osobno w terminie 3 letnim od momentu kiedy była wymagalna (nadszedł termin jej płatności).

Co do ostatniego pytania, jeśli bank sprzedał wierzytelność to nabywca który nie jest bankiem nie może uzyskać na swoją rzecz klauzuli na bankowy tytuł egzekucyjny, tylko musi wystąpić z powództwem do sądu. Cesja wierzytelności nie przerywa biegu przedawnienia, dlatego jeżeli podniesie Pani zarzut przedawnienia sąd oddali powództwo.

 

Co do zasady Pani twierdzenie też jest poprawne, gdyż ogólnie rzecz biorąc nie można przerwać biegu przedawnienia czegoś co jest już przedawnione. Uważać w tym zakresie należy na zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przez dłużnika.

 

 

--

z wyrazami szacunku

Ireneusz Miler0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.