Jump to content

lukaszb's Blog

  • entries
    21
  • comments
    0
  • views
    87

Entries in this blog

 

Ugoda przed sądem - wyjaśnienie pojęcia

Aby przybliżyć pojęcie ugody przed sądem, warto przytoczyć treść art. 917 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.   W praktyce postępowanie prowadzące do zawarcia ugody przed sądem regulowane jest przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 10 k.p.c. w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji. Ugoda zawarta przed sądem, zgodnie z art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. stanowi tytuł egzekucyjny, który po opatrzeniu go w klauzulę wykonalności może być podstawą do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.   Ugodę przed sądem można zawrzeć zarówno przed wytoczeniem powództwa – w drodze postępowania pojednawczego, jak i po jego wytoczeniu.   Co się tyczy postępowania pojednawczego, to zgodnie z art. 184 k.p.c. sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Postępowanie pojednawcze rozpoczyna zawezwanie do próby ugodowej, z którym można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę. Postępowanie pojednawcze kończy się podpisaniem ugody w sytuacji, w której strony dojdą do porozumienia.   W odniesieniu do zawarcia ugody po wytoczeniu powództwa, zgodnie z art. 223 Kodeksu postępowania cywilnego przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Osnowę ugody zawartej przed sądem wciąga się do protokołu rozprawy albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.   Należy również pamiętać, że w niektórych sprawach zawarcie ugody jest niedopuszczalne. Zakaz taki istnieje choćby w odniesieniu do postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, na podstawie art. 477.12.   Warto wspomnieć także o tym, że ugoda może zostać zawarta także przed mediatorem. W dziale II, Kodeksu postępowania cywilnego, art. 1831 i następne regulują sposób przeprowadzenia mediacji, która prowadzi do zawarcia ugody. Mediację prowadzi się na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji, ale może być prowadzona również w oparciu o umowę o mediację. Jeżeli w toku mediacji zawarto ugodę, przedkłada się ją do właściwego sądu celem jej zatwierdzenia. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem   .Jeżeli ugoda została zawarta, to wydanie wyroku w sprawie staje się zbędne. W związku z tym na podstawie art. 355 Kodeksu postępowania sądowego sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.   Czytaj inne moje blogi: -> Sąd nie pozostawił suchej nitki na kosztach naliczonych przez chwilówkę -> Bank sprzedał kredyt i dalej prowadzi egzekucję -> Sąd właściwy do rozpoznania sprawy -> Zbieg egzekucji - wyjaśnienie pojęcia -> Jakie przedmioty nie podlegają egzekucji? -> Nakaz zapłaty doręczony na zły adres -> Koszty postępowania upadłościowego -> Czym tak naprawdę jest upadłość konsumencka? Najważniejsze pojęcia. -> Nie spłacasz kredytu hipotecznego. Chcesz, by bank przejął Twoją nieruchomość? -> Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej. -> Dłużniku! Nie wolno podpisywać takich ugód! -> Wierzyciel nie chce zwrócić pobranej z góry składki ubezp. -> Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji? -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości. -> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić? -> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej? -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com

lukaszb

lukaszb

 

Sąd nie pozostawił suchej nitki na kosztach naliczonych przez chwilówkę

Warto zapoznać się z poniższym uzasadnieniem.   Sąd nie zostawił suchej nitki na kosztach naliczonych przez tzw. chwilówkę. Polecam sumienną lekturę i wykorzystywanie w ew sporach.   [ATTACH=CONFIG]6868[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6869[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6870[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6871[/ATTACH]   Czytaj inne moje blogi: -> Bank sprzedał kredyt i dalej prowadzi egzekucję -> Sąd właściwy do rozpoznania sprawy -> Zbieg egzekucji - wyjaśnienie pojęcia -> Jakie przedmioty nie podlegają egzekucji? -> Nakaz zapłaty doręczony na zły adres -> Koszty postępowania upadłościowego -> Czym tak naprawdę jest upadłość konsumencka? Najważniejsze pojęcia. -> Nie spłacasz kredytu hipotecznego. Chcesz, by bank przejął Twoją nieruchomość? -> Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej. -> Dłużniku! Nie wolno podpisywać takich ugód! -> Wierzyciel nie chce zwrócić pobranej z góry składki ubezp. -> Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji? -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości. -> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić? -> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej? -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com  

lukaszb

lukaszb

 

Bank sprzedał kredyt i dalej prowadzi egzekucję?

Właściwie już standardem w dzisiejszych czasach jest taki oto schemat, kiedy to bank (wierzyciel pierwotny) sprzedaje kredyt w trakcie postępowania egzekucyjnego i dalej prowadzi egzekucję na podstawie BTE nie będąc już wierzycielem.   Powodów takiego działania jest kilka (np. rekomendacje KNF o portfelu złych kredytów, ściągalność itd), przede wszystkim jednak można się domyślać, że istnieje niepisany układ pomiędzy wierzycielem pierwotnym, a wtórnym. W ten sposób oba podmioty pomagają sobie wzajemnie. Wiadomo, zdecydowana większość dłużników myśli, że jeżeli egzekucja trwa to znaczy, że wszystko jest w porządku… Otóż nie jest!!! Taka egzekucja powinna zostać natychmiast umorzona.   Należy przede wszystkim podkreślić, że tylko bankom do niedawna przysługiwał BTE (bankowy tytuł egzekucyjny). Nowy wierzyciel jeżeli chce nabytą przez siebie wierzytelność skierować do egzekucji powinien najpierw uzyskać nakaz zapłaty. Dopiero prawomocny nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności staje się tzw. tytułem wykonawczym i staje się podstawą egzekucji. Sytuacja, w której egzekucja nadal jest prowadzona na wniosek banku w oparciu o BTE jest patologiczna i oczywiście nie powinna mieć miejsca.Poniżej przykład sprzed kilku dni, w którym Getin Bank umorzył takie postępowanie egzekucyjne. Wierzytelność sprzedana została do Omega NSFIZ. Supervisorem tego portfela w Polsce jest Get Back z siedzibą w Warszawie.   [ATTACH=CONFIG]6570[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6571[/ATTACH]   Czytaj inne moje blogi: -> Sąd właściwy do rozpoznania sprawy -> Zbieg egzekucji - wyjaśnienie pojęcia -> Jakie przedmioty nie podlegają egzekucji? -> Nakaz zapłaty doręczony na zły adres -> Koszty postępowania upadłościowego -> Czym tak naprawdę jest upadłość konsumencka? Najważniejsze pojęcia. -> Nie spłacasz kredytu hipotecznego. Chcesz, by bank przejął Twoją nieruchomość? -> Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej. -> Dłużniku! Nie wolno podpisywać takich ugód! -> Wierzyciel nie chce zwrócić pobranej z góry składki ubezp. -> Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji? -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości. -> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić? -> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej? -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com  

lukaszb

lukaszb

 

Sąd właściwy do rozpoznania sprawy

Czy zawsze trzeba bronić się przed sądem, który powód wskazał w pozwie? Nie zawsze i to zwłaszcza wtedy, gdy do tego samego sądu mamy bardzo daleko.   Co trzeba zrobić? Podnieść zarzut niewłaściwości miejscowej sądu. Ogólną regułą jest, że właściwy do rozpoznawania sprawy jest sąd, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania.   Poniżej przykład. Pani została pozwana przez Ultimo, a sprawa skierowana do sądu odległego o kilkaset km od jej miejsca zamieszkania.   [ATTACH=CONFIG]6555[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6556[/ATTACH] Teraz właściwy już sąd zbada, czy czasem nie nastąpiło przedawnienie   Czytaj inne moje blogi: -> Zbieg egzekucji - wyjaśnienie pojęcia -> Jakie przedmioty nie podlegają egzekucji? -> Nakaz zapłaty doręczony na zły adres -> Koszty postępowania upadłościowego -> Czym tak naprawdę jest upadłość konsumencka? Najważniejsze pojęcia. -> Nie spłacasz kredytu hipotecznego. Chcesz, by bank przejął Twoją nieruchomość? -> Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej. -> Dłużniku! Nie wolno podpisywać takich ugód! -> Wierzyciel nie chce zwrócić pobranej z góry składki ubezp. -> Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji? -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości. -> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić? -> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej? -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com

lukaszb

lukaszb

 

Zbieg egzekucji - wyjaśnienie pojęcia

O zbiegu egzekucji mówimy wtedy, gdy do tego samego składnika majątku dłużnika (przepisy mówią: "do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw") skierowano egzekucję sądową i administracyjną lub conajmniej dwie egzekucje sądowe prowadzone przez różnych komorników. Należy jednak podkreślić jedną ważną rzecz. Ze zbiegiem egzekucji możemy mieć do czynienia tylko w przypadku egzekucji należności pieniężnych.   Zbieg egzekucji następuje stosunkowo często, bowiem bardzo wielu dłużników popada w tarapaty finansowe mając na głowie wielu wierzycieli, a tym przysługuje dowolność miejscowa organu egzekucyjnego. Żeby jednak ułatwić postępowanie w takich sytuacjach przepisy jasno wskazują, który komornik będzie prowadził dalszą egzekucję wszystkich spraw.   Najważniejsze znaczenie w pierwszej kolejności ma właściwość organów egzekucyjnych, następnie moment wszczęcia egzekucji. Art. 773.1 §1 kpc, w wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów kpc. Gdy jednak żaden z komorników nie jest właściwy lub właściwych jest kilku komorników §2 wyjaśnia: komornik, który później wszczął egzekucję niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela.   Natomiast przypadek zbiegu egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną ustawodawca ujął w art. 773 kpc. Na mocy tego przepisu to sąd rozstrzyga zbieg wydając postanowienie, który organ egzekucyjny ma dalej prowadzić postępowanie. Robi to w terminie 14 dni, biorąc pod uwagę stan postępowań egzekucyjnych, a jeżeli są one w równym stopniu zaawansowane, wysokość egzekwowanych należności i kolejność ich zaspokojenia. Należy pamiętać o przywileju tytułów wykonawczych wydanych w EPU. Mianowicie, gdy egzekucja sądowa jest prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego wydanego w postępowaniu elektronicznym, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje zawsze komornik sądowy, a nie administracyjny organ egzekucyjny.   Ingerencja sądu nie jest konieczna, gdy wierzytelność zabezpieczona jest zastawem rejestrowym lub skarbowym albo na podstawie tytułu wykonawczego wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Czytaj inne moje blogi:   -> Jakie przedmioty nie podlegają egzekucji? -> Nakaz zapłaty doręczony na zły adres -> Koszty postępowania upadłościowego -> Czym tak naprawdę jest upadłość konsumencka? Najważniejsze pojęcia. -> Nie spłacasz kredytu hipotecznego. Chcesz, by bank przejął Twoją nieruchomość? -> Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej. -> Dłużniku! Nie wolno podpisywać takich ugód! -> Wierzyciel nie chce zwrócić pobranej z góry składki ubezp. -> Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji? -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości. -> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić? -> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej? -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com

lukaszb

lukaszb

 

Jakie przedmioty nie podlegają egzekucji komorniczej?

Nie wszystkie przedmioty będące własnością dłużnika podlegają egzekucji. Ograniczenie egzekucji ma na celu zapewnienie dłużnikowi i jego rodzinie minimum egzystencji.Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji: 1. Przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywaniu zawodu, 2. Zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca, 3. Jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebnego wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów, 4. Narzędzie i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych, 5. U dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy na czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie, 6. Przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedawane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową, 7. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym.   Czytaj inne moje blogi:   -> Nakaz zapłaty doręczony na zły adres -> Koszty postępowania upadłościowego -> Czym tak naprawdę jest upadłość konsumencka? Najważniejsze pojęcia. -> Nie spłacasz kredytu hipotecznego. Chcesz, by bank przejął Twoją nieruchomość? -> Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej. -> Dłużniku! Nie wolno podpisywać takich ugód! -> Wierzyciel nie chce zwrócić pobranej z góry składki ubezp. -> Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji? -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości. -> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić? -> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej? -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com

lukaszb

lukaszb

 

Nakaz zapłaty doręczony na zły adres

Załóżmy czysto hipotetycznie, że właśnie otrzymałeś zawiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji. Załóżmy, że jesteś czyimś dłużnikiem, a co najważniejsze, wcześniej nie otrzymałeś nakazu zapłaty. Został wysłany na błędny adres, pod którym nie mieszkasz od wielu lat. Stoisz przerażony z kopertą w ręku i nie wiesz co zrobić. Żeby nie było, przeczytaj uważnie!   Może działać na dwa sposoby:   1. Przede wszystkim ustal o jaką sprawę chodzi i jakie ew zarzuty mógłbyś podnieść. Jeżeli zdecydujesz się na wniesienie sprzeciwu pamiętaj, że od dziś masz 7 dni (powiedzmy że mamy czwartek, czyli do przyszłego czwartku) na podjęcie skutecznej obrony.   W pierwszej kolejności dłużniku powinieneś wnieść zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty (lub skargę na orzeczenie jeżeli wydał je referendarz). Zażalenie wyślij do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Oczywiście wskaż co chcesz zaskarżyć oraz podaj sygnaturę akt, swoje dane, dane wierzyciela itd. W uzasadnieniu natomiast musisz udowodnić, że nie mieszkasz pod wskazanym w pozwie adresem. Zapewne masz jakieś rachunki, być może posiadasz meldunek pod nowym adresem, jakąś umowę najmu itp. Pamiętaj, że zeznania świadka to także dowód w sprawie! Koniecznie pamiętaj, żeby poprosić o ponowne doręczenie nakazu zapłaty wraz z pozwem na prawidłowy adres.   Właściwie jesteś już w domu. Sąd powinien uchylić klauzulę wykonalności oraz doręczyć nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu. Pamiętaj! Od tej chwili masz 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty! Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu nakaz zapłaty utraci moc co oznacza, że możesz złożyć wniosek o umorzenie egzekucji.   2. Można też, i to drugi sposób, który szczególnie polecam, ustalić sygnaturę akt (tytuł wykonawczy powinien być doręczony wraz z pierwszą czynnością egzekucyjną) i wtedy spojrzeć w dokumenty w sądzie - pozew + ew załączniki. Na podstawie tej oceny można albo wnosić sprzeciw bowiem nie rozpoczął się termin do wniesienia sprzeciwu, albo ponegocjować z wierzycielem spłatę w ratach. Sposób ten ma niewątpliwą zaletę - jest dużo szybszy niż ten wcześniej opisany bowiem dłużnik nie przygląda się biernie jak komornik podejmuje kolejne czynności egzekucyjne. Wnosząc sprzeciw uchylony zostaje nakaz zapłaty, a korespondencję z sądu dłużnik otrzymuje po mniej więcej miesiącu, czyli dużo szybciej niż ma to miejsce w pierwszym przypadku. Wtedy dłużnik może już bez przeszkód złożyć wniosek o umorzenie egzekucji bowiem egzekucja nie ma podstawy prawnej.   To tyle!   Czytaj inne moje blogi:   -> Koszty postępowania upadłościowego -> Czym tak naprawdę jest upadłość konsumencka? Najważniejsze pojęcia. -> Nie spłacasz kredytu hipotecznego. Chcesz, by bank przejął Twoją nieruchomość? -> Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej. -> Dłużniku! Nie wolno podpisywać takich ugód! -> Wierzyciel nie chce zwrócić pobranej z góry składki ubezp. -> Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji? -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości. -> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić? -> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej? -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com

lukaszb

lukaszb

 

Koszty postępowania upadłościowego.

Wielokrotnie w trakcie mojej pracy zawodowej spotkałem się z twierdzeniem (może właściwiej należałoby powiedzieć przekonaniem) dłużników, że żeby ogłosić upadłość konsumencką należy pokryć koszty postępowania upadłościowego z góry. Czy to prawda? Nie do końca. Po nowelizacji ustawy istnieje możliwość przeniesienia kosztów postępowania na Skarb Państwa.   Nim jednak przejdę do kwestii samych kosztów postępowania odpowiem na pytanie co składa się na te koszty. A więc syndyk masy upadłościowej prowadzący postępowanie upadłościowe winien przedłożyć sędziemu komisarzowi, pod nadzorem którego prowadzone jest postępowanie, preliminiarz wydatków. Na koszty opisane przez syndyka składają się wszystkie poniesione wydatki czyli np.: usługi księgowe, koszty obwieszczeń i ogłoszeń, opłaty bankowe, koszty zawiadomień wierzycieli, materiały biurowe, poczta, wynagrodzenie syndyka, wydatki syndyka, koszty nieprzewidziane. W jednej z ostatnich spraw syndyk całość powyższych kosztów wykazał na kwotę łącznie ok. 16 900 zł.   Zgodnie z regulacją przepisu art. 491.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te tymczasowo pokrywa się ze środków Skarbu Państwa.   Poniżej przykład:   [ATTACH=CONFIG]6358[/ATTACH]   Upadły następnie pokrywa koszty postępowania spłacając je w ramach planu spłaty wierzycieli. W przypadku umorzenia zobowiązań bez planu spłaty (dłużnik nie ma możliwości spłaty wierzytelności) tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego zostanie obciążany w całości Skarb Państwa. (art. 4917, 49116 PUN)   Czytaj inne moje blogi:   -> Czym tak naprawdę jest upadłość konsumencka? Najważniejsze pojęcia. -> Nie spłacasz kredytu hipotecznego. Chcesz, by bank przejął Twoją nieruchomość? -> Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej. -> Dłużniku! Nie wolno podpisywać takich ugód! -> Wierzyciel nie chce zwrócić pobranej z góry składki ubezp. -> Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji? -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości. -> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić? -> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej? -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com

lukaszb

lukaszb

 

Czym tak naprawdę jest upadłość konsumencka? Najważniejsze pojęcia.

Czym jest upadłość konsumencka?   Upadłość konsumencka to postępowanie przed sądem dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, czyli osób nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Ustawa jasno określa czym co dokładnie oznacza pojęcie "niewypłacalności". To stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.   Upadłość konsumencka ma dwie podstawowe funkcje: -> oddłużenia niewypłacalnego konsumenta - umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić, -> windykację należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.   Czym jest funkcja upadłościowa?   Upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie konsumenta z długów. Prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Możliwe jest również, w wyjątkowych sytuacjach, oddłużenie konsumenta bez wykonywania planu spłaty. W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów. Jedak warunkiem skorzystania z tej możliwości jest ustalenie, że konsument zarówno przed ogłoszeniem upadłości, jak i w toku postępowania działa uczciwie i zgodnie z prawem. Oznacza to, że nie uzyska ogłoszenia upadłości, ani oddłużenia ten, kto doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli, w toku postępowania ukrywał majątek lub nie wykonywał innych obowiązków wynikających z ustawy.   Czym jest funkcja windykacyjna? Do wszczęcia postępowania dojdzie tylko w sytuacji, w której konsument faktycznie nie może zapłacić należności w stosunku do swoich wierzycieli. Chodzi o to, aby zamiast wielu postępowań sądowych i egzekucyjnych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń (wymagalnych, jak i niewymagalnych) wierzycieli konsumenta skumulowanych w jedno postępowanie. W postępowaniu upadłościowym dochodzi bowiem do likwidacji (sprzedaży) całego, albo części majątku konsumenta. Tak uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosili istnienie swoich wierzytelności do sędziego-komisarza. Likwidację majątku przeprowadza wyznaczony przez sąd syndyk, który: - dokonuje spisu całego majątku konsumenta, - weryfikuje zgłaszane przez wierzycieli konsumenta roszczenia, - spienięża majątek konsumenta, - uzyskane środki przekazuje poszczególnym wierzycielom.   Konsekwencje upadłości konsumenckiej. Najistotniejsze konsekwencje: - wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej cały majątek konsumenta staje się "masą upadłości", zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka - oznacza to, że konsument nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem (np. sprzedać samochodu), - upadły ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek, dokumentację dotyczącą majątku i rozliczeń oraz korespondencję - w przeciwnym razie postępowanie upadłościowe zostanie umorzone, co uniemożliwi konsumentowi skorzystanie z możliwości oddłużenia w przeciągu następnych dziesięciu lat, - w skład masy upadłościowej wchodzi również wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu, - po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłościowej, a następnie przystępuje do jego likwidacji - za wyjątkiem przedmiotów pierwszej potrzeby - wyłączonych spod egzekucji. Syndyk będzie więc sprzedawał wszystkie wartościowe przedmioty: nieruchomości, samochody, wartościowy sprzęt RTV i AGD, który nie jest niezbędny do prowadzenia gospodarstwa domowego, - wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej wymagalne (natychmiastowo płatne) stają się wszelkie (zarówno pieniężne, jak i niepieniężne) zobowiązania konsumenta - np. kredyt wzięty "na raty" będzie natychmiastowo płatny w pełnej wysokości, - wraz z upadłością konsument będzie mógł zawierać jedynie drobne umowy życia codziennego (zakupy żywności, środków czystości itp.), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy, które nie podlegały zajęciu przez syndyka, - po ogłoszeniu upadłości działania podejmowane przez konsumenta mogą mieć wpływ na decyzję sądu - bezpodstawne zwolnienie się z pracy może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i braku szansy na oddłużenie, - ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowanie sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi, do postępowań będzie mógł wstąpić syndyk, który będzie reprezentował konsumenta i jego interesy.   Kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?   Postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek konsumenta. Takiego wniosku nie może złożyć ani wierzyciel, ani prokurator, ani organizacja społeczna. Postępowanie nie może także prowadzić sąd z urzędu. Wniosek może złożyć tylko osoba fizyczna która: - nie prowadzi działalności gospodarczej, - lub przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru upłynął rok (art. 491.1 p.u.n. oraz 8 p.u.n.).   Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może złożyć: - spółka, wspólnik spółki osobowej (np.: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej), fundacja, stowarzyszenie, - łącznie małżeństwo (może za to złożyć osobno każdy z małżonków, jeżeli spełnia powyższe kryteria), - osoba prowadząca działalność gospodarczą - choćby niezarejestrowaną.   Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w każdym czasie, jeżeli spełnia się powyższe warunki.   Opracowanie na podstawie poradnika przygotowanego przez Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego w przygotowaniu ustawy z dn. 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.   Dwa przykłady ogłoszonych ostatnio upadłości:   [ATTACH=CONFIG]6241[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6242[/ATTACH]   Czytaj inne moje blogi:   -> Nie spłacasz kredytu hipotecznego. Chcesz, by bank przejął Twoją nieruchomość? -> Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej. -> Dłużniku! Nie wolno podpisywać takich ugód! -> Wierzyciel nie chce zwrócić pobranej z góry składki ubezp. -> Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji? -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości. -> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić? -> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej? -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com

lukaszb

lukaszb

 

Nie spłacasz kredytu hipotecznego? Chcesz, by bank przejął Twoją nieruchomość? Lista potrzebnych dokumentów.

Niżej przedstawiam standardową listę dokumentów potrzebnych do przejęcia kredytowanej nieruchomości na własność. Lista dotyczy domu.   Temat dokładnie opisałem w tym miejscu -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości.   1. Podstawa nabycia, to jest wypis aktu notarialnego umowy np. sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. 2. W przypadku nabycia działki przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po 1 stycznia 2007 roku lub w drodze dziedziczenia - pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie przez niego wydane i potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia. 3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku. 4. Wypis z rejestru gruntów wydany dla celów wieczystoksięgowych. 5. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej wydany dla celów wieczystoksięgowych (jeśli przedmiotem będzie zabudowana nieruchomość gruntowa lub użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości). 6. Wypis z rejestru budynków wydany dla celów wieczystoksięgowych (jeśli przedmiotem będzie zabudowana nieruchomość gruntowa lub użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości). 7. W przypadku, gdy zbywana działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej - wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek objętych księgą wieczystą. 8. W przypadku, gdy następuje podział nieruchomości – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z mapą uwzględniającą podział z adnotacją o przyjęciu jej do zasobu geodezyjnego (wydaną dla celów wieczystoksięgowych). 9. W przypadku, gdy działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym - zaświadczenie stwierdzające, że w nikt nie jest w nim zameldowany, 10. Zaświadczenie stwierdzające brak zaległości w podatku od nieruchomości i opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu. 11. Zaświadczenie o braku zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS, ewentualnie KRUS (zaświadczenie nie może mieć daty wcześniejszej niż 30 dni od daty aktu notarialnego). W trybie 306G. 12. Pozwolenie na użytkowanie budynku. 13. Pozwolenie na budowę.   Czytaj inne moje blogi:   -> Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej. -> Dłużniku! Nie wolno podpisywać takich ugód! -> Wierzyciel nie chce zwrócić pobranej z góry składki ubezp. -> Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji? -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości. -> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić? -> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej? -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com

lukaszb

lukaszb

 

Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej.

19 września 2014 roku Prezydent RP podpisał długo oczekiwaną nowelizację ustawy o upadłości konsumenckiej przyjętej przez Sejm 29 sierpnia 2014 roku. Nowelizacja całkowicie reformuje model postępowania upadłościowego przeznaczonego dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka).   Konieczność wprowadzenia zmian wynikała z obowiązujących bardzo restrykcyjnych przepisów. Od dnia wprowadzenia ustawy w 2009 roku udało się ogłosić tylko 87 upadłości konsumenckich. W tym samym czasie do sądów wpłynęło ponad 2400 wniosków.   Ustawa w nowym kształcie wprowadza następujące zmiany:   Sąd będzie mógł oddalić wniosek tylko w przypadku, gdy niewypłacalność dłużnika powstała na skutek jego umyślnego działania lub na skutek jego rażącego niedbalstwa. Jest to zatem najważniejsza i długo oczekiwana zmiana, gdyż do tej pory upadłość można było ogłosić tylko w przypadku wyjątkowych i niezależnych okoliczności (np. kataklizm, choroba),
  Sąd będzie mógł pominąć drobne braki we wniosku upadłościowym dłużnika, jak i jego oświadczeniach. Odstąpiono zatem od nadmiernej i szkodliwej formalizacji,
  Obniżeniu ulega także opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z 200 zł do 30 zł,
  Ograniczono wysokość wynagrodzenia syndyka, które teraz będzie limitowane i odgórnie regulowane do granicy maksymalnej,
  W przypadku braku możliwości ponoszenia kosztów postępowania dłużnik będzie mógł złożyć wniosek o pokrycie ich przez Skarb Państwa, przy czym zostaną one wtedy zwrócone do kasy Państwa w pierwszej kolejności przed innymi wierzycielami po upłynnieniu majątku dłużnika,
  W przypadku sprzedaży mieszkania, dłużnik będzie miał zabezpieczone środki na wynajem na 24 miesiące (wcześniej zabezpieczenie wynosiło do 12 miesięcy),
  Sama spłata długów została skrócona z 5 do 3 lat. Pozostałe do spłaty zobowiązania zostaną umorzone,
  Dłużnik może poza układem upadłościowym porozumieć się z wierzycielami i np. wyłączyć nieruchomość, która stanowi jego własność z postępowania upadłościowego. W tym celu potrzebuje zgody większości wierzycieli i akceptację indywidualnego planu spłaty długów.
Czytaj inne moje blogi:   -> Dłużniku! Nie wolno podpisywać takich ugód! -> Wierzyciel nie chce zwrócić pobranej z góry składki ubezp. -> Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji? -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości. -> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić? -> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej? -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com  

lukaszb

lukaszb

 

Dłużniku! Nie wolno podpisywać takich ugód!

Problem: Kilka lat temu wziąłem kredyt na 3000 zł. Spłacałem przez dłuższy czas. Później straciłem pracę, nie miałem z czego opłacać kolejnych rat i w końcu sprawa trafiła do komornika, który także nie miał z czego ściągnąć należności. Bank przed sprzedażą długu wykazywał dług na blisko 3000 zł. Ostatnio odezwała się firma windykacyjna, która proponuje ugodę. Łącznie dług dziś wynosi blisko 28 000 zł (jak to możliwe?), a gdym podjął spłatę miałbym do zapłacenia ponad 35 000 zł. Czy podpisać taką ugodę? Załączam skany dokumentacji.   Podpowiedź: W żadnym wypadku nie wolno podpisywać takich ugód. Przedstawiony niżej przykład świadczy dobitnie o charakterze ugody, a jej celem jest uznanie długu (w tym wszystkich naliczonych opłat, kosztów, odsetek itp). Stąd z kapitału blisko 1900 zł (łącznie z odsetkami i kosztami 3000 zł) do spłaty na dziś jest blisko 28 000 zł. Zawarcie takiego porozumienia spowoduje, że w ewentualnym sporze przed sądem dłużnik zobowiązany będzie do zapłaty 28 000 zł (zamiast łącznie ok. 3000 zł).   Także gdyby firma windykacyjna (nowy wierzyciel) wystąpił do sądu o nakaz zapłaty należy niezwłocznie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty i podjąć obronę przed takimi praktykami.   Dokumenty przesłane przez Klienta:   [ATTACH=CONFIG]5787[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]5786[/ATTACH]   Czytaj inne moje blogi:   -> Wierzyciel nie chce zwrócić pobranej z góry składki ubezp. -> Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji? -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości. -> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić? -> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej? -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com  

lukaszb

lukaszb

 

Wierzyciel nie chce zwrócić pobranej z góry składki ubezpieczeniowej!

Problem: Czytałem, że z chwilą wypowiedzenia umowy kredytowej bank powinien zwrócić pobraną z góry składkę ubezpieczeniową za okres bez ochrony. Czy to prawda? Bank nie chce dokonać zwrotu.   Podpowiedź: Tak, pod warunkiem że ustała ochrona ubezpieczeniowa. Poniżej kilka ważnych informacji nt temat, które mogą pomóc w rozmowach z wierzycielem w tej kwestii.   1. Wg utartej linii orzecznictwa zwrot składki zawsze przysługuje klientowi:   - Wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 roku, sygn. akt I C 1541/08:   Zgodnie z treścią art. 813 § 1 k.c. (zarówno w starym, jak i nowym brzmieniu) składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oznacza to, że składka jest świadczeniem wzajemnym ubezpieczającego odpowiadającym świadczeniu ubezpieczyciela - ponoszeniu odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych. Ustawodawca w sposób wyraźny powoduje korelację świadczenia ochrony ubezpieczeniowej i składki ubezpieczeniowej. Nie powinno być więc wątpliwości, że świadczenia te są swoimi odpowiednikami w rozumieniu art. 487 § 2 k.c, zaś umowę ubezpieczenia zaliczyć można do umów wzajemnych. W konsekwencji za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczony może domagać się zwrotu składki, co ma zazwyczaj miejsce w sytuacjach gdy umowa został rozwiązana przed okresem na który została zawarta. Co do zasady przy ustalaniu, czy ubezpieczającemu należy się składka za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie ma zatem znaczenia przyczyna wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na który została zawarta umowa. W szczególności nie jest istotne to, z czyjej inicjatywy umowa została rozwiązana lub też kto ponosi odpowiedzialność za okoliczności, których skutkiem jest wygaśnięcie stosunku ubezpieczenie.   Niemniej powyższe ustalenia, wymagają uzupełnienia o stwierdzenie, że "zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej" może mieć miejsce tylko wtedy, gdy ochrona ubezpieczeniowa nie została w całości skonsumowana przed upływem okresu, na który umowa ubezpieczenia była zawarta (...).   - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2007 roku, sygn. akt XVII AmC 74/07:   W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy ubezpieczeniowej powinna zostać mu zwrócona cała składka wpłacona z góry za okresy przypadające po rozwiązaniu umowy. (...).   2. Za publikacją w Monitorze Ubezpieczeniowym nr 38 – czerwiec 2009 roku, Małgorzata Więcko:   (...) Problem zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia kredytu jest jednym z dwóch głównych problemów z zakresu bancassurance zgłaszanym do Biura Rzecznika Ubezpieczonych przez konsumentów. Należy podkreślić, iż większość ubezpieczycieli działających na polskim rynku banassurance respektuje obecnie prawo konsumenta do otrzymania zwrotu składki ubezpieczeniowej w sytuacji skrócenia okresu ochronnego. (...)   Badając taką praktykę należy pamiętać, iż zgodnie z przepisem art. 813 kodeksu cywilnego składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli więc to bank jest podmiotem zobowiązanym prawnie do zapłaty składki (np. w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia na rachunek swojego klienta), może on (i powinien) w każdym przypadku wcześniejszego wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia, zażądać od zakładu ubezpieczeń zwrotu nadpłaconej składki. Jednak dobre chęci banku w takim przypadku nie wystarczą, a zapisy warunków ubezpieczenia przygotowywane przez ubezpieczyciela, którego praktykę zakwestionowała Pani Rzecznik, uniemożliwiają zwrot składki również samemu bankowi, co ostatecznie obciąża finansowo konsumenta. Mając na uwadze specyfikę ubezpieczeń zawieranych za pośrednictwem banków, Rzecznik Ubezpieczonych jest jednak zdania, iż taka praktyka jest nieprawidłowa. Jeżeli bowiem na podstawie zawartej przez klienta i bank umowy (np. umowy kredytowej), to klient przekazuje bankowi środki finansowe na pokrycie składki ubezpieczeniowej, zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia powinien być ostatecznie dokonany na rzecz klienta - kwestią drugorzędną jest czy zwrot ten będzie dokonany przez bank czy też przez ubezpieczyciela. Konsument, który finansuje działalność zarówno ubezpieczyciela, jak i banku, nie może być odsyłany z jednego podmiotu, do drugiego i z powrotem. Zarówno bank, jak i ubezpieczyciel mając obowiązek stworzyć procedury umożliwiające konsumentowi otrzymanie zwrotu składki.   Zapis art. 813 k.c. mówiący w sposób wyraźny o zwrocie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia wszedł w życie z dniem 10 sierpnia 2007 r. W ocenie Pani Rzecznik nie oznacza to jednak, iż przed tą datą ubezpieczający pozbawieni byli prawa do zwrotu części niewykorzystanej składki. Wyrokiem z dnia 25 maja 2007 r., sygn XVII AmC 83/06, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwoloną klauzulę jednego z towarzystw ubezpieczeń, który w ubezpieczeniu autocasco stosował zapis, iż „w przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, jeżeli w okresie ubezpieczenia nie nastąpiła wypłata odszkodowania lub towarzystwo nie jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania." Głównym motywem w uznaniu klauzuli za niedozwoloną była jej sprzeczność z art. 813 k.c. (w starym brzmieniu) i zasadą, iż składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Nie można więc uznać, iż przed wejściem w życie nowelizacji przepisu art. 813 k.c. zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w ogóle nie przysługiwał.   W swoim piśmie do Komisji Nadzoru Finansowego Pani Rzecznik podkreśliła dodatkowo, iż ponad rok temu Związek Banków Polskich rozpoczął prace nad Rekomendacją dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi. Rekomendacja została ostatecznie przyjęta dnia 3 kwietnia 2009 r. W Rekomendacji znalazł się zapis mówiący o prawie klienta do otrzymania zwrotu składki w przypadku zakończenia ochrony przed upływem okresu ubezpieczenia. W pracach nad Rekomendacją brali również udział przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń, a więc zapisy tego aktu powinny być znane ubezpieczycielom. Powołany zapis Rekomendacji został przyjęty w związku z potwierdzeniem zasadności zwrotu składki ubezpieczeniowej w takich przypadkach. Nie budziło bowiem wątpliwości, iż konsumentowi zwrot wpłaconych pieniędzy należy się, gdyż specyfika ubezpieczeń grupowych nie może uderzać w interes finansowy konsumenta. (...)   W ocenie Pani Rzecznik, wyjaśnienia przedstawiane w podobnych sprawach przez towarzystwo ubezpieczeń na życie są niezgodne zarówno z art. 813 k.c., jak również z zasadami współżycia społecznego. Ponadto, zapisy umów ubezpieczenia grupowego, mówiące o niedopuszczalności zwrotu składki, jako niezgodne z art. 813 k.c. są nieważne. Rzecznik Ubezpieczonych jest zdania, iż każdy konsument, który przystąpił do ubezpieczenia grupowego w związku z zawartą umową kredytu powinien mieć prawo zwrotu części składki ubezpieczeniowej. (...)   Czytaj inne moje blogi:   -> Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji? -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości. -> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić? -> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej? -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com  

lukaszb

lukaszb

 

Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji?

Problem: Kiedy komornik powinien rozliczyć koszty egzekucji komorniczej? Dziś otrzymałam postanowienie rozliczeniu kosztów egzekucji, ale egzekucja nie została jeszcze zakończona. W tej chwili jest zawieszona na wniosek wierzyciela.   Podpowiedź: Zgodnie z treścią art. 108 kpc w zw. z art. 13 par. 2 kpc rozstrzygnięcie o kosztach postępowania winno znaleźć się w orzeczeniu kończącym sprawę. Postanowienie o zawieszeniu egzekucji nie kończy sprawy. W tej sytuacji należy skarżyć postanowienie komornika, a sąd powinien je uchylić. Dłużnikowi przysługuje zwrot opłaty 100 zł za wniesienie skargi.   Jednocześnie podkreślam - nie ma czegoś takiego jak "częściowe rozliczenie kosztów egzekucji" z którym kilka razy w ostatnim czasie się spotkałem. Bywa, że komornicy by nie czekać na prawomocne umorzenie egzekucji w związku z jej zawieszeniem rozliczają koszty w ten sposób. Oczywiście takie postanowienie także należy zaskarżyć.   Przykład takiego postanowienia sądu uchylającego postanowienie komornika:   [ATTACH=CONFIG]5687[/ATTACH]   Czytaj inne moje blogi:   -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości. -> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić? -> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej? -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com

lukaszb

lukaszb

 

Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości.

Problem: Wiele miesięcy temu bank wypowiedział mi umowę kredytu hipotecznego. Pierw starałem się podpisać z bankiem ugodę, następnie próbowałem sprzedać mieszkanie. Wszystkie te rzeczy zawiodły. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Czy jest jeszcze jakieś wyjście z tej sytuacji?   Podpowiedź: Z doświadczenia mogę powiedzieć, że zdecydowana większość banków w podobnej sytuacji będzie wychodziła dłużnikowi na przeciw. W większości przypadków udaje się podpisać dobrą ugodę z umorzeniem znacznej części długu (wynikającego zazwyczaj z odsetek karnych i kosztów), albo możliwa jest sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku. Taką karencję z reguły można wynegocjować nawet do 24 miesięcy. Są jeszcze inne możliwości - np przeniesienie kredytu do innego banku po wcześniejszym wyczyszczeniu BIK.   Nie mniej, gdy bank z jakiś przyczyn nie godzi się na porozumienie pozostaje jeszcze jedna możliwość, którą w skrócie można określić przejęciem nieruchomości przez bank. Taka opcja dostępna jest w kilku bankach, w tym ostatnio coraz częściej stosuje ją Getin Noble Bank. W skrócie polega ona na powołaniu rzeczoznawcy, który to wycenia kredytowaną nieruchomość. Następnie bank po tej cenie przejmuje nieruchomość, a dłużnika zazwyczaj zobowiązany jest do pokrycie różnicy między kapitałem kredytu, a ceną nieruchomości (jeśli takowa różnica jest). Zazwyczaj reszta pozostałych odsetek karnych jest w całości umarzanych.   Przykład: Kredyt we franku na 550 000 zł po przewalutowaniu. Nieruchomość wyceniona na 179 000 zł i po tej cenie Bank przejmuje nieruchomość. Ponieważ pierwotny kapitał kredytu wynosił 260 000 zł kredytobiorca zobowiązany jest do pokrycia różnicy, czyli w ratach dopłaca 81 000 zł. Reszta w całości została umorzona. W kieszeni dłużnika w tej konkretnej sytuacji została kwota blisko 300 000 zł.   Jest to więc alternatywny i w miarę szybki sposób na uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji niespłacanego kredytu, gdy wszystkie inne możliwości zawiodą. Bank zazwyczaj taką nieruchomość później wynajmuje, z czasem zapewne sprzeda...   Czytaj inne moje blogi:   -> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić? -> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej? -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com  

lukaszb

lukaszb

 

Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić?

Problem: Przez kilka miesięcy nie miałam pieniędzy na opłacenie miesięcznych rat kredytu hipotecznego w Getin Noble Bank. Chciałabym porozumieć się z bankiem i wynegocjować warunki spłaty zobowiązania. Nie chce stracić dachu nad głową. Co robić?   Podpowiedź: W przypadku wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego bezwzględnie należy dążyć do podpisania porozumienia z Bankiem. Możliwości działania w takich przypadkach jest bardzo wiele, od wynegocjowania przywrócenia spłat w miesięcznych rat, przez sprzedaż nieruchomości lub przejęcie jej przez Bank. Istnieje także możliwość zmiany dłużnika, albo przystąpienie do spłaty dodatkowego kredytobiorcy. Na samym końcu, gdy wszystkie sposoby zawiodą dłużnik ma jeszcze możliwość skonsolidowania zobowiązania pożyczką prywatną, a po czasie przeniesienia długu do innego banku. W bardzo trudnych przypadkach istnieje możliwość odkupienia nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.   Ugoda z wierzycielem w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego to zawsze najlepsze wyjście z takiej sytuacji i od razu powiem, że w 99% procentach przypadków udaje się z Getin Noble Bank podpisać bardzo dobre warunki z pełnym umorzeniem odsetek karnych, kosztów i innych opłat, a ponadto z obniżoną marżą banku. Wielokrotnie takie ugody kończą się także skróceniem okresu spłaty, a i przy okazji obniżeniem miesięcznej raty. Spłacie w zdecydowanej większości przypadków podlega tylko kapitał pozostały do spłaty.   Oto kilka przykładów takich porozumień wraz z umorzeniami: [ATTACH=CONFIG]5450[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]5451[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]5452[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]5453[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]5454[/ATTACH]   Czytaj inne moje blogi:   -> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej? -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com    

lukaszb

lukaszb

 

Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej?

Problem: Mój problem polega na zbyt wysokich miesięcznych ratach. Widzę, że niebawem będę miał problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Co zrobić? Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?   Podpowiedź: Możliwości działania w podobnych przypadkach jest bardzo wiele. Poza odebraniem składek ubezpieczeniowych, ew konsolidacji zobowiązań, pozostaje możliwość wynegocjowania z bankiem warunków restrukturyzacji umowy.   Restrukturyzacja polegać może na:   - Wakacjach kredytowych na kilka miesięcy (zawieszenie spłat), - Obniżenie marży banku przez co spada oprocentowanie kredytu, a z nim miesięczna rata, - Spłata raty odsetkowej lub kapitałowej przez pewien określony okres, - Przeksięgowanie kolejnych rat (lub zaległości) na poczet kolejnych zobowiązań, - Oczywiście wydłużenie okresu kredytowania, - Zmianę księgowania dokonywanych wpłat - np księgowanie wpłat w pierwszej na kolejności na poczet kapitału.   Możliwości jest naprawdę sporo. Każda z powyższych pozwala obniżyć miesięczną ratę lub zawiesić jej spłatę na określony czas. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze z powodzeniem można przeznaczyć na szybszą spłatę innych zobowiązań.   Przykłady restrukturyzacji poprzez zawieszenie spłat na okres 3 miesięcy:   [ATTACH=CONFIG]5430[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]5431[/ATTACH]   Czytaj inne moje blogi:   -> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? -> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić? -> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować. -> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com  

lukaszb

lukaszb

 

Koszmarne koszty egzekucji. Co z nimi zrobić?

Problem: Kilka lat temu popadłem w długi i sprawa moich zadłużeń trafiła do komornika. Kilka tygodni temu wszystko udało się spłacić i postępowanie egzekucji zostało zakończone. Niestety do zapłaty mam jeszcze ogromne koszty egzekucji, które komornik oszacował na blisko 14 000 zł. Czy można się przed tym jakoś bronić? Czy można pomniejszyć te kwoty? Nie stać mnie na zapłatę takich pieniędzy, a komornik grozi, że przystąpi do egzekucji.   Podpowiedź: Każdego dłużnika, który miał do czynienia z komornikiem czeka rozliczenie kosztów egzekucji, w tym rozliczenie opłaty stosunkowej (wynagrodzenie komornika) - podstawa prawna art. 49 ustawy o komornika sądowych i egzekucji. Jeśli egzekucja prowadzona była skutecznie z majątku dłużnika, wtedy komornik rozlicza opłatę zgodnie z tymże przepisem i wynosi ona albo 15%, albo 8%. Jeśli egzekucja została umorzona na wniosek wierzyciela (np. ugoda z wierzycielem), opłata stosunkowa wynosić będzie 5%.   Czy w ten sposób rozliczone opłaty stosunkowe można pomniejszyć? Oczywiście tak. W związku z nowelizacją ustawy o komornika sądowych i egzekucji sprzed kilku lat istnieje możliwość miarkowania kosztów egzekucji. Każdego jednego dłużnika zachęcam do składania wniosków o miarkowanie opłaty stosunkowej, bo w zdecydowanej większości przypadków udaje się tą opłatę pomniejszyć dzięki czemu wiele pieniędzy dłużnikowi pozostanie w kieszeni.   Dwa ostatnie przykłady takich spraw:   1. Z kwoty ponad 8300 zł rozlicznych przez komornika sąd obniżył opłatę do 500 zł i taka też kwota została zapłacona. Dłużnikowi pozostało ponad 7800 zł w kieszeni.   [ATTACH=CONFIG]5292[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]5293[/ATTACH]   2. Sąd obniżył opłatę stosunkową z kwoty ponad 6000 zł do kwoty 3800 zł. Różnica ok 2200 zł i taka kwota pozostaje dłużnikowi w kieszeni.   [ATTACH=CONFIG]5294[/ATTACH]   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com  

lukaszb

lukaszb

 

Przedawnione długi. Co z nimi zrobić?

Problem: Kilka lat temu zaciągnąłem kilka małych zobowiązań. Przez wiele lat był spokój i mimo, że nigdy ich nie spłaciłem myślałem, że sprawa jest zakończona, a długi zniknęły. Jak dziś widać bardzo się myliłem. Ostatnio otrzymałem wezwanie do zapłaty astronomicznej kwoty 15 000 zł mimo, że sama pożyczka udzielona była na niecałe 5 000 zł. Co z tym zrobić? Spłacać? Nie spłacać? Czy te długi nie są przedawnione?   Podpowiedź: W przyrodzie (i w księgach rozrachunkowych wierzycieli) nic nie ginie. Długi nie znikają. Nawet te przedawnione, jak w tym przypadku, o których po wielu latach sobie ktoś przypomniał.   Przede wszystkim dłużnik powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce ten dług spłacić, czy nie?   |A| Jeżeli dłużnik nie chce spłacać zobowiązania warto przesłać wierzycielowi informację, że jest się świadomym przedawnienia długu, a w przypadku skierowania sprawy do sądu należy podnieść w sprzeciwie do nakazu zapłaty zarzut przedawnienia roszczenia.   Jak powinno wyglądać pismo do wierzyciela? Poniżej przykład:     W większości przypadków samo pismo do wierzyciela o przedawnieniu wystarcza i wierzyciel odstępuje od wniesienia pozwu o zapłatę. Wiadomo - przegrałby i poniósłby niepotrzebne koszty, gdyby dłużnik rzeczywiście podniósł w sądzie zarzut przedawnienia. Z reguły wierzyciele nie chcą ryzykować niepotrzebnych wydatków. Ale... Niestety należy się liczyć z windykacją.   |B| Kolejne wyjście z sytuacji, które najprościej można określić mianem porozumienia z wierzycielem zgodnie z zasadą - wy mi dacie spokój, ja spłacę np sam kapitał, a resztę umorzycie. Nie mniej tu jedna uwaga, należy to zrobić umiejętnie, tak żeby nie uznać długu które wiązałoby się np z możliwością dochodzenia długu na drodze sądowej, a wynegocjować to co się chce...   |C| Trzecie wyjście to oczywiście obrona procesowa. Jeżeli sprawa już trafiła do sądu należy bronić się przed roszczeniami wierzycieli podnosząc zarzut przedawnienia. Po oddaleniu powództwa sprawy nie ma.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com    

lukaszb

lukaszb

 

Co zrobić gdy bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Czy stracę dach nad głową?

Problem: Przez jakiś czas nie regulowałem rat kredytu hipotecznego. Okazało się, że w konsekwencji Bank wypowiedział mi kredyt. Boję się, że za chwilę sprawa trafi do komornika (albo już trafiła) i stracę dach nad głową oraz dojdą ogormne koszty. Czy trafię na ulicę? Czy jeszcze można mi pomóc? Co teraz zrobić?   Podpowiedź: W zdecydowanej większości przypadków kredytobiorca z którym bank rozwiązał umowę kredytową staje przed dylematem "co dalej". Czy rzeczywiście sprawę da się odkręcić i czy rzeczywiście bank jest w stanie ponownie podjąć taki wypowiedziany kredyt?! W zdecydowanej większości przypadków bankowcy doskonale potrafią liczyć i dobrze wiedzą, że skierowanie sprawę do egzekucji komorniczej jest dla każdej ze stron bardzo niekorzystne. Zwłaszcza dla banku. Dlaczego? Dlatego, że nieruchomości jeśli już to sprzedają się w drugim terminie licytacji, kiedy to cena wywoławcza stanowi 60% wartości operatu szacunkowego, a od uzyskanej w licytacji kwoty komornik i tak pobierze w pierwszej kolejności koszty egzekucji. Z tego wynika, że do banku po udanej licytacji trafi dużo mniej, zazwyczaj do ok 50% wartości zadłużenia. W przypadku kredytów we frankach często okazuje się, że na drodze licytacji co najwyżej bank może odzyskać 30% wartości zadłużenia. Proporcje te są wręcz porażające i należy je wykorzystać w ew negocjacjach. Dodatkowym argumentem jest to, że nieruchomości to nie świeże bułki - nie sprzedają się z dnia na dzień.   W tym miejscu należy także zwrócić uwagę, że dłużnik będzie także zobowiązany do zapłaty bardzo wysokich kosztów egzekucji komorniczej (poza dalszymi odsetkami do kwoty maksymalnej, do której poddał sie egzekucji oraz inne koszty - np. opisu i oszacowania). Same koszty komornicze od kwoty 100 000 zł mogą wynosić, aż 15 000 zł, a od kwoty 300 000 zł skierowanej do egzekucji, aż 45 000 zł. Przeogromne kwoty.   Co zrobić w takiej sytuacji?   Sprawnie poprowadzone negocjacje z bankiem oraz znajomość procedur, regulaminów i możliwości uzyskania porozumienia (umowy ugody cywilnoprawnej) mogą w sposób szybki i bezpieczeny sprawę uratować. Chodzi o zawarcie umowy ugody, na mocy której dłużnik będzie nadal regulował swoje zobowiązania. Od razu uspokajam, w zdecydowanej większości tego typu przypadków czego dowody wklejam niżej, można uzyskać bardzo dobre warunki spłaty, dużo lepsze od pierwotnych oraz umorzyć w całości lub dużej części odsetki karne, odsetki umowne zapadłe oraz naliczone koszty. Powoduje to, że dłużnik właściwie rozpoczyna spłatę zobowiązania od kwoty kapitału pozostającego do spłaty.   Czy z bankiem można się porozumieć na dobrych warunkach?   Załączam kilkanaście dowodów z ostatniego czasu -> Przykłady ugód bankowych   Gdyby jednak bank nie zgodził się na porozumienie bo taka możliwość zawsze istnienie, można pomyśleć o pożyczce prywatnej, spłacić bank i jeśli się da szybko przenieść zobowiązania do innego banku. Tu szczególnie warto zobaczyć co jest w raporcie BIK, a jeśli przeniesienie takiego kredytu będzie niemożliwe, można wierzycielowi prywatnemu spłacać same odsetki przez okres do 5 lat i dopiero przenieść dług do banku (negatywne wpisy w BIK nie będą widoczne). Można także pomyśleć o zmianie dłużnika, można do długu kogoś dopisać... Możliwości jest naprawdę cała masa. Jedynie jakiś ułamek wszystkich podobnych spraw na kredytach hipotecznych nie udaje się załatwić pozytywnie z różnych przyczyn, ale tu nie zdarzyło mi się jeszcze żeby bank nie wyraził w ostateczności na sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku. Sprzedaż nieruchomości to oczywiście ostateczność, ale nigdy nie nalezy jej traktować jako coś niekorzystnego. Właściwie po sprzedaży dłużnik pozostaje bez dużego kredytu i mocno stoi na nogach. Po kilku latach może zacząć od nowa.   W przypadu pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com    

lukaszb

lukaszb

 

Jak szybko stanąć na nogi mając problemy ze spłatą zobowiązań?

Problem: Mam kilka przeterminowanych kredytów. Obawiam się, że banki niebawem wypowiedzą mi umowy i pojawi się komornik. Żaden bank nie chce udzielić mi już kolejnego kredytu, jestem w BIK, a przecież stać mnie na regulowanie zobowiązań, tylko żeby raty były niższe. Czy można mi pomóc? Co zrobić?   Podpowiedź: Najłatwiejszym i najszybszym pomysłem na wyjście z tego typu problemów finansowych jest dokładna analiza umów kredytowych. Jej celem jest sprawdzenie, czy a jeśli tak to na jakich zasadach, można odebrać pobrane z góry składki ubezpieczeniowe. Dlaczego o tym piszę? W ten sposób bez dalszego zadłużania się, właściewie z dnia na dzień można stanąc na nogi przeznaczając zwrot składki w zależności od możliwości:   -> na pomniejszenie kapitału przez co spadnie kwota do spłaty, a i być może obniży się miesięczna rata, co przy kilku kredytach będzie stanowiło realny oddech dla zadłużonego kredytobiorcy,   -> na opłacenie zaległości na umowie kredytowej, co pozwoli wyzerować zaległości,   -> na opłacenie kolejnych rat, przy czym ten wariant mimo, że od razu daje największą ulgę ponieważ przez "x" miesięcy dłużnik nie reguluje rat, jest zazwyczaj najmniej korzystny, bo po okresie niepłacenia kredytobiorca wraca do punktu wyjścia.   Przykład: Pani z forum. Problem polegał na niezapłaconych 4 ratach w kredycie Alior Bank. Łacznie z odsetkami ponad 5 000 zł do spłaty na już i groźba wypowiedzenia umowy kredytowej - już biegł termin wypowiedzenia 30 dni. Bank dokonał zwrotu 32.000 zł składki ubezpieczeniowej w ostatnim dniu, przez co umowa nie została rozwiązana. Z blisko 100 000 zł zrobiło się do spłaty ok 70 500 zł. I teraz uwaga - bank zgodnie z dyspozycją zwrotem ubezpieczenia wyrównał wszystkie zaległe raty, a resztą obniżył kapitał do spłaty. Ile spadła rata? O blisko 400 zł, czyli z ponad 1500 zł do 1100 zł. O ile mniej do spłaty względem pierwotnego kredytu? Łącznie ok 35.000 zł. I nawet nie chodzi, że mniej do spłaty, ale o to że rata jest dużo mniejsza i można ją już bezpieczenia regulować.   Rozksięgowanie zwrotu w przytaczanym wyżej przykładzie:   [ATTACH=CONFIG]5088[/ATTACH]   A tu przykład sprzed kilku dni na trzech umowach w Credit Agricole:   [ATTACH=CONFIG]5089[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]5090[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]5647[/ATTACH]   Tu przypadek z Banku Pocztowego: [ATTACH=CONFIG]5432[/ATTACH]   Dlaczego należy dokładnie przeanalizować umowy przed wezwaniem banku do zwrotu składki? Dlatego, że w wielu przypadkach banki zastrzegają, że z chwilą odstąpienia od umowy ubezpieczenia np podniosą oprocentowanie kredytu i wtedy trzeba dokładnie przeliczyć i odpowiedzieć na pytanie, czy taki zwrot jest opłacalny. Zazwyczaj jest opłacalny. Bywają jednak przypadki, że banki nie dopuszczają takich zwrotów i wzywają do przedstawienia innego zabezpieczenia, a w najgorszych przypadkach - potrafią wypowiedzieć umowę kredytową. Wszystko to powinno być dokładnie opisane w umowie kredytowej, stąd analiza jest bardzo ważna.   Podsumowując, wszystkich zachęcam do analizowania swoich umów kredytowych pod kątem zwrotu ew składek ubezpieczeniowych i w ten sposób sięgając po należne pieniądze wychodzić z zadłużenia. Bardzo często bez konieczności zaciągania kolejnych zobowiązań można w ten sposób szybko stanać na nogi.   W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.   Łukasz Białkowski lukasz.bialkowski@gmail.com  

lukaszb

lukaszb

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.