Jump to content
zibi69

Co może windykator, jakie dłużnik ma prawa?

Recommended Posts

zibi69

Z danych Biura Informacji Gospodarczej wynika, że łączna kwota zaległych płatności Polaków urosła w 2013 r. do 39,82 mld złotych. Dlatego też od paru lat wielką popularnością cieszą się zewnętrzne, wyspecjalizowane firmy do których zgłaszają się wierzyciele w celu odzyskania swoich pieniędzy. Niestety, rzadko firmy tego typu pozwalają wyjść dłużnikom z długów.

 

Pod hasłami zachęcającymi do skorzystania z usług firm windykacyjnych kryją się często praktyki, które dla przeciętnego dłużnika oznaczają zastraszenie i wiążą się głównie z obawą przed odebraniem telefonu. Należy mieć świadomość, że każde niezgodne z prawem działanie windykatora, może zostać zgłoszone do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stara się chronić konsumentów przed nielegalnymi praktykami przedsiębiorstw. Firma windykacyjna, która nie przestrzega przepisów prawa, może spodziewać się nałożenia kary. Należy pamiętać, że windykatorowi nie przysługują takie prawa jak komornikowi czy policjantowi, jako że nie jest on funkcjonariuszem publicznym.

 

Firmy windykacyjne mają uprawnienia do przeprowadzenia negocjacji z dłużnikiem, w celu polubownego rozwiązania istniejącego sporu; jeśli występują w roli pełnomocnika mogą wszcząć postępowanie sądowe; mają możliwość zgłoszenia dłużnika do rejestru nierzetelnych klientów, wszelkie inne działania, które w sposób wyjątkowo uciążliwy godzą w osobę dłużnika wykraczają poza zakres ich kompetencji.

 

Do czego windykator nie ma prawa?

 

Pierwszym przykładem bezprawnego działania firm windykacyjnych, jest stosowanie groźby w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności. Grożenie dłużnikowi wszczęciem postępowania karnego lub odpowiedzialnością karną związaną z nie uregulowaniem długu w terminie, wypełnia co do zasady znamiona ********stwa określonego w art. 190 a kodeksu karnego: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. lub z art. 191 § 1 i § 2 kodeksu karnego: § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat. Warto zaznaczyć, iż windykator ma prawo informować dłużnika, że w sytuacji braku spłaty długu, wierzyciel może przekazać sprawę na drogę postępowania cywilnego lub karnego, a po spełnieniu określonych przesłanek, daje niejako umocowanie wierzycielowi do podjęcia działań na drodze sądowej. Jednakże, zastraszanie dłużnika więzieniem, zdecydowanie wykracza poza przyjęte normy legalnego działania, mającego na celu wyegzekwowanie swojego roszczenia.

 

Dłużniku, nie musisz wpuszczać windykatora

 

Niejednokrotnie windykatorzy odwiedzają dłużników w miejscach pracy lub zamieszkania, a następnie ujawniają osobom trzecim informacje dotyczące zobowiązań dłużnika. Głównym celem takiego działania jest zastraszenie dłużnika i wzbudzenie w nim poczucia wstydu. Warto zaznaczyć, że w powyższym przypadku osoba, która dopuściła się takiego zachowania, będzie odpowiadała z artykułu 171 § 5 prawa bankowego, który klarownie wskazuje, że osoba, która będąc obowiązana do zachowania tajemnicy bankowej, ujawnia lub wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę bankową niezgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie, podlega grzywnie do 1 000 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Zdarza się również, że firmy windykacyjne zastraszają dłużników, tzw. egzekucją bezpośrednią. Ma ona polegać na tym, iż windykator, w razie braku spłaty zobowiązania, odwiedzi nierzetelnego klienta w celu zajęcia jego składnika majątku. Oczywiście jest to niemożliwe. Takie uprawnienia posiada tylko komornik. Istotnym jest, iż dłużnik nie ma obowiązku wpuszczania do domu jakiegokolwiek przedstawiciela firmy windykacyjnej.

 

Powyżej przedstawione przykłady stanowią tylko zarys bezprawnych działań firm windykacyjnych. Często w starciu windykator kontra dłużnik, należy zwrócić uwagę na obowiązujące przepisy prawa i zastanowić się czy dane działanie uważane jest za zgodne z literą prawną, niezależnie od tego, którą stronę się reprezentuje. Jeśli jakakolwiek czynność budzi w nas uzasadnione zastrzeżenie lub wątpliwości w kwestii jej legalności, należy powziąć działania zmierzające do zmiany tej sytuacji. Najprostszym rozwiązaniem będzie powiadomienie organów ścigania, to jest prokuratury lub policji.

 

Warto pamiętać, że opór jednostki wobec działań niezgodnych z literą prawa, będzie pozytywnie rzutował na sytuację całego społeczeństwa, dając tym samym do zrozumienia, że dłużnik, jako strona stosunku prawnego, nadal korzysta z prawa do ochrony swojej osoby.

 

...więc jak mawia @lukaszb:"uszy do góry..." i a jak któryś się wychyli to go w łeb stosownym art.

 

Pzdr.

Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

X  POBIERZ RAPORT BIK