Jump to content
zibi69

Co może komornik?

Recommended Posts

zibi69

Działania komornika zawsze budzą spore kontrowersje. Warto sprawdzić, jakie uprawnienia ma osoba wykonująca ten zawód.

Głównym zadaniem komornika jest wykonywanie orzeczeń sądowych, w sprawach, które dotyczą roszczeń o świadczenia pieniężne (np. zaległe raty kredytów i pożyczek).

Taka osoba często zajmuje się również poszukiwaniem majątku należącego do dłużnika. Ze względu na charakter swojej pracy komornik posiada nadzwyczajne uprawnienia. Możliwość skorzystania z asysty policji to tylko jeden przykład…

 

Osoba prowadząca egzekucję jest funkcjonariuszem publicznym

 

Na wstępie warto przypomnieć, że osoba wykonująca zawód komornika jest funkcjonariuszem publicznym. Taką informację można znaleźć już w pierwszym artykule ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Włączenie komornika do grona funkcjonariuszy publicznych ma praktyczne konsekwencje dla dłużnika. Osoba prowadząca egzekucję komorniczą korzysta z ochrony przysługującej również sędziom, posłom, policjantom i żołnierzom. Dłużnik, który znieważył lub napadł pracującego komornika musi liczyć się z poważnymi sankcjami. W opisywanej sytuacji sąd może wymierzyć następujące kary:

• za znieważenie komornika - kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku

• za naruszenie nietykalność cielesnej komornika - kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 3 lat

• za czynną napaść na komornika - kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat (od 2 lat do 12 lat jeśli napaść zakończyła się ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu)

Identyczne sankcje mogą ponieść również wszystkie inne osoby napadające lub znieważające komornika w trakcie pracy. Warto dodać, że ********stwa, na wskutek których ucierpiał komornik lub pomagająca mu osoba są ścigane z urzędu.

 

W przeciwieństwie do windykatora komornik ma wiele uprawnień!

 

Prócz nadzwyczajnej ochrony prawnej komornik posiada również uprawnienia, które są zastrzeżone tylko dla niego. Komornik realizujący tytuł wykonawczy w danej sprawie może:

• wejść do domu lub mieszkania nawet podczas nieobecności dłużnika (jeśli dłużnik nie jest obecny komornikowi musi towarzyszyć policjant, administrator lub dozorca budynku)

• zarządzić otwarcie drzwi przez ślusarza, a następnie obciążyć dłużnika kosztami tej czynnośc

• skorzystać z asysty Policji lub Straży Granicznej

• przeszukać mieszkanie dłużnika i jego schowki

• przeszukać odzież dłużnika oraz jego domowników jeśli zachodzi podejrzenie, że wskazana osoba chce ukryć jakiś przedmiot

• zająć składniki majątku dłużnika (ruchomości oraz nieruchomości), a następnie je wycenić

• prowadzić egzekucję z wynagrodzenia dłużnika i zająć środki znajdujące się na jego rachunku bankowym

• sprzedać zajęty majątek dłużnika na poczet długu (w ramach sprzedaży z wolnej ręki lub licytacji publicznej)

• domagać się niezbędnych wyjaśnień od wierzyciela i dłużnik

• uzyskiwać potrzebne informacje od banków, urzędów skarbowych oraz pozostałych instytucji

Warto nadmienić, że komornik wykonuje swoje obowiązki (m.in. zajęcia majątku) w dni robocze i soboty od godziny 7:00 do 21:00. Po uzyskaniu zgody prezesa sądu rejonowego to ograniczenie jest uchylane. Czynności, które komornik rozpoczął przed godziną 21:00 mogą być kontynuowane, jeżeli ich przerwanie znacznie utrudniłoby dalszą egzekucję.

 

Skarga i powództwo przeciwegzekucyjne - to środki ochrony dłużnika

 

Osoba, która uważa, że komornik przekroczył swoje uprawnienia powinna złożyć skargę do sądu rejonowego. Skargę trzeba złożyć w ciągu 7 dni od:

• wykonania czynności przez komornika

• zaniechania jednej z wymaganych czynności komorniczych

• otrzymania zawiadomienia o czynności komornika

• dnia, w którym dana czynność powinna być wykonana (ta zasada obowiązuje, gdy skarżący nie otrzymał lub nie mógł otrzymać zawiadomienia o czynności komornika)

Jeżeli sąd rejonowy uzna, że czynności komornika nie były prawidłowe ich wykonanie zostanie uchylone. Efektem decyzji sądu może być np. zwrot rzeczy, która nie powinna podlegać egzekucji.

 

Przeczytaj, jakich przedmiotów nie może zabrać komornik:

 

zajęciu nie podlegają rzeczy potrzebne do pracy i codziennego życia

 

Podstawowe aspekty egzekucji komorniczej są regulowane w ramach ustawy kodeks postępowania cywilnego. Wspomniana ustawa dokładnie określa, które przedmioty nie mogą zostać zaliczone na poczet długów. Do tej kategorii należą:

 

ubrania niezbędne dla dłużnika oraz członków rodziny, którzy pozostają na jego utrzymaniu

ubranie służące do wykonywania pracy lub pełnienia służby

niezbędne przedmioty urządzenia domowego (np. lodówka, kuchenka, meble pokojowe)

pościel

miesięczne zapasy żywności oraz opału, które zaspokajają potrzeby dłużnika oraz osób pozostających na jego utrzymaniu

przedmioty niezbędne do nauki

osobiste dokumenty

wszystkie przedmioty, które mogłyby zostać sprzedane za cenę znacznie niższą od wartości rynkowej i są użyteczne dla dłużnika

odznaczenia

przedmioty związane z praktykami religijnymi

narzędzia oraz inne przedmioty, które są niezbędne do pracy dłużnika (z wyłączeniem wszelkich pojazdów mechanicznych)

tygodniowy zapas surowców niezbędnych do produkcji (np. skóry używanej przez szewca)

inwentarz żywy, który jest potrzebny do utrzymania dłużnika oraz jego rodziny (tj. jedna krowa, dwie kozy lub trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów)

gotówka otrzymana w ramach regularnej pensji, emerytury lub renty (o ile limit możliwych potrąceń został już wyczerpany)

pieniądze niezbędne do utrzymania dłużnika oraz jego rodziny przez okres dwóch tygodni (dotyczy tylko osób, które nie pobierają regularnej pensji)

 

Warto zwrócić uwagę, że kilka powyższych kategorii przedmiotów zostało określonych w bardzo ogólny sposób. Dlatego indywidualna ocena komornika często ma bardzo duże znaczenie. Od jego decyzji zależy np. kwalifikacja lodówki lub pralki do grupy „niezbędnych przedmiotów urządzenia domowego”. W praktyce zdarza się, że takie ruchomości również zostają sprzedane na poczet długów.

 

Opłata za każdorazową skargę na czynności komornika wynosi 100 zł. Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może wnioskować o zwolnienie jej z tego kosztu.

Kolejnym środkiem ochrony dłużnika jest powództwo przeciwegzekucyjne (opozycyjne). Trzeba z niego skorzystać, jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte bezpodstawnie. Powództwo opozycyjne składa się w sądzie rejonowym, do którego jest przypisany komornik. Jeśli procedura egzekucyjna jeszcze się nie rozpoczęła, dłużnik powinien dostarczyć odpowiednie dokumenty do sądu właściwego dla adresu zamieszkania lub siedziby wierzyciela.

Złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego jest odpłatne. Koszt takiej czynności ustala się jako 5,00% spornego zobowiązania. Podobnie jak w przypadku skargi na czynności komornika osoba mającą problemy finansowe może zostać zwolniona z opłaty za złożenie dokumentów.

 

Nieprawidłowe czynności komornika można zaskarżyć …

 

Komornicy nie zawsze działają w ramach obowiązującego prawa. Ich nadużycia często polegają na zajęciu przedmiotów podlegających prawnej ochronie.

 

Osoby kwestionujące decyzję podjętą przez nadgorliwego komornika powinny wnieść skargę do sądu rejonowego. Dłużnik musi złożyć wspomniany dokument przed upływem 7 dni od daty:

 

zajęcia niewłaściwego przedmiotu

otrzymania informacji o dokonanym zajęciu

zajęcia, które nie doszło do skutku

 

Skarga na czynności komornicze powinna:

 

-określać strony postępowania (wymagane są dane adresowe dłużnika oraz wierzycieli)

-zawierać wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozstrzygnięcia skargi przez sąd rejonowy

-precyzować zaskarżaną czynność

-zawierać kopie, które są przeznaczone dla komornika i stron postępowania (tzw. odpisy)

-uzasadniać wniosek o zmianę lub unieważnienie decyzji komornika

-zawierać oznaczenie sądu rejonowego, sygnaturę akt komornika (KM …/..) i odręczny podpis

 

Warto nadmienić, że osoba zaskarżająca czynności komornicze musi uregulować opłatę sądową w wysokości 100 złotych. Zwolnienie ze wspomnianej opłaty jest możliwe, jeżeli dłużnik złoży stosowny wniosek i uzasadni swoją prośbę trudną sytuacją finansową.

Włodek 13

Komornik jezeli chce i ma wtym interes moze dużo a nawet i wiecej.

Mniej zainteresowany raczej sklania sie do umorzenia postepowania.....

Wszystko zalezy od dłuznika i jego majatku.Oraz wierzyciela.

Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

X  POBIERZ RAPORT BIK