Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'czyszczenie-bik'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Pomoc w zakresie kredytów hipotecznych
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Hipoteczne kredyty konsolidacyjne i refinansowe
  • Kredyty hipoteczne - Opinie
 • Pomoc w zakresie pozostałych kredytów bankowych
  • Kredyty gotówkowe
  • Kredyty konsolidacyjne bez hipoteki
  • Kredyty gotówkowe - Opinie
  • Kredyty samochodowe
  • Karty kredytowe
 • Pomoc w zakresie pożyczek pozabankowych
  • Chwilówki
  • Pożyczki prywatne
  • Pożyczki - Opinie
 • Pomoc zadłużonym
  • Dla zadłużonych
  • Komornik, windykacja
  • BIK i BIG
 • Pomoc w zakresie produktów kredytowych dla firm
  • Kredyty dla firm
  • Leasing
  • Faktoring
 • Pomoc w zakresie pozostałych produktów finansowych
  • Konta bankowe
  • Forum inwestycyjne
  • Ubezpieczenia
 • Ogólna pomoc kredytowa
  • Forum prawne
  • Dyskusje Ogólne
 • Inne
  • Kredyty - reklama i ogłoszenia
  • Hydepark
  • Administrator

Blogs

 • Meritum's Blog
 • lukaszb's Blog
 • Ekspert_Kredytowy's Blog
 • Włodek 13's Blog
 • Maciek86's Blog
 • PFCG_Bydgoszcz's Blog
 • piotr m's Blog
 • kozerus's Blog
 • tezariusz's Blog
 • KFP_Bartek's Blog
 • antywindyka1's Blog
 • Bożena Myszczyszyn - kredyty hipoteczne
 • Finish's Blog
 • nie lubiani
 • Pierwsze kroki
 • swiety's Blog

Categories

 • Koszty okołokredytowe
 • Kredyt w euro
 • Okres kredytowania
 • Oprocentowanie
 • Opłaty i prowizje
 • Porównanie
 • Potrzebne dokumenty
 • Refinansowanie
 • Kredyt krok po kroku
 • Ubezpieczenia
 • Wcześniejsza spłata
 • Zabezpieczenie kredytu
 • Zakup nieruchomości
 • Kredyt we frankach
 • Zawieszenie spłaty
 • Zdolność kredytowa
 • Ranking
 • Rekomendacje KNF
 • Kredyt z dopłatami
 • Hipoteka
 • Mieszkanie dla Młodych
 • vBulletin Articles

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 22 results

 1. Witam, poniższy artykuł został napisany na przez Panią Bożenę Myszczyszyn i za jej zgodą kopiuję go tutaj jako przestrogę bądź poradę dla osób ze złą historią kredytową. Proponuję podpiąć temat, aby zawsze był widoczny. Cyt.: "Czyszczenie BIK" w praktyce i samodzielnie - jak NIE KORZYSTAĆ z ODPŁATNYCH usług kancelarii prawnych i specjalistów oferujących tego typu pomoc ?" Tak zwane czyszczenie BIK w praktyce oznacza zmianę oświadczenia kredytobiorcy w zakresie zgody lub jej braku na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej przekazanych przez dany bank informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu zobowiązania lub wniosek o modyfikację wpisu, jeśli jest niepoprawny lub nieaktualny. BIK samodzielnie nie usuwa żadnych informacji jakie zostały przekazane przez banki i SKOK-i do bazy, a wyłącznie te dane zbiera i udostępnia. Jeśli istnieje podstawa prawna lub faktyczna dane mogą być usunięte tylko na pisemny wniosek tego banku lub SKOK-u, który dane przekazał . SKUTECZNOŚĆ indywidualnych działań kredytobiorcy jest w tym zakresie dokładnie taka sama jak kancelarii czy firm trudniących się odpłatnie usługą. ZOBOWIĄZANIA wobec banku czy SKOK najpierw trzeba UREGULOWAĆ W CAŁOŚCI - cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w BIK i możliwość usunięcia wpisów "psujących" historię kredytową dotyczy tylko ZOBOWIĄZAŃ, które wygasły. Nie ma znaczenia, czy pismo do banku jest sporządzone mniej czy bardziej profesjonalnie, samodzielnie czy przez kancelarię prawną - bank działa na podstawie przepisów PRAWA BANKOWEGO (w szczególności art. 105, 105a) www(kropka)nbp(kropka)pl/akty_prawne/prawo_bankowe/prawo_bankowe(kropka)pdf Artykuł 105a prawa bankowego reguluje : w punkcie 2 - prawo do odwołania zgody w każdym czasie na dalsze przetwarzanie danych w BIK po wygaśnięciu zobowiązania w punkcie 3 - przesłanki, przy zaistnieniu których bank może dalej przetwarzać dane BEZ ZGODY kredytobiorcy, co będzie wiązało się z nieskutecznością wniosku kredytobiorcy o zaprzestanie przetwarzania tych danych "2. instytucje o których mowa w ust. 1. mogą, z zastrzeżeniem ust. 3 przetwarzać informacje stanowiące takemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana. 3. Instytucje, o których mowa w ust. 1. mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnieciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucja ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inna instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody." WAŻNE - pozytywna historia kredytowa działa na korzyść kredytobiorcy, stąd nie ma potrzeby usuwać wpisów świadczących o terminowym rgulowaniu zobowiązań. Udzielona w umowie kredytowej lub oddzielnym oświadczeniu zgoda dotyczy okresu nie dłuższego niż 5 lat i po tym terminie bez dodatkowego wniosku kredytobiorcy bank zaprzestanie przekazywania danych do BIK. KROK po KROKU Należy uzyskać RAPORT BIK - można to zrobić korespondencyjnie przez stronę www(kropka)bik(kropka)pl, do wyboru mamy RAPORT PLUS (aktualnie cena 30 zł ) - wystarczający do analizy wpisów do usunięcia RAPORT PLUS z informacją o ocenie punktowej (aktualnie cena 35 zł ) INFORMACJĘ USTAWOWĄ - udostępniana nie częściej niż raz na 6 miesięcy bez opłaty Raport BIK zawiera dwie bazy BIOZ - jest to informacja o zapytaniach kierowanych przez uprawnione instytucje np. w trakcie procesowania wniosków kredytowych, nie jest to informacja o posiadanych zobowiązaniach, zbyt duża liczba zapytań kredytowych może skutkować odmową udzielenia kredytu Wystąpienie przez kredytobiorcę o raport BIK nie jest równoznaczne z zapytaniem i nie powiększa wpisów w bazie BIOZ. BIORK - jest to informacja o faktycznie udzielonych zobowiązaniach kredytowych (kredyty, karty kredytowe, limity w ROR, debety w ROR) tych w trakcie spłaty oraz tych zamkniętych - te zobowiązania należy przeanalizowac pod kątem opóźnień w spłacie i możliwości usunięcia wpisów Złożenie PISMA do BANKU w zakresie zobowiązań, w stosunku do których wpisy kredytobiorca chce usunąć , przykładowa treść oświadczenia poniżej : Imię i nazwisko: ............................. Adres zamieszkania: .................................. Dokument tożsamości: ..............seria i numer........... Numer PESEL.......................... Oświadczenie Ja niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, NIE WYRAŻAM ZGODY i WNOSZĘ O ZAPRZESTANIE gromadzenia, przetwarzania i udostępniania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ulicy Postępu 17a przekazanych przez Bank................................, a dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z Umowy........................nr..............................z dnia............................zawartej z Bankiem............................w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, z późniejszymi zmianami oraz innych ustaw. .................................................................... /czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/ W przypadku ODMOWY ze strony banku - w związku z tym, że opóźnienia w spłacie kredytu przekroczyły 60 dni , jeśli bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego w zakresie zamiaru przetwarzania danych BEZ ZGODY kredytobiorcy lub zobowiązanie zostało całkowicie uregulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia - można się na tej podstawie ODWOŁAĆ od decyzji banku Jeśli wniosek kredytobiorcy został negatywnie rozpatrzony i jednocześnie wystąpiły jednoznaczne przesłanki do odmownej decyzji banku - to znaczy, zaległości nie są wynikiem błędnego wpisu, opóźnienie w spłacie zobowiązań przekroczyło 60 dni lub kredytobiorca nie wykonał zobowiązania, bank powiadomił kredytobiorcę o zamiarze przetwarzania danych w BIK BEZ JEGO ZGODY (ma zwrotne potwierdzenie odbioru pisma lub zwrócony list z adnotacją o awizowaniu i braku odbioru w terminie) oraz jednocześnie upłynął termin co najmniej 30 dni od daty powiadomienia kredytobiorcy - w takiej sytuacji po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego zgodnie z regulacjami prawnymi na wykreślenie wpisu kredytobiorca będzie czekał 5 lat . Pod pojęciem WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA należy rozumieć nie tylko sytuacje dobrowolnej spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę/klienta banku. Zobowiązania mogą wygasnąć np. w wyniku przedawnienia i umorzenia przez bank. Występuje wtedy sytuacja braku wykonania zobowiązania przez kredytobiorcę. Jeśli bank nie podejmie czynności windykacyjnych i nie zostanie wszczęta egzekucja komornicza to zobowiązania z tytułu kredytu bankowego przedawniają się z upływem 3 lat i tym samym następuje wygaśnięcie zobowiązania. W przypadku, gdy jednak bank wypowie umowę kredytową, skieruje pozew do sądu lub wystawi Bankowy Tytuł Egzekucyjny i po nadaniu klauzulii wykonalności skieruje wniosek do komornika - termin przedawnienia roszczeń wydłuża się do 10 lat licząc od momentu umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec bezskuteczności egzekucji. Jeśli bank nie odzyskał należności na drodze egzekucji komorniczej nie oznacza to jeszcze, że po 10 latach zobowiązanie wygaśnie w związku z przedawnieniem. Bank ma możliwość przerwania biegu przedawnienia poprzez np. ponowne skierowanie wniosku do komornika, więc niespłacony dług wobec banku może ciążyć na kredytobiorcy do końca życia. POLECAM: www(kropka)bik(kropka)pl www(kropka)open(kropka)pl/news/czyszczenie_bazy_bik_czy_portfela(kropka)html Poznań, 10.10.2012 r. Bożena Myszczyszyn - Doradca Finansowy artykuł pochodzi ze strony: www(kropka)sprawdzonydoradca.pl/opinie/637-czyszczenie-bik-w-praktyce-i-samodzielnie-jak-nie-korzystac-z-odplatnych-uslug-kancelarii-prawnych-i-specjalistow-oferujacych-tego-typu-pomoc
 2. toffeefeet

  Czyszczenie baz.

  hej, powiedzcie jak to wygląda w przyszłości, jak juz pozbędziemy sie wszystkich zobowiązań-czy mamy szanse jeszcze kiedyś na normalny kredyt-i tu moje pytanie sie pojawia-co z Bikiem czy jest możliwość jego wyczyszczenia? Czy to samo sie resetuje po jakimś czasie?
 3. Czy ktoś z państwa miał może do czynienia z ta firmą? Z opinii przeczytanych w internecie można się dowiedzieć, że ludzie ją chwalą, ale nie wiadomo ile jest w tym prawdy.
 4. Cześć, spieszę z informacją, że czyszczeniebik.pl usunęło wpis z mBanku po 6 dniach. W drodze indywidualnej decyzji - wpis został skierowany do części statystycznej niewidocznej przez inne banki. Pracownicy Kancelarii Finansowej z Zielonej Góry – znanej szerzej jako czyszczenieBIK.pl podjęci się zlecenia usunięcia wpisu i po … 6 dniach udało nam się wpis usunąć. Pismo do Banku wysłaliśmy 02.04.2019 r. a wpis został usunięty 08.04.2019 r. Imię Klienta: Maciej Nazwa Banku: mBank S.A. Ilość dni opóźnienia: 1 wpis – 292 dni, 2 wpis – 228 dni Status w BIK: spłacony/ odzyskany Czas usunięcia wpisu: 6 dni Koszt usunięcia wpisu: 600 zł brutto – 100 zł za rozpoczęcie zlecenia i 500 zł płatne po usunięciu wpisu Więcej informacji znajdziecie na naszym blogu: http://czyszczeniebik.pl/mbank-usuniecie-z-bik-indywidualna-decyzja
 5. Witam, JAk mogę usunąć wszystkie dane w Bik z chilówek? W Vivusie miałem opóznienia ze spłatą 160 dni na kwotę ponad 8000 zł ale teraz udało mi się to spłacić . Teraz chcę wziąć kredyt z banku na 20000 zł i muszę mieć czysty BIK , jak to zrobić?
 6. Dzień dobry, Krótko o mnie: 28 lat, w wieku 21 lat popełniłem błąd biorąc debet w mBanku na 5000zł, który następnie spłacałem chwilówkami, kredytami, pożyczkami prywatnymi itp. itd. aż osiągnąłem zadłużenie rzędu 80000zł. Spłaciłem już niemal wszystko, zostało mi ostatnie 6000zł, mam ugodę z komornikiem i do marca będzie załatwione. Chciałbym wówczas sprawdzić swoje dane we wszystkich bazach (potrafię to robić, raport z BIK już kilkakrotnie pobierałem, natomiast miałem problemy z BIG i KRD) i zlokalizować ewentualne pozostałe zadłużenia. Miałem kiedyś pożyczkę w Providencie i Kredyty-chwilówki, ale od 3-4 lat nikt z nich się ze mną nie kontaktował, również windykacje i komornicy nie byli od nich, a zależy mi na tym, żeby wszystko ładnie spłacić i wyprostować swoją historię. Wobec tego wszystkiego - poszukuję jakiejś rzetelnej osoby, która byłaby w stanie pomóc to wszystko jakoś ogarnąć i zlokalizować. Ze względu na wrażliwe dane (jak np mój PESEL lub nr dowodu), chciałbym by był to ktoś zaufany i na kim można polegać. Zależy mi na wyczyszczeniu historii, bo zamierzam odkładać na mieszkanie i w przyszłości wziąć kredyt na mieszkanie. Czy jest tu ktoś, kto mógłby pomóc? Lub zna kogoś kto mógłby pomóc? Lub jakąś kancelarię prawną? Jeśli chodzi o wynagrodzenie - nie znam stawek za tego typu usługi, ale jestem otwarty na propozycje.
 7. Dzień dobry, poszukuje rzetelnej kancelarii która pomoże mi usunąć negatywne wpisy z kredytów. Kredyty były spłacane z opóźnieniami jednak zostały w całości spłacone. Najlepiej woj.pomorskie Pozdrawiam.
 8. Witam, Potrzebuję pomocy porady w uzyskaniu kredytu teraz jestem w takiej sytuacji iż bank nie chce mi pożyczyć 500zł a co dopiero jak ja potrzebuję około 25tyś. Ale od początku: Miałam kredyt w PKO niestety po chwilowej utracie pracy po mimo wpłacaniu jakis sum weszła windykacja lecz później zaraz podjełam radykalne kroki wziełam sie w garść i podpisałam z bankiem UGODĘ na dalsza spłatę tylko z troche niższą ratą. Teraz kredyt mam już spłacony zaełam się na własną rękę czyszczeniem moich baz co nie powiem nawet dobrze mi poszło udało mi sie ubłagać bank by wykreślił mnie z ZBP (BR) oraz zaprzestastał przetwarzać moje dane osobowe w BIK. I tutaj mój sukces się kończy bo o ile spiełam sie i spłaciłam windykacje tak szybko jak tylko mogłam nadpłacając raty bank nie wyraził zgody na usunięcie złego wpisu w BIK i moje zobowiązanie choć zamknięte będzie przetwarzane jeszcze przez 5 lat - zostałam o tym poinformowana pisemnie. Niestety w takiej sytuacji nawet na raty komody w sklepie nie chcieli mi dać. I zaczyna się moje błędne koło gdyż providen, loanme oraz inne "SUPER FIRMY" gdzie mam pożyczki udzielą mi dalszego finansowania ale to bez sensu gdyz juz teraz brakuje mi powoli funduszy na spłatę bo raty maja bardzo wysokie. Chciałabym jakoś sie ustabilizować i jak najszybciej pozbyć tego chłamu by zostać z jakąś mniejszą ratą np 300zł miesiącznie a nie 1400zł. Czy w mojej sytuacji w ogoóle cos da się zrobić zobowiązania w BIK spłacone lecz niestety dalej tam są co banki widzą że kiedyś nie byłam zbyt dobrym klientem dla nich aczkolwiek mówie nie trwało to w nieskończoność. Prosze o pomoc
 9. Witam Wpadłam w pętle długów - jakoś udaje mi się manipulować kosztami i spłacać co miesiąc i znowu zaciągać - tracę na tym gigantyczne pieniądze W tej chwili dług sięga wysokością ok 70 tyś ( wszystko ) perspektywy spłaty nie są złe - na horyzoncie dobre zarobki, możliwość pożyczki od rodziny - natomiast nie potrafię zadecydować co najpierw spłacić i za co się wziać Potrzebuję profesjonalnej pomocy- osoby która zdalnie poinstruuje na zlecenie od czego zacząć i jak działać Wszelkie dane odnośnie pożyczek i kredytów prześlę na PRV Dodatkowo chce komuś zlecić po spłacie zadłużeń - "czyszczenie BIK" - wiem, że BIK nie da się wyczyścić ale potrzebuje kogoś kto w moim imieniu wystąpi do podmiotów pożyczkowych o usunięcie starych wpisów- mam kilka opóźnień w historii ( 0-30 ) a przygotowuję się do kredytu hipotecznego. PROSZĘ O POMOC - tylko poważne oferty Pozdrawiam K.
 10. Witam, dzisiaj dostałem raport z BIK'u. Chciałbym poznać odpowiedź na pytanie. W raporcie, w tabelce jest kolumna "status płatności", poniżej pisze "umorzony". Jeśli dobrze rozumiem zadłużenie zostało umorzone i nie muszę go już spłacać i tutaj mam pytanie jak usunąć ten wpis z BIK'u? Na różnych forach przeczytałem, że trzeba napisać do banku, aby oni usuneli ten wpis z BIK'u. Chciałbym, aby ktoś mi to potwierdził. O ile to możliwe, to może znajdzie się ktoś taki kto pisał już do banku taki wniosek i mógłby umieścić tutaj wzór pisma. Z góry dziękuję za odpowiedź
 11. alkaszyma

  BIK z odsprzedanym kredytem

  Witam szukam kompetentnej osoby, która zerknie w raport BIK i powie czy da się coś z nim zrobić...Na rynku masa osób, pobierających 200-300 zł na "dzień dobry"...a potem kompletna maniana i brak jakiegokolwiek działania... Kredyt zaciągnięty w 2002r na kwotę 3000. Bank już nie istnieje. W BIKu obecnie jako BNP Paribas... Kredyt nie spłacony (przyczyny różne) ,odsprzedany przez bank w 2007 nie wiadomo komu...w systemie oczywiście E ,status odzyskany. Inny dług to umorzone 300 zł w 2007 przez pko sa (i nikt nie wie co to). Co o można z tym diabelstwem zrobić??? Spłacić...fajnie ,tylko nie wiadomo komu. Poza tym banki zakończyły relacje ze mną w 2007 roku czyli 7 lat temu a informacje widnieją nadal. Ktoś potrafi pomóc jakoś logicznie?
 12. borek1974

  czyszczenie w BIK

  Witam poszukuję osoby-firmy która zajmuje sie czyszczenie wpisów w BIK . Posidałem nei spłacony kredyt w Invest Banku z roku 1997 teraz spłaciłem zadłużenie w Ultimo i otrzymałem zaświadczenie o spłąconym zaświadczeniu .POsiadam równiez raport plus z BIK . Prosze o pomoc w załatwieniu mojej sprawy
 13. Wiktor11

  wyczyszczenie BIK-u

  Na którymś z forów finansowych,widziałem taki wpis : "Napisz do BIK list z prośbą o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powołaj się na ustawę o ochronie d. osobowych. Po miesiącu będziesz czysty w BIK, tj nie będziesz miał żadnej historii." Czy to jest możliwe czy jakaś ściema? Dla mnie wygląda to zbyt pięknie aby mogło być prawdziwe.Wtedy każdy zadłużony mógłby wyczyścić sobie BIK i zadłużyć się jeszcze bardziej, a istnienie biura nie miałoby sensu.A może się mylę i to jest sposób o którym wie niewielu?
 14. Witam przez ostatnie 2 lata miałam problemy ze spłatą 2-ch kredytów, w grudniu podpisał ugodę z jednym z banków i spłaciłam zadłużenie w całości, natomiast z drugim już nie zdążyłam i komornik w ciągu 3 tygodni załatwił sprawę za mnie ;-), ale już wszystko jest spłacone. Od 4 m-cy zaczynam odbijać się i mam co raz wyższe dochody, chciałabym troszkę zainwestować ale potrzebuję kredytu. Nie wiem na czym stoję w tych wszystkich rejestrach, ale nie sądze żeby było pusto i ładnie ( choć telefon dostałam w styczniu bez problemu). Złożyłam wniosek do KRD i BIG InfoMonitor w obu jest OK same zera, czekam jeszcze na raport podstawowy z BIK ale troszkę to potrwa Doradźcie jak wyczyścić te rejestry, a przede wszystkim BIK żeby dostać kredyt (dodam tylko że płacę cały czas od kilku lat kartę kredytową - raczej terminowo). Są różne firmy, które reklamują się, że czyszczą rejestry - czy to ma sens.
 15. Witam bank wypowiedział mi umowę. Teraz zgadza się na ugodę pod warunkiem spłaty 20% zadłużenia. Żeby spłacić te 20% muszę zdecydować się na pożyczkę prywatną ponieważ nie mam już innego wyjścia. W związku z tym mam pytanie, czy po zawarciu ugody i spłacie 20% zadłużenia będzie można wyczyścić bik ? Czy istnieje taka możliwość, czy koniecznie musi byś spłacona całość, żeby móc wyczyścić BIK ?
 16. Dominik_99

  Wyczyszczenie z BIK => Euro bank

  Witam, (mój debiut na tym forum) W ostatnim czasie zamówiłem sobie raport BIK z punktacją i takowy otrzymałem jedyne 54 strony! W w/w raporcie uzyskałem 412pkt., ( 3 gwiazdeczki yyy:moody:) przeglądając szczegółowo raport zauważyłem, że dwa zamknięte kredyty widnieją w raporcie oba dotyczą jednego banku (Euro Bank). 1.Pierwszy kredyt - 0 dni spóźnienia (czyli jest ok, także lepiej jak sobie widnieje). 2.Drugi kredyt - 44 dni spóźnienie max ( czyli ten chciałbym go usunąć). 3.Posiadam również w tym samym banku kartę kredytową (niestety rachunek otwarty). Czy można usunąć tylko ten pierwszy wpis w BIK a drugi zostawić jeżeli są w tym samym banku? Stosując metodę wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych przez bank oraz zaprzestania przetwarzania danych w BIK S.A. : http://www.forum-kredytowe.pl/f135/wzor-pisma-o-cofniecie-przetwarzania-danych-osobowych-przez-bik-50337.html Z góry dziękuje za pomoc
 17. krezang

  Kiedy można wyczyścić bik ???

  Proszę o informację, czy można wyczyścić bik jeśli zobowiązanie jest w trakcie spłaty ? Pewna osoba oferuje mi pożyczkę prywatną pod zastaw mieszkania - pożyczka pozwoliłaby mi spłacić tylko 60% kredytu gotówkowego,mimo to pożyczkodawca zapewnia mnie, że po spłacie 60 % zobowiązania wyczyści mi bik i przeniesie pożyczkę do banku. Proszę o odpowiedż bo wydaje mi się, że niemożliwe jest wyczyszczenie biku jeśli zobowiązanie nie jest spłacone całkowicie. Nie będę mieć z czego spłacić pożyczki prywatnej i stracę mieszkanie. Szukam wszędzie pomocy, marzę tylko o spłacie wypowiedzianej umowy i wyjściu z długów i zastanawiam się nad ofertą ale jednocześnie boję się, że sprawa wyczyszczenia bik w tym przypadku będzie niemożliwa do wykonania.
 18. pablo1974

  Samodzielne czyszczenie BIK

  Witam, Na początek witam wszystkich serdecznie - jestem tu nowy :-) choć problemów ze spłatą było od groma.... Zwracam się z zapytaniem do każdego komu udało się samodzielnie wykreślić złe wpisy z BIK - oczywiście po spłaceniu zobowiązań Jak wiemy, po spłacie zobowiązania historia jest trzymana przez 5 lat Wiem że są firmy które pomagają w wyczyszczeniu BIK-u po spłacie zobowiązań jednak zbyt słono każą sobie płacić Z tego co się dowiedziałem, można to zrobić samodzielnie, pisząc do Banków odpowiednie pisma... Oraz jeszcze jedno - czy to prawda że Bank musi usunąć zły wpis z BIK (o ile zobowiązanie jest spłacone i zamknięte, posiadam dokument poświadczajacy ten fakt) jeśli wyślę do nich pismo w którym cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych? Prosiłbym wszystkich doświadczonych w tej sprawie o rady jak samemu wyczyścić sobie BIK - skutecznie i tanio Z góry dziękuję
 19. Witam, W skrócie mam dwa kredyty ratalne, spłacone. Chciałbym spróbować wyczyścić wpisy dot. nie terminowych spłat do 90 dni. Do kogo najlepiej w tej kwestii zgłosić się ?
 20. Witam proszę o pomoc mam 32 lata, 3 miesiące temu splaciłam kredyty gotówkowe w bankach. pozostało mi jeszcze karta na 500 zł i provident około 4500 zł. chciałabym wyczyscic negatywny bik (czy to w ogole jest mozliwe?), spłatą moich wierzytelności zajmowała się firma windykacyjna. opóznienia w spłacie były zdecydowanie dłuższe niż 90 dni i wyniknely z powodu utraty pracy. Obecnie pracuję na umowę o pracę na czas okreslony do 31.01. 2012 i zarabiam 1750 zł netto. Umowa na czas okreslony jest kolejną umową z rzędu (pracodawca nie podpisuje tutaj na czas nieokreslony - tłumaczy sie kryzysem). Posiadam działkę budowlaną, z poz. na budowę i częściowy materiał. czy jest szansa na kredyt pod hipoteke? będę wdzięczna za informacje. umowa do stycznia 2013 roku
 21. Witam usilnie poszukuje pomocy w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości.. Moje dochody uzyskane z działalności gospodarczej (od maja 2010 roku) i zatrudnienia na stanowisku prezesa spółki z.o.o w której posiadam tez 80% udziałów(zakup udziałow kwiecień 2012,zatrudnienie na stanowisku prezes od lipca 2012) ,to około 8tys. Pln miesiecznie nieruchomość to dom mieszkalny około 170m2 na działce 1000m2 o wartości według wyceny rzeczoznawcy 580tys pln problem polega na tym, ze w bazie bik mam wpis o windykacji należności z karty kredytowej w banku pko na kwotę 2.000 pln .. Należność została spłacona w 2011 roku. Pewna kancelaria prowadzi usługę "czyszczenia bik" ale nie wiem jak to będzie wykonane,trwa to juz od 17 września 2012r. Czy jestescie panstwo w stanie pomoc w czyszczeniu bazy bik i uzyskaniu kredytu na zakup tej nieruchomosci? Pozdrawiam natalia
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.