Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'rapida'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Pomoc w zakresie kredytów hipotecznych
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Hipoteczne kredyty konsolidacyjne i refinansowe
  • Kredyty hipoteczne - Opinie
 • Pomoc w zakresie pozostałych kredytów bankowych
  • Kredyty gotówkowe
  • Kredyty konsolidacyjne bez hipoteki
  • Kredyty gotówkowe - Opinie
  • Kredyty samochodowe
  • Karty kredytowe
 • Pomoc w zakresie pożyczek pozabankowych
  • Chwilówki
  • Pożyczki prywatne
  • Pożyczki - Opinie
 • Pomoc zadłużonym
  • Dla zadłużonych
  • Komornik, windykacja
  • BIK i BIG
 • Pomoc w zakresie produktów kredytowych dla firm
  • Kredyty dla firm
  • Leasing
  • Faktoring
 • Pomoc w zakresie pozostałych produktów finansowych
  • Konta bankowe
  • Forum inwestycyjne
  • Ubezpieczenia
 • Ogólna pomoc kredytowa
  • Forum prawne
  • Dyskusje Ogólne
 • Inne
  • Kredyty - reklama i ogłoszenia
  • Hydepark
  • Administrator

Blogs

 • Meritum's Blog
 • lukaszb's Blog
 • Ekspert_Kredytowy's Blog
 • Włodek 13's Blog
 • Maciek86's Blog
 • PFCG_Bydgoszcz's Blog
 • piotr m's Blog
 • kozerus's Blog
 • tezariusz's Blog
 • KFP_Bartek's Blog
 • antywindyka1's Blog
 • Bożena Myszczyszyn - kredyty hipoteczne
 • Finish's Blog
 • nie lubiani
 • Pierwsze kroki
 • swiety's Blog

Categories

 • Koszty okołokredytowe
 • Kredyt w euro
 • Okres kredytowania
 • Oprocentowanie
 • Opłaty i prowizje
 • Porównanie
 • Potrzebne dokumenty
 • Refinansowanie
 • Kredyt krok po kroku
 • Ubezpieczenia
 • Wcześniejsza spłata
 • Zabezpieczenie kredytu
 • Zakup nieruchomości
 • Kredyt we frankach
 • Zawieszenie spłaty
 • Zdolność kredytowa
 • Ranking
 • Rekomendacje KNF
 • Kredyt z dopłatami
 • Hipoteka
 • Mieszkanie dla Młodych
 • vBulletin Articles

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 14 results

 1. kaczy

  Rapida.

  Witam, brał ktoś może pożyczkę w Rapida ? Jak przebiega cały proces ? Oczywiście trzeba gwaranta, po wypełnieniu przez niego wniosku, kontaktują się z nim telefonicznie ? Jakie "niespodzianki" w dalszym etapie jeszcze mogą mnie czekać ?
 2. Witam! Potrzebuję porady. Sytuacja wygląda następująco: W dniu 6 września 2018 roku zawarłem umowe z rapida na mocy której otrzymałem środki w kwocie 25.000. Pożyczka była zaciągnięta z gwartantem (mamą) na okres 48 miesięcy. Każda rata wynosiła 1028 zł. Po spłacie 7 rat w dniu 12.04.2019 roku spłaciłem pożyczkę w całości wpłacając 28.100 zł. W dniu 9.05.2019 roku rapida dokonała zwrotu nadpłaty w kwocie 25,59. Chcę zaznaczyć, że z harmonogramu spłaty rat wynikało, iż pierwsza połowa rat (około 24) spłacała jedynie prowizje. Kolejne zaś (po całkowitej spłacie prowizji) spłacały odsetki i kapitał. Czy w takiej sytuacji należy mi się proporcjonalny zwrot prowizji? Jeśli tak to czy z według waszej wiedzy rapida zwraca takie rzeczy bezproblemowo czy trzeba przed sądem dochodzić?
 3. Hej, czy możecie rzucić okiem na uzasadnienie zakończonej już sprawy w której wyrokiem było oddalenie częściowe powództwa, jednakże SR uznał mnie za stronę przegraną i obciążył kosztami procesowymi ? Jest sens lecieć z tym do apelacji ? Już pal licho sama kwota odsetkowa dla Rapidy, ale kosztów procesowych w tym 900 zł dla radcy Rapidy przeboleć nie mogę 🤯... Zwolnili mnie z kosztów sądowych a później w procesowe wrzucili opłatę za pozew i opłaty administracyjne... To w zasadzie jakich kosztów uniknąłem ? Poniżej pismo: Sygn. akt Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w z dnia 26 września 2019 roku Pozwem z dnia 22 lutego 2019 roku strona powodowa Rapida sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w trybie elektronicznego postępowania upominawczego w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie domagała się zapłaty od pozwanych ... i ... kwoty 3 812,16 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powód żądał również zwrotu kosztów postępowania. Z uzasadnienia pozwu wynika, że pozwani posiadają wobec strony powodowej wymagalne zadłużenie wynikające z tytułu umowy o kredyt konsumencki zawartej przez … w dniu 12 kwietnia 2018r. na kwotę 5 000zł oraz z tytułu umowy o przystąpieniu do długu z dnia 12 kwietnia 2018r. zawartej przez … . Powód podał, że pozwani pomimo wielokrotnych wezwań zaprzestali regulowania zadłużenia w ustalonej wysokości i terminach, a nadto nie odpowiadali na wezwania do spłaty pozostałego zadłużenia. W związku z powyższym powód wypowiedział umowę pożyczki na piśmie bez zachowania terminu wypowiedzenia i jednocześnie podjął próbę ostatecznego polubownego rozstrzygnięcia sporu, wzywając pozwanych do spłaty zadłużenia w terminie 7 dni. Pozwany wskazał, że skutek doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pożyczki pozwanemu ... nastąpił z dniem 7 listopada 2018r. a pozwanej ... z dniem 6 listopada 2018r. Z ostrożności procesowej powód podał, że datą wymagalności roszczenia jest 32 dzień zalegania przez pożyczkobiorcę ze spłatą miesięcznej raty. Wyjaśnił również, że na żądaną kwotę składa się kwota udzielonej pożyczki w wysokości 5 000zł powiększoną o prowizję za udzielenie pożyczki w wysokości 750 zł oraz opłatę administracyjną w wysokości 500zł. Powód podał, że powyższą sumę pomniejszono o wpłaty już dokonane przez pożyczkobiorcę i gwaranta wysokości 2 437,84 zł. Postanowieniem z dnia 07.03.2019r. sygn. akt VI Nc-e Sąd Rejonowy Lublin-Zachód przekazał sprawę tut. Sądowi. Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24.06.2019r. sygn. akt uwzględniono w całości żądanie strony powodowej. W jednobrzmiących sprzeciwach od nakazu zapłaty złożonych oddzielnie przez pozwanych dnia 23.07.2019r. pozwani wnosili o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanych kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu podali, że dokonali spłaty zadłużenia objętego pozwem w łącznej kwocie 5 670,40 zł, przyznając, że część spłaty nastąpiła w trakcie niniejszego postępowania. Pozwani przyznali okoliczności zawarcia umowy podane w treści pozwu, a także wysokość opłaty administracyjnej i prowizji, wskazując, że postanowienia umowne, z których koszty te wynikały stanowią niedozwolone klauzule umowne. Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 26 września 2019r. tut. Sąd zwolnił pozwanych od kosztów sądowych w całości. Niesporne w sprawie są następujące okoliczności ... w dniu 12 kwietnia 2018 roku zawarł ze stroną powodową Rapida sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę pożyczki opiewającą na kwotę 5 000zł. Do długu przystąpiła również pozwana … , na podstawie umowy o przystąpieniu do długu z dnia 12 kwietnia 2018r. Do dnia 05.10.2018r. pozwani dokonali spłaty zaciągniętej pożyczki w łącznej kwocie 2 437,84 zł. Wobec zalegania przez pozwanych ze spłatą pożyczki w terminie strona powodowa wypowiedziała umowę pożyczki. Prowizja za udzielenie pożyczki opiewała na kwotę 750,00 zł, dodatkowo pożyczkobiorca winien uiścić opłatę administracyjną – 500,00 zł. Sąd ustalił następujący stan faktyczny. Strona powodowa wielokrotnie zwracała się do pozwanych .. i ... o uregulowanie zadłużenia. Dowód: - wydruk wiadomości e-mail , k. 56-61,63-69; W toku niniejszego postępowania pozwani dokonali na rzecz strony powodowej spłat w wysokości 3 232,20 zł. Łącznie pozwani dokonali spłaty tytułem zadłużenia w kwocie 5 670,04 zł. Dowód: - wydruk wiadomości e-mail , k. 62; - potwierdzenia przelewów pozwanych na rzecz strony powodowej, k. 70-79. Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wymienionych wyżej dowodów z dokumentów, albowiem ich prawdziwość nie została zakwestionowana przez strony. W ocenie Sądu są one wiarygodne i jako takie mogą stanowić podstawę ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie. Podkreślić trzeba, że w wiadomości mailowej z dnia 06 marca 2019 roku strona powodowa potwierdziła dokonanie wpłaty przez pozwanych na kwotę 3040,46 zł, zaś z potwierdzeń przelewów jasno wynika na czyją rzecz i jakim tytułem dokonano wpłaty. Nie bez znaczenia jest również oczywiście to, że strona powodowa po otrzymaniu złożonych przez pozwanych sprzeciwów nie zaprzeczyła okolicznościom w nich podniesionych, w tym dotyczących zarzutu częściowej zapłaty. Sąd pominął pozostałe wnioski dowodowe, albowiem dotyczyły one okoliczności przyznanych przez stronę przeciwną, a zatem należało uznać je za bezsporne i niewymagające dowodu. Sąd zważył co następuje. Powództwo zasługiwało na uwzględnienie jedynie w części. W pierwszej kolejności wskazać należy, ze pozwani nie kwestionowali ani samego faktu zawarcia umów ze strona powodową ani kwot do spłaty z nich wynikających. Sporne pozostawało to czy postanowienia umów są abuzywnymi oraz to w jakiej wysokości pozwani spłacili zadłużenie. Kolejno wskazać należy, że na dochodzoną przez stronę powodową kwotę, jak wynika z twierdzeń pozwu, złożyły się kapitał (kwota udzielonej pożyczki) oraz prowizja i opłatą administracyjna pomniejszone o dokonane przez pozwanych wpłaty. Strona powodowa nie dochodziła żadnych odsetek, prócz odsetek za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu. Stosownie do treści art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Do umowy zawartej pomiędzy stronami, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24) stosuje się przepisy tej ustawy. W niniejszej sprawie pozwani ... i ... przyznali okoliczności faktyczne, podnoszone w pozwie, dlatego prowadzenie postępowania dowodowego w zakresie okoliczności zawarcia umów, z których powód wywodzi skutki prawne stało się zbędne. Pozwani podnosili natomiast zarzut, że umowa pożyczki zawierała klauzule abuzywne w zakresie kosztów prowizji i opłaty administracyjnej. Zarzuty pozwanych nie zasługują jednak na uwzględnienie. Wskazać należy, że przedmiotowa umowa zostawała zawarta w okresie obowiązywania art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim, który od 11 marca 2016 roku ogranicza pozaodsetkowe koszty kredytu. Powołany przepis zawiera wzór, według którego należy obliczać maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu. Zgodnie z obliczeniami dokonanymi według tego wzoru pozaodsetkowe koszty udzielonego pozwanemu kredytu mogą być równe lub mniejsze od kwoty 2 750 zł ( (5 000x 0,25) + (5 000x 0,3 x 1) = 2 750). Bezsporne w sprawie było to, że koszty prowizji oraz opłaty administracyjnej opiewały na łączną kwotę 1 250 zł, a zatem są znacznie niższe od wyliczonej kwoty maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, a to przesądza o zasadności ich żądania przez stronę powodową. Również pozostałych postanowień zawartych umów nie sposób uznać za abuzywne, zwłaszcza mając na względzie to co składa się na dochodzoną pozwem kwotę. Wskazać jednak należy, że rację mają pozwani, iż w toku niniejszego postępowania uregulowała część objętego pozwem zadłużenia. Z potwierdzeń przelewów załączonych do sprzeciwu od nakazu zapłaty wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że pozwani dokonali wpłaty na rzecz strony powodowej w trzech ratach łącznej kwoty 3232,20 zł. Tym samym żądanie strony powodowej należało w tej części uznać za zaspokojone, a powództwo zasadne w pozostałej kwocie tj. 579,96 zł. O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 §1 k.c., który stanowi, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (§ 1). Z kolei jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe (§ 2 zd. 1). W niniejszej sprawie strona powodowa domagała się odsetek ustawowych od dnia wniesienia pozwu tj. od daty 22 lutego 2019 r. W konsekwencji odsetki w wysokości ustawowej zasądzono zgodnie z żądaniem. Mając na uwadze powyższe okoliczności orzeczono jak w pkt I i II wyroku. O kosztach niniejszego postępowania Sąd orzekł w pkt III wyroku na zasadzie art. 98 k.p.c. w zw.z art. 99 k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że pomimo oddalenia powództwa w znacznej części, stroną przegrywającą niniejszą sprawę są pozwani … i … . Wskazać należy, że podstawą oddalenia powództwa ponad zasądzoną w pkt 1.wyroku kwotę było częściowe zaspokojenie roszczenia powoda przez pozwanych, które co istotne, nastąpiło już po dacie złożenia pozwu w niniejszej sprawie. Niewątpliwie zatem wystąpienie z powództwem było niezbędne dla celowego dochodzenia praw powoda. Skoro zatem pozwani dali powód do wytoczenia niniejszego powództwa to winni oni ponieść koszty procesu. Zgodnie z ugruntowaną już linią orzeczniczą za stronę przegrywającą sprawę w rozumieniu przepisów o kosztach procesu należy także uważać pozwanego, który w toku procesu spełnił dochodzone od niego świadczenie, czym zaspokoił roszczenie powoda wymagalne w chwili wytoczenia powództwa (por. np. postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z 1984-11-06, IV CZ 196/84, Opubl: Legalis). Na koszty te złożyły się: opłata od pozwu w wysokości 100 zł, wynagrodzenie pełnomocnika powoda, będącego radcą prawnym- 900 zł, wyliczone zgodnie z §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku o opłatach za czynności radców prawnych (Dz.U.2018.215 ze zm.) oraz opłata skarbowa od dwóch pełnomocnictwa – 17 zł wynikająca z art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z częścią IV załącznika zawierającego wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., poz. 783 ze zm.). Sygn. Sekr./Proszę: odnotować uzasadnienie; odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć obu pozwanym ... o ... z pouczeniem o apelacji, kal. 2 tygodnie z d.d. , 11 października 2019 roku
 4. Witam. Poszukuje gwaranta z dobrą historia kredytowa do pożyczki w Rapida 25000 zł za poręczenie place 5000zl.Jestem WYPLACALNY więc nie ma co się martwić posiadam stały dochód.Akceptuję wszelkie formalności zabezpieczające gwaranta.Więcej informacji bądź dogadania się udzielę mailem kamilpocztaoriental@wp.p
 5. Kamila1983

  Rapida w EPU.

  Cześć, mam pożyczkę w Rapida jako gwarant. Weszłam na epu i okazało się że założyli mi sprawę. Zadłużenie 3 raty (1800 zl) Pożyczone 10.000 żądają spłaty całości 16.000. Czy jeżeli teraz spłacie całość zadłużenia (te trzy raty) to wcofaja sprawę? Czy czekać na orzeczenie? Czy mogą zadać spłaty całości? A nie kwoty pożyczone + odsetki proporcjonalnie do czasu zerwania umowy ? Bardzo proszę o pomoc nie wiem co robić.... jeszcze te 10 000 udałoby mi się zorganizować ale 16.00p nie dam rady. A boję się komornika...
 6. Witam czy ktoś z Panstwa splacil szybciej rapidę, następnie złożył wniosek o rozliczenie kosztów prowizji i otrzymał zwrot?
 7. kamilka1985

  Rapida - nie dajcie się zwieść.

  To jest moja ostatnia pozyczka jaka zaciągnęłam w maju 2017 roku. Przestrzegam przed nimi. Spóźniłam się teraz z rata 8 dni - przez ten czas codziennie dostawałam po 5 maili, smsow oraz niezliczone ilości telefonów. I trzy pisma do domu. Odebrałam w końcu ten telefon, miałam już ratę zapłacona. Gość tak mnie obrażał - ze wyłudziłam pożyczkę, pytał akad opóźnienie, jaka jest moja sytuacja życiowa - na szczęście ucięłam dyskusje. Następnym razem ich nagram. Nie bierzcie u nich, to drugi profi. Spłacam im kapitał i czekam na sad.
 8. IzabelaAG

  Rozliczenie pożyczek z Rapidy

  Witajcie, siedzę nad tymi swoimi zadłużeniami i nasuwa mi się kolejne pytanie. Miałam umowę z Rapidą na 15.000 / 36 rat. Całkowita kwota do zapłaty wynikająca z umowy to 26.292 zł Spłaciłam 6 rat po 730,34 zł (4.382 zł). Rapida zaoferowała mi podwyższenie tej kwoty do 25.000 z czego skorzystałam. Wpłacili na konto 10.000 zamykając poprzednią umowę. Czy nie powinni rozliczyć poprzedniej jakoś bardziej dokladnie? Mi wychodzi, że powinnam otrzymać około 2500 z rozliczenia poprzedniej. Czy może ktoś mi pomóc w rozeznaniu czy mam rację?
 9. Szanowni Państwo, w ostatnim mailu od Rapidy, ujawniona została pełna lista odbiorców, którzy również otrzymali tę samą wiadomość, było to około 400 adresów e-mail, gdzie w większości były też imiona i nazwiska. Na podstawie tych informacji można łatwo zidentyfikować dana osobę oraz jego gwaranta, co narusza ustawę o ochronie danych osobowych. Szukam osób których również dotyczy ta sytuacja, aby wspólnie zadziałać przeciw Rapidzie. Ja na chwilę obecną złożyłem zawiadomienie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, im więcej takich zgłoszeń tym lepiej. Zastanawiam się również nad zbiorczym pozwem i ewentualnym odszkodowaniem. Dlatego miło by było gdyby znalazł się ktoś jeszcze. Mam również pytanie do prawników, co możemy zrobić w tej sytuacji. Razem możemy więcej, dlatego liczę na odzew z Państwa strony. Pozdrawiam
 10. Witam Szukam gwaranta do pożyczki z rapida co by poręczył kredyt na 15tys Jakiś % z tego możemy przemyśleć Potrzebuje na spłatę chwilowek by móc starać się o normalny kredyt w banku
 11. hamcio

  Rapida a zwrot prowizji.

  Witam! Czy ktoś wie czy firma rapidamoney przy szybcszej spłacie pożyczki zwraca prowizje? Pytam ponieważ koszty prowizji są olbrzymie a niektóre firmy pożyczkowe (np. Aasa) robią z tym problemy mimo interpretacji UOKiK
 12. Witam, szukam gwaranta na wzięcie pożyczki 10000 w Rapida Money. Mój udokumentowany dochód to 3500 (renta + umowa zlecenie). Wiem, że to trudne, dlatego odstępuję 1000 z pozyczonych 10000. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
 13. Hurrem_

  Gwarant w Rapidzie.

  Dzień dobry. Chciałam wziąć kredyt z gwarantem w Rapida. Podałam dane gwaranta ale nie doszło do związania umowy. Wycofałam się na etapie podania numeru konta gwaranta w celu weryfikacji. Jednak wcześniej podałam dane osobowe i adres gwaranta. Pożyczki nie wzięłam, umowy nie ma, dostałam więc odmowę, bo nie dokończyłam procesu rejestracji. Niemniej interesuje mnie czy ten gwarant będzie wpisany teraz w jakąś bazę? Czy może mieć problem z wzięciem np pralki na raty w markecie? Prosiłabym o odp. Dzięki
 14. dar26

  15 tys bez BIK i KRD.

  Witam. Poszukujemy pożyczki 15 tyś. Umowa o pracę na stałe 2,4 tyś na rękę. Niestety jest wpis w KRD i słaby BIK. Jakieś pomysły ? Korzystał ktoś z firmy RAPIDA ?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.